European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2020

20. november 2020

Turuoperatsioonid

Muudatused likviidsusjuhtimise andmete avaldamises

5. novembril 2020 võttis EKP nõukogu vastu mitu muudatust seoses likviidsusjuhtimise andmete avaldamisega, et muuta protsesse sujuvamaks ja suurendada tõhusust. Eelkõige otsustas nõukogu peatada andmete avaldamise põhiliste refinantseerimisoperatsioonide jaotamise baasmahtude kohta, kuna praeguses rahapoliitika operatsioonilises raamistikus ja likviidsusolukorras ei ole see eurosüsteemi rahapoliitika edukaks elluviimiseks vajalik. Ühtlasi otsustas EKP nõukogu, et autonoomsete tegurite prognoose hakatakse avaldama senise kahe korra asemel üks kord nädalas ning seda tehakse põhiliste refinantseerimisoperatsioonide väljakuulutamise päeval. Nõukogu otsustas ka, et igapäevaseid likviidsusandmeid avaldatakse edaspidi kell 11.30 Kesk-Euroopa aja järgi (varem kl 9.10 Kesk-Euroopa aja järgi). Nimetatud muudatused jõustuvad 14. detsembril 2020, mis on 16. detsembril 2020 algava reservide hoidmisperioodi esimese põhilise refinantseerimisoperatsiooni väljakuulutamise kuupäev.

Erakorralise likviidsusabi kokkuleppe korraline läbivaatamine

9. novembril 2020 võttis EKP nõukogu vastu erakorralise likviidsusabi kokkuleppe läbivaadatud versiooni. See sisaldab tehnilist muudatust punkti 3.2.a alapunktis i), milles täpsustatakse, et finantsasutuste maksevõime hindamisi teevad usaldatavusjärelevalve organid kooskõlas erakorralise likviidsusabi kokkuleppe 4. jaos esitatud maksevõime määratlusega. Ühtlasi märgitakse, et kokkulepe vaadatakse uuesti läbi hiljemalt 2023. aasta jooksul. Ajakohastatud kokkulepe avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse ülevaade – november 2020

18. novembril 2020 toimus EKP nõukogus arvamustevahetus euroala finantsstabiilsusega seotud küsimuste üle lähtuvalt 2020. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaatest. Nõukogu andis loa avaldada ülevaade EKP veebilehel. Väljaandes antakse hinnang praeguse pandeemiaolukorra mõjule, aga ka kaasnevatele muutustele majandusväljavaates, pidades silmas finantsturgude toimimist, võla jätkusuutlikkust, pankade kasumlikkust ja pankadevälist finantssektorit. Selles sõnastatakse ka nii lühemat kui ka keskpikka perspektiivi puudutavad poliitikakaalutlused. Finantsstabiilsuse ülevaade on kavas EKP veebilehel avaldada 25. novembril 2020.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Üheteistkümnes küsitlus eurodes toimiva korrespondentpanganduse kohta

30. oktoobril 2020 andis EKP nõukogu loa avaldada dokument „Eleventh survey on correspondent banking in euro”. 2019. aasta küsitluse tulemused näitavad, et 2016. aastaga võrreldes on korrespondentpanganduse kogukäive 22% kahanenud. Vähenenud on ka klientpankade arv (21%) ja tehingute keskmine väärtus (43%). Korrespondentpangandussuhted, mille päevane kogukäive ulatub 686 miljardi euroni, jäävad siiski ka edaspidi makseahela oluliseks lüliks. Käibe kahanemist ja korrespondentpanganduskokkulepete arvu vähenemist aitavad osaliselt selgitada suurenevad regulatiivsed nõuded, mida seatakse terrorismi rahastamise ja rahapesu vastase võitlusega seotud menetlustele ning põhimõtte „tunne oma klienti” rakendamisele. Eelmiste küsitlustega võrreldes näib, et tähtsamad turul tegutsejad on jäänud samaks ning suurimad pangad on valdavalt spetsialiseerunud piiriülesele tegevusele, samal ajal kui väiksemate pankade tegevusmaht kahaneb. Selle tulemusena on korrespondentpanganduse turg endiselt väga kontsentreeritud. Edaspidiseks prognoosib 60% küsitluses osalenud pankadest, et keskpika aja jooksul peaks korrespondentpangandusega seotud tegevus kasvama. Selle toovad kaasa tõhususe suurenemine ja uute piiriüleste teenuste juurutamine. Küsitlusdokument on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus uue laenuvõtmiskorralduse kohta Rahvusvahelise Valuutafondiga Austrias

30. oktoobril 2020 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/27.

EKP arvamus finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava erimaksu kaotamise kohta Slovakkias

4. novembril 2020 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/28.

EKP arvamus maksebilansi aruandluse kohta Austrias

17. novembril 2020 võttis EKP nõukogu Austria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/29.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse raamistikku käsitlevate õigusaktide muudatused

12. novembril 2020 võttis EKP nõukogu vastu eurosüsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse raamistikku käsitlevate õigusaktide muudatused. Muutvateks õigusaktideks on otsus EKP/2020/55, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2248 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta, ning otsus EKP/2020/56, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 Euroopa Keskpanga tulu vahepealse jaotamise kohta. Muudatused kajastavad pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava kasutuselevõttu ja eurodes likviidsust lisavaid operatsioone, mida teevad eurosüsteemiväliste riikide keskpangad. Õigusaktid jõustuvad 31. detsembril 2020 ja avaldatakse peatselt EUR-Lexis.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid