Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари 2017 г.

Пазарни операции

Изменение на списъка на агенциите, отговарящи на условията за участие в програмата за закупуване на активи на публичния сектор

На 21 декември 2016 г. Управителният съвет одобри изменения в списъка на разположените в еврозоната агенции, които емитират ценни книжа, допустими за участие в програмата за закупуване на активи на публичния сектор. Актуализираният списък е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Правно прилагане на решенията, приети от Управителния съвет на 8 декември 2016 г. във връзка с програмата за закупуване на активи

На 11 януари 2017 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/1 за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари, Решение ЕЦБ/2017/2 за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации, Решение ЕЦБ/2017/3 за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа и Решение ЕЦБ/2017/4 за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор. Четирите правни акта, чрез които се прилагат решенията, приети от Управителния съвет на 8 декември 2016 г. във връзка с програмата на ЕЦБ за закупуване на активи, са налични на нейния уебсайт и ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Платежни системи

Обявяване на публична консултация относно изменения на Регламента за системно важните платежни системи

На 16 декември 2016 г. Управителният съвет одобри обявяването на публична консултация по проект за регламент на ЕЦБ за изменение на Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (Регламент за СВПС) и проект за решение относно методологията за изчисляване на санкциите за нарушения на Регламента за СВПС. Проектът за изменение на регламента включва, наред с всичко останало, редица промени във връзка с редуцирането на ликвидния риск и кибер сигурността. Освен това той предвижда допълнителни правомощия за компетентните органи, като например право да провеждат проверки на място и да изискват изследване или независим преглед на определени аспекти на СВПС. Документацията за публичната консултация е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар

На 15 декември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/60 по искане на министъра на финансите на Чешката република.

Становище на ЕЦБ относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции

На 28 декември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/61 по искане на управителя на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, от името на министъра на финансите на Белгия.

Статистика

Насоки за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика

На 16 декември 2016 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2016/45 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика. Изменението има за цел да се хармонизират изискванията за представяне на консолидирани банкови данни с техническите стандарти, разработени от Европейския банков орган, и да се включат изискванията за отчитане по отношение на балансовите статии на отделните парично-финансови институции и лихвената статистика. Становището е налично на уебсайта на ЕЦБ и ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece

На 22 декември 2016 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2016/46 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Съответствие с Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно диалога с одиторите

На 5 януари 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да уведоми ЕБО за намерението на ЕЦБ до 31 декември 2017 г. да изпълни изискванията за съответствие с Насоките на ЕБО относно диалога между компетентните органи, осъществяващи надзор върху кредитните институции, и техните одитори (EBA/GL/2016/05) във връзка със значимите кредитни институции под прекия надзор на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите