Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

tammikuu 2017

Markkinaoperaatiot

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa hyväksyttävien valtiosidonnaisten laitosten luettelo

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.12.2016 muutoksia luetteloon euroalueen valtiosidonnaisista laitoksista, jotka laskevat liikkeeseen julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa hyväksyttäviä velkapapereita. Päivitetty luettelo on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Omaisuuserien osto-ohjelmaan liittyviä 8.12.2016 tehtyjä päätöksiä koskevat säädökset

EKP:n neuvosto antoi 11.1.2017 päätöksen EKP/2017/1, jolla muutetaan julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annettua päätöstä (EU) 2015/774, ja päätöksen EKP/2017/2, jolla muutetaan katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annettua päätöstä EKP/2014/40. Lisäksi se antoi päätöksen EKP/2017/3, jolla muutetaan omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta annettua päätöstä EKP/2015/5, sekä päätöksen EKP/2017/4, jolla muutetaan yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta annettua päätöstä (EU) 2016/948. Muutossäädöksillä saatetaan lainvoimaisiksi EKP:n neuvoston 8.12.2016 tekemät omaisuuserien osto-ohjelmaan liittyvät päätökset. Kaikki neljä säädöstä ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Maksujärjestelmät

Julkinen kuuleminen systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 16.12.2016 valtuutuksen käynnistää julkisen kuulemisen luonnoksesta EKP:n asetukseksi, jolla muutetaan systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annettua asetusta (EU) N:o 795/2014 (SIPS-asetus). Muutokset koskevat muun muassa likviditeettiriskin rajaamista ja kyberturvallisuutta sekä toimivaltaisille viranomaisille annettavia lisävaltuuksia (kuten oikeutta suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia ja määrätä suoritettavaksi tiettyjä maksujärjestelmien osa-alueita koskevia tarkastuksia tai riippumattomia arviointeja). Kuulemismenettelyssä pyydetään kannanottoja myös päätösluonnokseen, joka koskee SIPS-asetuksen rikkomisesta määrättävien seuraamusten laskemisessa käytettävää metodologiaa. Kuulemisasiakirjat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Česká národní bankan toimivallasta suorittaa rahoitusmarkkinatoimia

EKP:n neuvosto antoi 15.12.2016 Tšekin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2016/60.

EKP:n lausunto maksutapahtumien käsittelijöiden valvontaa koskevasta Belgian lakiluonnoksesta

EKP:n neuvosto antoi 28.12.2016 Belgian keskuspankin pääjohtajan Belgian valtiovarainministerin puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2016/61.

Tilastot

Muutoksia raha- ja rahoitustilastoista annettuihin suuntaviivoihin

EKP:n neuvosto antoi 16.12.2016 suuntaviivat EKP/2016/45 raha- ja rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta. Muutossuuntaviivoilla yhdenmukaistetaan konsolidoitujen pankkitilastojen raportointia koskevia vaatimuksia Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) teknisten standardien kanssa ja otetaan käyttöön yksittäisten rahalaitosten tase-eriä ja korkotilastoja koskevat raportointivaatimukset. Suuntaviivat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Kreikan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2016 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Bank of Greecen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2016/46). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Tilintarkastajien kanssa käytävää vuoropuhelua koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 5.1.2017 vastustamatta valvontaelimen esitystä Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV) annettavasta ilmoituksesta, jonka mukaan EKP:n aikomuksena on noudattaa valvontaviranomaisten ja niiden valvonnassa olevien luottolaitosten tilintarkastajien välistä vuoropuhelua koskevia EPV:n ohjeita (EBA/GL/2016/05) merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä 31.12.2017 mennessä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle