European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2020

20. novembra 2020

Operácie na trhu

Zmeny zverejňovania údajov o správe likvidity

Dňa 5. novembra 2020 Rada guvernérov v záujme zjednodušenia postupov a zefektívnenia prijala niekoľko zmien zverejňovania údajov o správe likvidity. Rozhodla sa predovšetkým pozastaviť zverejňovanie referenčného prideleného objemu hlavných refinančných operácií, keďže si to výkon menovej politiky Eurosystému v súčasnom operačnom rámci a za súčasných likviditných podmienok nevyžaduje. Rada guvernérov sa tiež rozhodla znížiť frekvenciu zverejňovania prognóz autonómnych faktorov z dvakrát týždenne na raz týždenne, a to v dňoch oznamovania hlavných refinančných operácií. Zároveň sa rozhodla zmeniť čas zverejňovania denného stavu likvidity z 9:10 h SEČ na 11:30 h SEČ. Uvedené zmeny nadobudnú účinnosť 14. decembra 2020, t. j. v deň oznámenia prvej hlavnej refinančnej operácie udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv, ktoré sa začína 16. decembra 2020.

Pravidelná revízia dohody o poskytovaní núdzovej likvidity

Dňa 9. novembra 2020 Rada guvernérov prijala revidované znenie dohody o poskytovaní núdzovej likvidity. Aktualizované znenie obsahuje technickú zmenu v časti 3.2 písm. a) bod i), ktorá objasňuje, že hodnotenia platobnej schopnosti finančných inštitúcií prudenciálnymi orgánmi sa vykonávajú na základe definície platobnej schopnosti na účely poskytovania núdzovej likvidity uvedenej v časti 4. Zároveň uvádza, že nasledujúca revízia dohody o poskytovaní núdzovej likvidity sa uskutoční najneskôr v priebehu roka 2023. Aktualizované znenie dohody bude onedlho k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita

Správa o finančnej stabilite z novembra 2020

Dňa 18. novembra 2020 Rada guvernérov po výmene názorov na otázky finančnej stability v eurozóne na základe vydania správy o finančnej stabilite z novembra 2020 schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa posudzuje dôsledky prebiehajúcej pandémie, ako aj súvisiace zmeny ekonomického výhľadu pre fungovanie finančného trhu, udržateľnosť dlhu, ziskovosť bánk a nebankový finančný sektor. Poukazuje tiež na strategické otázky v krátkodobom a strednodobom horizonte. Správa má byť zverejnená na internetovej stránke ECB 25. novembra 2020.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Jedenásty prieskum o korešpondenčnom bankovníctve v eurách

Dňa 30. októbra 2020 Rada guvernérov schválila zverejnenie jedenásteho prieskumu o korešpondenčnom bankovníctve v eurách. Z výsledkov prieskumu za rok 2019 vyplýva 22 % pokles celkového obratu korešpondenčného bankovníctva v porovnaní s údajmi za rok 2016, ako aj 21 % pokles počtu klientskych bánk a 43 % pokles priemernej hodnoty transakcií. Vzťahy v rámci korešpondenčného bankovníctva však napriek tomu stále predstavujú dôležitú súčasť platobného reťazca, s celkovým denným obratom 686 mld. €. Pokles obratu i počtu dohôd o korešpondenčnom bankovníctve možno čiastočne vysvetliť sprísnením regulačných požiadaviek v spojitosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj postupmi v rámci zásady „poznaj svojho klienta“. V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami sa zloženie najväčších aktérov na trhu podľa všetkého nezmenilo, pričom najväčšie banky majú tendenciu špecializovať sa na medzinárodné aktivity a menšie banky svoje pôsobenie v tejto oblasti redukujú. Trh korešpondenčného bankovníctva tak zostáva vysoko koncentrovaný. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, 60 % opýtaných bánk očakáva nárast aktivity korešpondenčného bankovníctva v strednodobom horizonte vzhľadom na jeho zefektívnenie a zavedenie nových služieb v medzinárodnom prostredí. Prieskum je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k novým dohodám o požičiavaní s Medzinárodným menovým fondom v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/27 dňa 30. októbra 2020 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zrušeniu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/28 dňa 4. novembra 2020 na žiadosť ministerstva financií Slovenskej republiky.

Stanovisko ECB k vykazovaniu platobnej bilancie v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/29 dňa 17. novembra 2020 na žiadosť Oesterreichische Nationalbank.

Správa a riadenie

Zmeny právnych nástrojov týkajúcich sa účtovného rámca a rámca finančného vykazovania Eurosystému

Dňa 12. novembra 2020 Rada guvernérov prijala zmeny právnych nástrojov týkajúcich sa účtovného rámca a rámca finančného vykazovania Eurosystému – rozhodnutie ECB/2020/55, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2248 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, a rozhodnutie ECB/2020/56, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky. Prijaté zmeny sú reakciou na núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) a operácie na poskytovanie likvidity centrálnym bankám nepatriacim do Eurosystému. Právne predpisy vstupujú do platnosti 31. decembra a onedlho budú k dispozícii na portáli EUR-Lex.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá