Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2017

Marknadsoperationer

Ändringar i listan över agenturer som är behöriga att delta i programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP)

Den 21 december 2016 godkände ECB-rådet ändringar i listan över agenturer i euroområdet som emitterar värdepapper som är godkända för PSPP. Den uppdaterade listan finns på ECB:s webbplats.

Rättsligt genomförande av ECB-rådets beslut fattade den 8 december 2016 avseende programmet för köp av tillgångar (APP)

Den 11 januari 2017 antog ECB-rådet beslut ECB/2017/1 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna, beslut ECB/2017/2 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer, beslut ECB/2017/3 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar och beslut ECB/2017/4 om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn. Alla fyra rättsakterna, vilka genomför de beslut som ECB-rådet fattade den 8 december 2016 avseende ECB:s APP-program, finns på ECB:s webbplats och kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Betalningssystem

Offentligt samråd om ändringar i SIPS-förordningen

Den 16 december 2016 godkände ECB-rådet lanseringen av ett offentligt samråd om ett förslag till ECB:s förordning om ändring av förordning (EU) nr 795/2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem (SIPS-förordningen) och ett förslag till beslut om en metod för att beräkna sanktionsavgifter avseende överträdelser av SIPS-förordningen. Förslaget till förordning innefattar bland annat ett antal ändringar rörande reducering av likviditetsrisker och motståndskraft mot nätrelaterade hot, samt ger behöriga myndigheter ytterligare befogenheter (t.ex. rätten att utföra inspektioner på plats och att begära en undersökning eller oberoende granskning av vissa aspekter av ett systemviktigt betalningssystem). Dokumentationen som rör detta offentliga samråd finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om Česká národní bankas behörighet att genomföra transaktioner på finansmarknaderna

Den 15 december 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/60 på begäran av den tjeckiska finansministern.

ECB:s yttrande om ett belgiskt lagförslag om tillsynen över enheter som hanterar betalningstransaktioner

Den 28 december 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/61 på begäran av chefen för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde den belgiska finansministern.

Statistik

Riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik

Den 16 december 2016 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2016/45 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik. Syftet med ändringen är att anpassa kraven för inlämning av konsoliderade bankdata till de tekniska standarder som har tagits fram av Europeiska bankmyndigheten och att inkludera rapporteringskraven för balansräkningsposter och räntestatistik hos enskilda monetära finansinstitut. Riktlinjen är tillgänglig på ECB:s webbplats och kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece

Den 22 december 2016 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2016/46 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Efterlevnad av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om kommunikation med revisorer

Den 5 januari 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela EBA om ECB:s avsikt att senast den 31 december 2017 följa EBA:s riktlinjer om kommunikation mellan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av kreditinstitut och de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer som utför den lagstadgade revisionen av kreditinstitut (EBA/GL/2016/05) avseende betydande kreditinstitut som står under ECB:s direkta tillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media