SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar 2017

Markedsoperationer

Ændring af fortegnelsen over agencies, der kan deltage i opkøbsprogrammet for værdipapirer udstedt af den offentlige sektor (PSPP)

Den 21. december 2016 godkendte Styrelsesrådet en række ændringer af fortegnelsen over agencies i euroområdet, der udsteder værdipapirer, som er godkendt til PSPP. Den opdaterede fortegnelse er offentliggjort på ECB's websted.

Retlig gennemførelse af afgørelser truffet af Styrelsesrådet 8. december 2016 i relation til opkøbsprogrammet (APP)

Den 11. januar 2017 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2017/1 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked, afgørelse ECB/2017/2 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer, afgørelse ECB/2017/3 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen og afgørelse ECB/2017/4 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer. Alle fire retsakter, som gennemfører de afgørelser, som Styrelsesrådet traf 8. december 2016 i relation til APP, findes på ECB's websted og bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Betalingssystemer

Offentlig høring om ændringer af SIPS-forordningen

Den 16. december 2016 gav Styrelsesrådet tilladelse til, at der iværksættes en offentlig høring om et udkast til en ECB-forordning om ændring af forordning (EU) nr. 795/2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (SIPS-forordningen) og et udkast til afgørelse om metoden til beregning af størrelsen af sanktionerne for overtrædelse af SIPS-forordningen. Udkastet til ændringsforordning omfatter bl.a. en række ændringer i forbindelse med afbødning af likviditetsrisiko og modstandsdygtighed over for cyberangreb og giver de kompetente myndigheder yderligere beføjelser (fx retten til at foretage inspektioner på stedet og til at kræve en undersøgelse eller uafhængig gennemgang af visse aspekter af en SIPS). Høringsdokumenterne er offentliggjort på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om Česká národní bankas beføjelser til at udføre finansielle markedstransaktioner

Den 15. december 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/60 på anmodning af Tjekkiets finansminister.

ECB's udtalelse om et udkast til en belgisk lov om overvågning af betalingstransaktions-processorer

Den 28. december 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/61 på anmodning af direktøren for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (på vegne af finansministeren).

Statistik

Retningslinje om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik

Den 16. december 2016 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2016/45 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik. Sigtet med ændringen er at afstemme indberetningskravene for konsoliderede bankdata med de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har udarbejdet, og medtage indberetningskravene for statistik over individuelle MFI-balanceposter og rentesatser. Retningslinjen findes på ECB's websted og vil senere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank of Greece

Den 22. december 2016 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2016/46 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Central Bank of Greece. Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Banktilsyn

Overholdelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer om kommunikation med revisorer

Den 5. januar 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsrådet om at underrette EBA om, at det er ECB's hensigt at overholde EBA's retningslinjer for kommunikation mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutter, og kreditinstitutternes revisorer (EBA/GLA/2016/05) senest 31. december 2017, for så vidt angår signifikante kreditinstitutter under ECB's direkte tilsyn.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt