Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2017

Tržne operacije

Sprememba seznama agencij, primernih za sodelovanje v programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

Svet ECB je 21. decembra 2016 odobril spremembe seznama agencij v euroobmočju, ki izdajajo vrednostne papirje, primerne za program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja. Posodobljeni seznam je na voljo na spletnem mestu ECB.

Pravna izvedba sklepov Sveta ECB, sprejetih 8. decembra 2016 v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev

Svet ECB je 11. januarja 2017 sprejel Sklep ECB/2017/1 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih, Sklep ECB/2017/2 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic, Sklep ECB/2017/3 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in Sklep ECB/2017/4 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. Vsi štirje pravni akti, s katerimi se izvajajo sklepi, ki jih je Svet ECB sprejel 8. decembra 2016 v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev, so na voljo na spletnem mestu ECB in bodo objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Plačilni sistemi

Začetek javnega posvetovanja o spremembah uredbe o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme

Svet ECB je 16. decembra 2016 odobril začetek javnega posvetovanja o osnutku uredbe ECB o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (uredba o SPPS) in o osnutku sklepa o metodologiji za izračun zneskov sankcij za kršitve uredbe o SPPS. Osnutek uredbe med drugim zajema več sprememb, ki se nanašajo na zmanjševanje likvidnostnega tveganja in na odpornost proti kibernetskim napadom, ter podeljuje pristojnim organom dodatna pooblastila (npr. pravico, da izvajajo inšpekcijske preglede na kraju samem in da zahtevajo preiskavo ali neodvisni pregled določenih vidikov sistemsko pomembnega plačilnega sistema). Dokumenti, ki so predmet javnega posvetovanja, so na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pooblastilu centralne banke Česká národní banka za izvajanje transakcij na finančnem trgu

Svet ECB je 15. decembra 2016 Mnenje CON/2016/60 sprejel na zahtevo češkega ministra za finance.

Mnenje ECB o predlogu zakona o nadzoru obdelovalcev plačilnih transakcij v Belgiji

Svet ECB je 28. decembra 2016 Mnenje CON/2016/61 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosil v imenu ministra za finance.

Statistika

Smernica o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki

Svet ECB je 16. decembra 2016 sprejel Smernico ECB/2016/45 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki. Namen spremembe je uskladiti zahteve za predložitev konsolidiranih bančnih podatkov z izvedbenimi tehničnimi standardi, ki jih je razvil Evropski bančni organ, in vključiti zahteve glede poročanja o bilančnih postavkah posameznih denarnih finančnih institucij in o statistiki obrestnih mer. Smernica je na voljo na spletnem mestu ECB in bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Bank of Greece

Svet ECB je 22. decembra 2016 sprejel Priporočilo ECB/2016/46 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Bank of Greece. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Skladnost s smernicami Evropskega bančnega organa (EBA) o komuniciranju z revizorji

Svet ECB 5. januarja 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se EBA obvesti o namenu ECB, da se bo v zvezi s pomembnimi kreditnimi institucijami pod neposrednim nadzorom ECB do 31. decembra 2017 uskladila s Smernicami EBA o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, in njihovimi revizorji (EBA/GL/2016/05).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije