European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Νοέμβριος 2020

20 Νοεμβρίου 2020

Δραστηριότητες αγορών

Αλλαγές στη δημοσίευση στοιχείων για τη διαχείριση ρευστότητας

Στις 5 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε διάφορες τροποποιήσεις σχετικά με τη δημοσίευση στοιχείων για τη διαχείριση ρευστότητας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη δημοσίευση του ποσού κατανομής αναφοράς των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ), εφόσον δεν χρειάζεται για την επιτυχή εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος βάσει του ισχύοντος λειτουργικού πλαισίου και των τρεχουσών συνθηκών ρευστότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να μειώσει τη συχνότητα δημοσίευσης της πρόβλεψης των αυτόνομων παραγόντων από δύο φορές την εβδομάδα σε μία φορά την εβδομάδα τις ημέρες ανακοίνωσης των ΠΚΑ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει τον χρόνο δημοσίευσης των ημερήσιων στοιχείων ρευστότητας από τις 09.10 στις 11.30 ώρα κεντρικής Ευρώπης. Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Δεκεμβρίου 2020, δηλ. την ημέρα ανακοίνωσης της πρώτης ΠΚΑ της περιόδου τήρησης αποθεματικών που αρχίζει στις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Τακτική αναθεώρηση της συμφωνίας για την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα

Στις 9 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένη έκδοση της συμφωνίας για την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (emergency liquidity assistance - ELA). Αυτή η αναθεωρημένη έκδοση περιέχει τεχνική τροποποίηση στην ενότητα 3.2(α)(i) με σκοπό να διευκρινιστεί ότι οι αξιολογήσεις της φερεγγυότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διενεργούνται από την αρχή προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με τον ορισμό της φερεγγυότητας για τους σκοπούς της ELA, όπως ορίζεται στην ενότητα 4. Διευκρινίζεται επίσης ότι η συμφωνία για την ELA θα επανεξεταστεί εντός του 2023 το αργότερο. Η αναθεωρημένη συμφωνία θα είναι σύντομα διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - Νοέμβριος 2020

Στις 18 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ με βάση την έκδοση Νοεμβρίου 2020 της επισκόπησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ενέκρινε τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκθεση αυτή αξιολογεί τις συνέπειες της εξελισσόμενης πανδημίας, καθώς και τις σχετικές αλλαγές στις οικονομικές προοπτικές για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη βιωσιμότητα του χρέους, την κερδοφορία των τραπεζών και τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Περιγράφει επίσης παραμέτρους πολιτικής τόσο για τον βραχυπρόθεσμο όσο και για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η έκθεση προγραμματίζεται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 25 Νοεμβρίου 2020.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Ενδέκατη έρευνα για τις τραπεζικές εργασίες μέσω ανταποκριτών σε ευρώ

Στις 30 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της ενδέκατης έρευνας για τις τραπεζικές εργασίες μέσω ανταποκριτών σε ευρώ. Τα ευρήματα της έρευνας του 2019 δείχνουν μείωση του συνολικού κύκλου τραπεζικών εργασιών μέσω ανταποκριτών κατά 22% σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2016, καθώς και μείωση του αριθμού τραπεζών-πελατών κατά 21% και μείωση του μέσου μεγέθους συναλλαγών κατά 43%. Ωστόσο, οι τραπεζικές σχέσεις μέσω ανταποκριτών συνεχίζουν να αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα πληρωμών με συνολικό ημερήσιο κύκλο εργασιών 686 δισεκ. ευρώ. Οι αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και οι διαδικασίες στο πλαίσιο της αρχής «γνώριζε τον πελάτη σου» (“know your customer”) εξηγούν εν μέρει τη μείωση του κύκλου εργασιών και τον φθίνοντα αριθμό συμφωνιών τραπεζικών εργασιών μέσω ανταποκριτών. Σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες, φαίνεται ότι οι κορυφαίοι παίκτες στην αγορά εξακολούθησαν να είναι οι ίδιοι και ότι υπάρχει η τάση οι μεγαλύτερες τράπεζες να ειδικεύονται στη διασυνοριακή δραστηριότητα, ενώ οι μικρότερες τράπεζες μειώνουν το μέγεθος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Κατά συνέπεια, η αγορά τραπεζικών εργασιών μέσω ανταποκριτών εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Όσον αφορά το μέλλον, 60% των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν αύξηση των τραπεζικών εργασιών μέσω ανταποκριτών μεσοπρόθεσμα λόγω της αύξησης της αποδοτικότητας και της εισαγωγής νέων υπηρεσιών στο διασυνοριακό περιβάλλον. Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις νέες συμφωνίες δανειοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Αυστρία

Στις 30 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/27, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κατάργηση της ειδικής εισφοράς επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη Σλοβακία

Στις 4 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/28, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την υποβολή στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών στην Αυστρία

Στις 17 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/29, κατόπιν αιτήματος της Oesterreichische Nationalbank.

Εταιρική διακυβέρνηση

Τροποποιήσεις στις νομικές πράξεις που αφορούν το πλαίσιο λογιστικής παρακολούθησης και υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Ευρωσυστήματος

Στις 12 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στις νομικές πράξεις που αφορούν το πλαίσιο λογιστικής παρακολούθησης και υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Ευρωσυστήματος, δηλαδή την απόφαση ΕΚΤ/2020/55 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/2248 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και την απόφαση ΕΚΤ/2020/56 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/298 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι θεσπιζόμενες αλλαγές αντανακλούν το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP) και τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε ευρώ προς κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωσυστήματος. Οι νομικές πράξεις τίθενται σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex προσεχώς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου