European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. lapkričio mėn.

2020 m. lapkričio 20 d.

Rinkos operacijos

Likvidumo valdymo duomenų skelbimo pakeitimai

2020 m. lapkričio 5 d., siekdama paspartinti procesus ir padidinti veiksmingumą, Valdančioji taryba patvirtino keletą pakeitimų, susijusių su likvidumo valdymo duomenų skelbimu. Konkrečiau – Valdančioji taryba nusprendė nebeskelbti orientacinės paskirstymo sumos pagrindinėse refinansavimo operacijose (PRO), nes, esant dabartinei veiklos sistemai ir likvidumo sąlygoms, ši informacija nėra būtina sėkmingam Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimui. Valdančioji taryba taip pat nusprendė pradėti rečiau skelbti autonominių veiksnių prognozes – vieną kartą per savaitę (PRO skelbimo dienomis) vietoj dviejų. Be to, buvo nuspręsta pakeisti kasdienių likvidumo duomenų skelbimo laiką ir vietoj 09.10 val. juos skelbti 11.30 val. (Vidurio Europos laiku). Šie pakeitimai įsigalios 2020 m. gruodžio 14 d., t. y. 2020 m. gruodžio 16 d. prasidedančio privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio pirmosios PRO paskelbimo dieną.

Susitarimo dėl likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimo reguliari peržiūra

2020 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą susitarimo dėl likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimo versiją. Atnaujintoje versijoje atliktas 3.2 dalies a punkto i papunkčio techninis pakeitimas – pateiktas išaiškinimas, kad finansų įstaigos mokumą vertina prudencinės priežiūros institucija, vadovaudamasi mokumo apibrėžtimi, taikoma likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimo atveju, kaip apibrėžta 4 dalyje. Taip pat nurodoma, kad susitarimas dėl likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimo vėl bus peržiūrėtas ne vėliau kaip 2023 m. Atnaujinta susitarimo versija netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas

Finansinio stabilumo apžvalga – 2020 m. lapkričio mėn. („Financial Stability Review – November 2020“)

2020 m. lapkričio 18 d. Valdančioji taryba, susipažinusi su 2020 m. lapkričio mėn. Finansinio stabilumo apžvalga, aptarė euro zonos finansinio stabilumo klausimus ir suteikė leidimą apžvalgą skelbti ECB interneto svetainėje. Apžvalgoje vertinami dabartinės pandemijos padariniai ir su tuo susiję finansų rinkos veikimo, skolų tvarumo, bankų pelningumo ir ne bankų finansų įstaigų sektoriaus ekonominės perspektyvos pokyčiai. Joje taip pat aptariami artimiausio ir vidutinio laikotarpių strategijos aspektai. Apžvalgą planuojama paskelbti ECB interneto svetainėje 2020 m. lapkričio 25 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Vienuoliktoji apklausa apie korespondentinę bankininkystę eurais

2020 m. spalio 30 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti vienuoliktosios apklausos apie korespondentinę bankininkystę eurais rezultatus. Pagal 2019 m. apklausos duomenis, bendra korespondentinės bankininkystės apyvarta, palyginti su 2016 m., sumažėjo 22 %. Taip pat sumažėjo korespondentinės bankininkystės paslaugomis besinaudojančių bankų skaičius (21 %) ir vidutinis sandorio dydis (43 %). Tačiau korespondentinė bankininkystė tebėra svarbi mokėjimo grandinės dalis – jos vienos dienos bendra apyvarta sudaro 686 mlrd. eurų. Viena iš mažėjančios apyvartos ir retėjančių naudojimosi korespondentine bankininkyste atvejų priežasčių yra griežtėjantys reguliavimo reikalavimai, susiję su kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei „pažink savo klientą“ procedūromis. Palyginti su ankstesnėmis apklausomis, matyti, kad pagrindiniai rinkos žaidėjai nepasikeitė, be to, ryškėja tendencija, kad stambiausi bankai specializuojasi tarpvalstybinėje veikloje, o smulkesnieji bankai mažina savo veiklos šioje srityje apimtį. Dėl to korespondentinės bankininkystės rinka tebėra labai koncentruota. Vertinant ateities perspektyvą, pažymėtina, kad 60 % apklausoje dalyvavusių bankų nurodė numatantys, kad vidutiniu laikotarpiu korespondentinė bankininkystė aktyvės dėl padidėjusio efektyvumo ir naujų paslaugų tarpvalstybinės veiklos srityje. Apklausa paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl naujos skolinimosi iš Tarptautinio valiutos fondo tvarkos Austrijoje

2020 m. spalio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/27 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl specialaus tam tikrų finansų įstaigų apmokestinimo panaikinimo Slovakijoje

2020 m. lapkričio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/28 Slovakijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl ataskaitų apie mokėjimų balansą teikimo Austrijoje

2020 m. lapkričio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/29 Oesterreichische Nationalbank prašymu.

ECB vidaus valdymas

Su Eurosistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema susijusių teisės aktų pakeitimai

2020 m. lapkričio 12 d. Valdančioji taryba priėmė šių su Eurosistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema susijusių teisės aktų pakeitimus: Sprendimo ECB/2020/55, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2248 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo ir Sprendimo ECB/2020/56, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio Europos Centrinio Banko pajamų paskirstymo. Pakeitimai susiję su specialiąja pandemine pirkimo programa (SPPP) ir likvidumą eurais didinančiomis operacijos su Eurosistemai nepriklausančiais centriniais bankais. Teisės aktai įsigalios gruodžio 31 d. ir bus netrukus paskelbti portale EUR-Lex.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai