European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada novembris

2020. gada 20. novembrī

Tirgus operācijas

Pārmaiņas saistībā ar likviditātes pārvaldības datu publicēšanu

Padome 2020. gada 5. novembrī pieņēma vairākus grozījumus saistībā ar likviditātes pārvaldības datu publicēšanu, lai pilnveidotu procesus un uzlabotu efektivitāti. Konkrētāk, Padome nolēma apturēt galveno refinansēšanas operāciju (GRO) piešķīruma etalonsummas publicēšanu, jo atbilstoši pašreizējam darbības regulējumam un likviditātes apstākļiem tas nav nepieciešams veiksmīgai Eurosistēmas monetārās politikas īstenošanai. Padome arī nolēma samazināt autonomo faktoru prognozes publicēšanas biežumu. Tagad tā tiks publicēta nevis divas reizes nedēļā, bet vienu reizi nedēļā GRO paziņošanas dienā. Turklāt Padome nolēma mainīt dienas likviditātes datu publicēšanas laiku. Tagad tie tiks publicēti nevis plkst. 09.10 pēc Viduseiropas laika, bet plkst. 11.30 pēc Viduseiropas laika. Šīs pārmaiņas stāsies spēkā 2020. gada 14. decembrī, t.i., rezervju prasību izpildes perioda, kurš sāksies 2020. gada 16. decembrī, pirmās GRO paziņošanas dienā.

Vienošanās par ārkārtas likviditātes palīdzību regulārā pārskatīšana

Padome 2020. gada 9. novembrī apstiprināja vienošanās par ārkārtas likviditātes palīdzību (ĀLP) pārskatīto versiju. Aktualizētā versija ietver tehnisku grozījumu 3.2. sadaļas a) punkta i) daļā, kas veikts, lai precizētu, ka prudenciālās uzraudzības iestādes veic finanšu iestāžu maksātspējas novērtējumu atbilstoši ĀLP izpratnē sniegtajai maksātspējas definīcijai (4. sadaļa). Norādīts arī, ka ĀLP līgums tiks pārskatīts ne vēlāk kā 2023. gadā. Aktualizētais līgums drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte

2020. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2020. gada 18. novembrī apmainījās viedokļiem par euro zonas finanšu stabilitātes jautājumiem, pamatojoties uz 2020. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Pārskatā vērtēta pašreizējās pandēmijas, kā arī ar to saistīto ekonomiskās perspektīvas pārmaiņu ietekme uz finanšu tirgu darbību, parāda ilgtspēju, banku pelnītspēju un nebanku finanšu sektoru. Tajā izklāstīti arī īstermiņa un vidēja termiņa politikas apsvērumi. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2020. gada 25. novembrī.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

11. apsekojums par korespondentattiecību izmantošanu euro maksājumiem

Padome 2020. gada 30. oktobrī atļāva publicēt 11. apsekojumu par korespondentattiecību izmantošanu euro maksājumiem. 2019. gada apsekojuma rezultāti liecina, ka salīdzinājumā ar 2016. gada datiem korespondentbanku darbības jomā kopējais apgrozījums sarucis par 22%, klientus apkalpojošo banku skaits – par 21% un vidējais darījumu apjoms – par 43%. Tomēr korespondentbanku attiecības joprojām ir nozīmīgs posms maksājumu ķēdē un to dienas kopējais apgrozījums sasniedz 686 mljrd. euro. Pieaugošās regulējošās prasības, ko nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas procedūras, kā arī "pazīsti savu klientu" procedūras daļēji izskaidro apgrozījuma sarukumu un banku korespondentattiecību skaita samazināšanos. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem apsekojumiem rodas iespaids, ka galvenie spēlētāji tirgū nav mainījušies un lielākajām bankām ir tendence specializēties pārrobežu darbībā, savukārt mazākās bankas sašaurina savas darbības apjomu. Rezultātā korespondentbanku tirgus joprojām ir ļoti koncentrēts. Nākotnē 60% no bankām, kas piedalījās apsekojumā, vidējā termiņā paredz ar korespondentattiecībām saistītās darbības pieaugumu sakarā ar efektivitātes uzlabošanos un jaunu pakalpojumu parādīšanos pārrobežu vidē. Apsekojums pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Jauno vienošanos par aizņemšanos ar Starptautisko Valūtas fondu Austrijā

Padome 2020. gada 30. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2020/27 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par īpašās nodevas atcelšanu atsevišķām finanšu iestādēm Slovākijā

Padome 2020. gada 4. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/28 pēc Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par maksājumu bilances pārskatu sniegšanu Austrijā

Padome 2020. gada 17. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/29 pēc Oesterreichische Nationalbank lūguma.

Korporatīvā vadība

Grozījumi ar Eurosistēmas grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas regulējumu saistītajos juridiskajos instrumentos

Padome 2020. gada 12. novembrī pieņēma grozījumus ar Eurosistēmas grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas regulējumu saistītajos juridiskajos instrumentos, proti, Lēmumu ECB/2020/55, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2248 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali, un Lēmumu ECB/2020/56, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus. Ieviestās pārmaiņas atspoguļo pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmu (PĀAIP) un likviditāti euro palielinošās operācijas ar ārpus Eurosistēmas esošo valstu centrālajām bankām. Tiesību akti tiks piemēroti ar 31. decembri un drīzumā būs pieejami EUR-Lex interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem