European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2020

20 november 2020

Marknadsoperationer

Ändringar i publicering av data om likviditetshantering

Den 5 november 2020 antog ECB-rådet ett flertal ändringar avseende publiceringen av data om likviditetshantering i syfte att strömlinjeforma förfaranden och öka effektiviteten. ECB-rådet beslutade att senarelägga publiceringen av riktmärket för tilldelningsbelopp för huvudsakliga refinansieringstransaktioner då det inte behövs för att implementera Eurosystemets penningpolitik i det aktuella operativa ramverket och under aktuella likviditetsförhållanden. Vidare belslutade ECB-rådet att reducera prognosfrekvensen för den autonoma faktorn från två gånger i veckan till en gång i veckan till dagen för tillkännagivandet av huvudsakliga refinansieringstransaktioner. ECB-rådet beslutade också att ändra tidpunkt för publicering av dagliga likviditetsdata från 09.10 centraleuropeisk tid till 11.30 centraleuropeisk tid. Dessa förändringar träder i kraft den 14 december 2020, dvs. dagen för annonsering av den första huvudsakliga refinansieringstransaktionen i den nya uppfyllandeperioden som startar den 16 december 2020.

Regelbunden granskning av avtalet om tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen

Den 9 november 2020 antog ECB-rådet en reviderad version av avtalet om likviditetsstöd i nödlägen (ELA). Den uppdaterade versionen innehåller en teknisk ändring i avsnitt 3.2. a i, för att klargöra att solvensbedömningar av finansinstitut genomför av tillsynsmyndigheten i enlighet med solvensdefinitionen för ELA-syften som beskrivs i avsnitt 4. Däri specificeras även att ELA-avtal kommer att granskas igen senast under loppet av 2023. Det uppdaterade avtalet kommer inom kort att finnas på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet

Financial Stability Review – november 2020

Den 18 november 2020 hade ECB-rådet ett åsiktsutbyte om finansiell stabilitet i euroområdet utifrån den i november 2020 utkomna rapporten om finansiell stabilitet, och man auktoriserade dess publicering på ECB:s webbplats. I rapporten granskas hur följderna av den pågående pandemin och de därmed sammanhängande förändringarna påverkar ekonomin, den finansiella sektorns funktionssätt, skuldhållbarhet, bankernas lönsamhet samt den finansiella icke-banksektorn. I rapporten presenteras även politiska överväganden både för den närmaste tiden och på medellång sikt Planerad publicering på ECB:s webbplats väntas ske den 25 november 2020.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Elfte undersökningen om korrespondentbankverksamhet i euro

Den 30 oktober 2020 godkände ECB-rådet publicering av den elfte undersökningen om korrespondentbankverksamhet i euro. Utfallet av undersökningen 2019 visar en 22-procentig minskning i den totala korrespondentbanksverksamheten jämfört med 2016 års data samt en 21-procentig minskning i antalet kundbanker och en 43-procentig minskning i storleken på det genomsnittliga antalet transaktioner. Inte desto mindre fortsätter förhållandena mellan korrespondentbanker att vara en viktig länk i betalningskedjan, med en daglig omsättning på 686 miljarder euro. Ökande regleringskrav i samband med frågor som rör bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt ”känn din kund”-förfaranden förklarar delvis den minskade omsättningen och det minskande antalet korrespondentbanksarrangemang. Jämfört med tidigare undersökningar förefaller de viktigaste spelarna på marknaden vara desamma och de största bankerna verkar vara specialiserade på gränsöverskridande aktivitet, medan de mindre bankerna minskar storleken på sin verksamhet. Följaktligen är marknaden för korrespondentbanker fortsatt starkt koncentrerad. Framöver förväntar sig 60 procent av de tillfrågade bankerna ökad centrabanksverksamhet på medellång sikt beroende på ökad effektivitet och nya tjänster på det gränsöverskridande området. Undersökningen finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om nya arrangemang i Österrike avseende lån från Internationella valutafonden

Den 30 oktober 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/27 på begäran av det österrikiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om upphävande av den särskilda avgiften för vissa finansinstitut i Slovakien

Den 4 november 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/28 på begäran av finansministeriet i republiken Slovakien.

ECB:s yttrande om rapporteringen av betalningsbalansen i Österrike

Den 17 november 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/29 på begäran av Oesterreichische Nationalbank.

Organisationsstyrning

Ändringar i rättsliga instrument som gäller Eurosystemets ramverk för redovisning och ramverket för finansiell rapportering

Den 12 november 2020 fattade ECB-rådet beslut om ändringar i rättsliga instrument som gäller Eurosystemets ramverk för redovisning och finansiell rapportering, nämligen beslut ECB/2020/55 om ändring av beslut (EU) 2016/2248 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta samt beslut ECB/2020/56 om ändring av beslut (EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av Europeiska centralbankens inkomster. Ändringarna återspeglar stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP) och likvidiserande transaktioner i euro gentemot centralbanker utanför Eurosystemet. Rättsakterna gäller fr.o.m. den 31 december 2020 och publiceras inom kort på EUR-Lex.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media