European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2020

20 listopada 2020

Operacje rynkowe

Zmiany dotyczące publikacji danych o zarządzaniu płynnością

5 listopada 2020 Rada Prezesów uchwaliła kilka zmian dotyczących publikacji danych o zarządzaniu płynnością, żeby uprościć związane z tym procesy i zwiększyć ich efektywność. W szczególności postanowiła zawiesić ogłaszanie referencyjnej kwoty przydziału dla podstawowych operacji refinansujących, ponieważ przy obecnych ramach operacyjnych i warunkach płynnościowych nie jest to konieczne do skutecznej realizacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Zdecydowała się też zmniejszyć częstotliwość podawania prognozy czynników autonomicznych: dotychczas były one publikowane dwa razy w tygodniu, a teraz będą się ukazywać raz na tydzień – w dniu ogłoszenia podstawowej operacji refinansującej. Rada Prezesów postanowiła także zmienić porę ogłaszania dziennych danych o płynności z godz. 9.10 CET na 11.30 CET. Zmiany wejdą w życie 14 grudnia 2020, czyli w dniu ogłoszenia pierwszej podstawowej operacji refinansującej w okresie rezerwowym rozpoczynającym się 16 grudnia 2020.

Regularny przegląd porozumienia w sprawie awaryjnego wsparcia płynnościowego

9 listopada 2020 Rada Prezesów przyjęła zmienioną wersję porozumienia w sprawie awaryjnego wsparcia płynnościowego. Ta wersja zawiera techniczną zmianę wprowadzoną w punkcie 3.2 lit. a) podpunkt (i), żeby wyjaśnić, że oceny wypłacalności instytucji finansowych są przeprowadzane przez organ nadzoru ostrożnościowego zgodnie z definicją wypłacalności na potrzeby awaryjnego wsparcia płynnościowego podaną w punkcie 4. W zmienionej wersji wskazano także, że najpóźniej w 2023 zostanie przeprowadzony przegląd tej umowy. Zaktualizowany tekst będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa

Financial Stability Review – listopad 2020

18 listopada 2020 w Radzie Prezesów odbyła się wymiana poglądów na temat problemów związanych ze stabilnością finansową strefy euro na podstawie sprawozdania o stabilności finansowej (Financial Stability Review) z listopada 2020, po czym Rada zatwierdziła publikację tego sprawozdania na stronie internetowej EBC. Zawiera ono ocenę skutków trwającej obecnie pandemii oraz związanych z tym zmian perspektyw gospodarczych w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, obsługiwalności zadłużenia, rentowności banków oraz pozabankowego sektora finansowego. Przedstawia także kwestie dotyczące polityki krótko- i średniookresowej. Sprawozdanie ma się ukazać na stronie internetowej EBC 25 listopada 2020.

Infrastruktura rynku i płatności

Jedenaste badanie dotyczące bankowości korespondenckiej w walucie euro

30 października 2020 Rada Prezesów zatwierdziła publikację jedenastego badania dotyczącego bankowości korespondencyjnej w walucie euro, przeprowadzonego w roku 2019. Zgodnie z jego wynikami łączne obroty bankowości korespondenckiej spadły w porównaniu z rokiem 2016 o 22%, liczba banków będących klientami – o 21%, a średnia wielkość transakcji – o 43%. Niemniej bankowość korespondencka pozostaje ważnym ogniwem w łańcuchu obsługi płatności: jej dzienne obroty sięgają 686 mld euro. Częściowym wyjaśnieniem spadku obrotów i liczby relacji korespondenckich jest zaostrzanie wymogów regulacyjnych dotyczących procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z zasadą „znaj swojego klienta”. Wydaje się, że w porównaniu z poprzednimi badaniami nie zmienił się skład grupy największych graczy na rynku oraz że wśród największych banków istnieje tendencja do specjalizacji w działalności transgranicznej, natomiast mniejsze banki ograniczają skalę swojej działalności. W rezultacie rynek bankowości korespondenckiej pozostaje bardzo skoncentrowany. Jeśli chodzi o widoki na przyszłość, 60% badanych banków przewiduje, że w średnim okresie, w wyniku wzrostu efektywności i wprowadzenia nowych usług w środowisku transgranicznym, skala działania bankowości korespondenckiej będzie się zwiększać. Badanie jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie nowych uzgodnień dotyczących zaciągania kredytów w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Austrii

30 października 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/27 wydaną na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie zniesienia opłaty nakładanej na wybrane instytucje finansowe na Słowacji

4 listopada 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/28 wydaną na wniosek ministerstwa finansów Republiki Słowackiej.

Opinia EBC w sprawie sprawozdawczości w zakresie bilansu płatniczego w Austrii

17 listopada 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/29 wydaną na wniosek Oesterreichische Nationalbank.

Zarządzanie wewnętrzne

Zmiany do aktów prawnych dotyczących zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Eurosystemu

12 listopada 2020 Rada Prezesów uchwaliła zmiany do aktów prawnych dotyczących zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Eurosystemu przez przyjęcie decyzji EBC/2020/55 zmieniającej decyzję (UE) 2016/2248 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz decyzji EBC/2020/56 zmieniającej decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego. Wprowadzone zmiany uwzględniają nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) oraz operacje zasilania w płynność banków centralnych spoza Eurosystemu. Przyjęte akty prawne wejdą w życie 31 grudnia i będą wkrótce dostępne w portalu EUR-Lex.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami