Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar 2017

Turuoperatsioonid

Avaliku sektori väärtpaberite ostukavas osaleda võivate agentuuride muudetud loetelu

21. detsembril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks muudatused loetelus euroalal asuvatest agentuuridest, kes emiteerivad avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames aktsepteeritavaid väärtpabereid. Ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Varaostukava käsitlevate EKP nõukogu 8. detsembri 2016. aasta otsuste õiguslik rakendamine

11. jaanuaril 2017 võttis EKP nõukogu vastu järgmised otsused: otsus EKP/2017/1, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta; otsus EKP/2017/2, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta; otsus EKP/2017/3, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta, ning otsus EKP/2017/4, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta. Kõik neli õigusakti, millega rakendatakse EKP nõukogu 8. detsembri 2016. aasta otsused EKP varaostukava kohta, on kättesaadavad EKP veebilehel ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Maksesüsteemid

Avaliku konsultatsiooni algatamine süsteemselt oluliste maksesüsteemide määruse (SIPS määrus) muutmise kohta

16. detsembril 2016 andis EKP nõukogu loa algatada avalik konsultatsioon seoses kavandatava EKP määrusega, millega muudetakse määrust (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta, ning seoses kavandatava otsusega metodoloogia kohta, mida kohaldatakse sanktsioonide arvutamise suhtes SIPS määruse rikkumise korral. Muutmismääruse eelnõu hõlmab teiste hulgas mitut likviidsusriski leevendamise ja kübervastupidavusvõimega seotud muudatust, samuti antakse sellega pädevatele asutustele lisavolitusi (nt õigus teha kohapealseid kontrolle ning õigus nõuda süsteemselt oluliste maksesüsteemide määruse teatud aspektide uurimist või neid sõltumatult läbi vaadata). Avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Česká národní banka finantsturul tehingute teostamise pädevuse kohta

15. detsembril 2016 võttis EKP nõukogu Tšehhi Vabariigi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2016/60.

EKP arvamus Belgia maksetehingute töötlejate järelevaatamise seaduseelnõu kohta

28. detsembril 2016 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri nimel tegutsenud Belgia keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/61.

Statistika

Suunis, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta

16. detsembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2016/45, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta. Muudatuste eesmärk on kooskõlastada konsolideeritud pangandusandmete esitamise nõuded Euroopa Pangandusjärelevalve välja töötatud tehniliste standarditega ning hõlmata ka üksikute rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistikaga seotud aruandlusnõudeid. Suunis on kättesaadav EKP veebilehel ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Kreeka keskpanga välisaudiitorite kohta

22. detsembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2016/46 Kreeka keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Pädevate asutuste ja audiitorite vahelist teabevahetust käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste järgimine

5. jaanuaril 2017 ei esitanud EKP nõukogu vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest täita enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul 2017. aasta 31. detsembriks nõuded, mille EBA on sätestanud oma suunistes krediidiasutuste üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste ja krediidiasutuste audiitorite vahelise teabevahetuse kohta (EBA/GL/2016/05).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid