European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Marraskuu 2020

20.11.2020

Markkinaoperaatiot

Muutoksia likviditeetinhallintaa koskevien tietojen julkistamiseen

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.11.2020 useita muutoksia likviditeetinhallintaa koskevien tietojen julkistamiseen. Tarkoituksena on virtaviivaistaa ja tehostaa prosesseja. Etenkin päätettiin lakata toistaiseksi julkaisemasta perusrahoitusoperaatioiden normiallokaatiota, sillä nykyisessä likviditeettitilanteessa eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmä toimii ilmankin. EKP:n neuvosto päätti myös, että riippumattomia tekijöitä koskevaa ennustetta ei enää julkaista kahdesti viikossa vaan kerran viikossa perusrahoitusoperaatioiden ilmoituspäivänä. Lisäksi päivittäisten likviditeettitietojen julkaisuaika päätettiin siirtää klo 9.10:stä klo 11.30:een Keski-Euroopan aikaa. Muutokset tulevat voimaan 14.12.2020 eli 16.12.2020 alkavan vähimmäisvarantojen pitoajanjakson ensimmäisen perusrahoitusoperaation ilmoituspäivänä.

Hätärahoitusta koskevan sopimuksen määräaikaistarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.11.2020 hätärahoituksena annettavaa maksuvalmiusapua koskevan sopimuksen päivityksen. Päivitetyssä versiossa jakson 3.2 kohdan a alakohtaan i on tehty tekninen muutos sen selventämiseksi, että rahoituslaitosten arvioinnit suorittaa vakavaraisuusvalvoja sopimuksen jaksossa 4 esitetyn vakavaraisuuden määritelmän mukaisesti. Lisäksi sopimuksessa todetaan, että se tarkistetaan viimeistään vuonna 2023. Päivitetty sopimus julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusvakaus

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – marraskuu 2020

EKP:n neuvosto keskusteli 18.11.2020 euroalueen rahoitusvakauteen liittyvistä kysymyksistä rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevän selonteon (Financial Stability Review) marraskuun numeron pohjalta ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Selonteossa arvioidaan pandemiatilanteen vaikutusta ja tarkastellaan siihen liittyviä talousnäkymien muutoksia rahoitusmarkkinoiden toiminnan, velkakestävyyden, pankkien kannattavuuden ja pankkisektorin ulkopuolisen rahoitussektorin kannalta. Siinä myös esitetään strategisia näkökohtia sekä lyhyelle että keskipitkälle aikavälille. Selonteko on määrä julkaista EKP:n verkkosivuilla 25.11.2020.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Selvitys kirjeenvaihtajapankkitoiminnasta euromääräisten maksujen käsittelyssä

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.10.2020 julkaistavaksi 11. selvityksen kirjeenvaihtajapankkitoiminnasta euromääräisten maksujen käsittelyssä (”Eleventh survey on correspondent banking in euro”). Vuoden 2019 selvityksen mukaan kirjeenvaihtajapankkitoiminnan kokonaisliikevaihto on supistunut 22 %, asiakaspankkien lukumäärä 21 % ja maksun keskikoko 43 % vuodesta 2016. Kirjeenvaihtajapankkien kautta kulkee päivittäin maksuja yhteensä 686 miljardin euron arvosta, joten ne ovat edelleen tärkeä osa maksujen välitystä. Liikevaihdon ja kirjeenvaihtajapankkijärjestelyjen lukumäärän pieneneminen johtuu osittain terrorismin rahoituksen ja rahanpesun torjuntaa sekä asiakkaan tuntemista koskevien viranomaisvaatimusten lisääntymisestä. Markkinoiden merkittävimmät toimijat vaikuttavat olevan samat kuin edellisessä selvityksessä, ja suurimmat pankit pyrkivät erikoistumaan valtiorajat ylittävään toimintaan. Pienemmät pankit puolestaan supistavat toimintaansa. Kirjeenvaihtajapankkitoimintaa harjoitetaan siis yhä vahvasti keskittyneillä markkinoilla. Selvitykseen osallistuneista pankeista 60 % odottaa kirjeenvaihtajapankkitoiminnan lisääntyvän keskipitkällä aikavälillä toiminnan tehostumisen ja uusien valtiorajat ylittävien palvelujen käyttöönoton myötä. Selvitys on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Kansainvälisen valuuttarahaston NAB-järjestelystä Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 30.10.2020 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/27.

EKP:n lausunto tiettyjä rahoituslaitoksia koskevan erityismaksun poistamisesta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 4.11.2020 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/28.

EKP:n lausunto maksutasetietojen ilmoittamisesta Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 17.11.2020 Itävallan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2020/29.

Hallinto ja valvonta

Muutoksia eurojärjestelmän kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita koskeviin säädöksiin

EKP:n neuvosto hyväksyi 12.11.2020 muutoksia eurojärjestelmän kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita koskeviin säädöksiin. Päätöksellä EKP/2020/55 muutetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annettua päätöstä (EU) 2016/2248 ja päätöksellä EKP/2020/56 muutetaan Euroopan keskuspankin tulon väliaikaisesta jakamisesta annettua päätöstä (EU) 2015/298. Muutoksilla otetaan huomioon pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (pandemic emergency purchase programme, PEPP) ja operaatiot, joilla lisätään eurojärjestelmän ulkopuolisten keskuspankkien euromääräistä likviditeettiä. Säädökset tulevat voimaan 31.12.2020, ja ne ovat pian luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle