European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

November 2020

20 november 2020

Markttransacties

Veranderingen in de publicatie van gegevens over liquiditeitsbeheer

Op 5 november 2020 heeft de Raad van Bestuur verschillende wijzigingen goedgekeurd met betrekking tot de publicatie van gegevens over liquiditeitsbeheer, met als doel de procedures te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen. De Raad van Bestuur heeft met name besloten om tijdelijk te stoppen met de publicatie van het referentiebedrag voor de toewijzing bij de basisherfinancieringstransacties (main refinancing operations – MRO’s), aangezien dat in het huidige operationele kader en bij de actuele liquiditeitscondities niet nodig is voor de succesvolle tenuitvoerlegging van het monetair beleid van het Eurosysteem. De Raad van Bestuur heeft eveneens besloten de publicatiefrequentie van de prognose van de autonome factoren terug te brengen van tweemaal per week tot eenmaal per week, op de dagen van de aankondiging van de MRO. Voorts heeft de Raad van Bestuur besloten het publicatietijdstip van de dagelijkse liquiditeitsgegevens te veranderen van 9.10 uur naar 11.30 uur Midden-Europese tijd. Deze veranderingen worden van kracht op 14 december 2020, de dag van de aankondiging van de eerste MRO van de reserveaanhoudingsperiode die start op 16 december 2020.

Periodieke evaluatie van de overeenkomst betreffende noodliquiditeitssteun

Op 9 november 2020 heeft de Raad van Bestuur een herziene versie van de overeenkomst over noodliquiditeitssteun (emergency liquidity assistance – ELA) goedgekeurd. Deze bijgewerkte versie bevat een technische wijziging in Paragraaf 3.2(a)(i) om te verduidelijken dat de toezichthouder de solvabiliteitsbeoordelingen van financiële instellingen uitvoert in overeenstemming met de definitie van solvabiliteit voor ELA-doeleinden, zoals vastgesteld in Paragraaf 4. Voorts wordt bepaald dat de ELA -overeenkomst uiterlijk in 2023 wordt geëvalueerd. De bijgewerkte overeenkomst komt binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit

Financial Stability Review - november 2020

Op 18 november 2020 heeft de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de financiële stabiliteit in het eurogebied naar aanleiding van de Financial Stability Review (FSR) van november 2020. De Raad heeft eveneens de publicatie van de FSR op de website van de ECB goedgekeurd. De FSR bevat een beoordeling van de gevolgen van de huidige pandemie – en ook van de daarmee gepaard gaande veranderingen in de economische vooruitzichten – voor de werking van de financiële markten, de houdbaarheid van schulden, de winstgevendheid van banken en de niet-bancaire financiële sector. Ook zijn beleidsoverwegingen opgenomen, zowel op korte als op middellange termijn. De FSR wordt op 25 november 2020 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Elfde enquête over correspondentbankactiviteiten in euro

Op 30 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de elfde enquête over correspondentbankactiviteiten in euro. Uit de enquête van 2019 blijkt dat de totale omzet van de correspondentbankactiviteiten ten opzichte van 2016 met 22% is teruggelopen. Het aantal cliëntbanken nam eveneens af, met 21%, en de gemiddelde transactieomvang daalde met 43%. Met een totale dagelijkse omzet van € 686 miljard blijven correspondentbankrelaties niettemin een belangrijke schakel in de betalingsketen. De steeds strengere regelgeving op het vlak van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, evenals de ‘ken uw klant’-procedures verklaren ten dele de teruglopende omzet en het dalend aantal correspondentbankregelingen. Vergeleken met de vorige enquêtes lijken de grootste spelers in de markt dezelfde te zijn gebleven. Voor de grootste banken wordt een tendens inzake specialisatie in grensoverschrijdende activiteiten opgetekend, terwijl kleinere banken hun bedrijvigheid afbouwen. De markt van correspondentbanken blijft dan ook sterk geconcentreerd. Voor de toekomst verwacht 60% van de bevraagde banken dat de correspondentbankactiviteiten op middellange termijn zullen toenemen als gevolg van de stijgende efficiëntie en de invoering van nieuwe diensten voor grensoverschrijdend verkeer. De enquête is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de Nieuwe Leningsovereenkomsten met het Internationaal Monetair Fonds in Oostenrijk

Op 30 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/27 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Oostenrijkse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake de afschaffing van de speciale heffing op geselecteerde financiële instellingen in Slowakije

Op 4 november 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/28 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de minister van Financiën van de Republiek Slowakije.

Advies van de ECB inzake de rapportage over de betalingsbalans in Oostenrijk

Op 17 november 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/29 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Oesterreichische Nationalbank.

Corporate governance

Wijzigingen in juridische instrumenten ten behoeve van het kader voor financiële administratie en verslaggeving

Op 12 november 2020 heeft de Raad van Bestuur wijzigingen in juridische instrumenten ten behoeve van het kader voor financiële administratie en verslaggeving goedgekeurd, namelijk Besluit ECB/2020/55 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2248 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben en Besluit ECB/2020/56 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de Europese Centrale Bank. De wijzigingen houden verband met het pandemie-noodaankoopprogramma en de in euro luidende liquiditeitsverschaffende transacties aan centrale banken buiten het Eurosysteem. De rechtshandelingen worden op 31 december van kracht en komen binnenkort beschikbaar op EUR-Lex.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media