Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. sausio mėn.

Rinkos operacijos

Agentūrų, kurios gali dalyvauti viešojo sektoriaus pirkimo programoje, sąrašo pakeitimai

2016 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba patvirtino euro zonoje veikiančių agentūrų, kurių išleistus vertybinius popierius galima įsigyti pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą, sąrašo pakeitimus. Atnaujintas sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

2016 m. gruodžio 8 d. Valdančiosios tarybos priimtų sprendimų dėl turto pirkimo programos teisinis įgyvendinimas

2017 m. sausio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2017/1, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos, Sprendimą ECB/2017/2, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo, Sprendimą ECB/2017/3, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo, ir Sprendimą ECB/2017/4, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo. Visi keturi teisės aktai, kuriais įgyvendinami 2016 m. gruodžio 8 d. Valdančiosios tarybos dėl ECB turto pirkimo programos priimti sprendimai, paskelbti ECB interneto svetainėje. Vėliau jie bus paskelbti ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Mokėjimo sistemos

Pradedamos viešos konsultacijos dėl Reglamento dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms dalinių pakeitimų

2016 m. gruodžio 16 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą pradėti viešas konsultacijas dėl ECB reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (SSMS reglamentas), projekto ir sprendimo dėl sankcijų, taikomų pažeidus SSMS reglamentą, dydžio apskaičiavimo metodikos projekto. Iš dalies keičiančio reglamento projekte numatyti ir pakeitimai, susiję su likvidumo rizikos mažinimu bei kibernetiniu atsparumu, bei papildomi kompetentingų institucijų įgaliojimai (pvz., teisė atlikti patikrinimus vietoje ir teisė reikalauti atlikti sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų kurių nors aspektų tyrimą arba nepriklausomą peržiūrą). Viešoms konsultacijoms pateikti dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Česká národní banka įgaliojimų vykdyti sandorius finansų rinkoje

2016 m. gruodžio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/60 Čekijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto

2016 m. gruodžio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/61 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdytojo, veikiančio finansų ministro vardu, prašymu.

Statistika

Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos

2016 m. gruodžio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2016/45, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos. Pakeitimai atlikti siekiant suderinti konsoliduotų bankų duomenų pateikimo reikalavimus su Europos bankininkystės institucijos parengtais techniniais standartais ir įtraukti atskaitomybės reikalavimus dėl atskirų pinigų finansų įstaigų balanso straipsnių ir palūkanų normų statistikos. Gairės jau paskelbtos ECB interneto svetainėje, o vėliau jos bus paskelbtos ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank of Greece išorės auditoriaus

2016 m. gruodžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2016/46 Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank of Greece išorės auditoriaus. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ją taip pat galima rasti ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl ryšių palaikymo su auditoriais laikymasis

Iki 2017 m. sausio 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui informuoti EBI apie ECB ketinimą iki 2017 m. gruodžio 31 d. pradėti tenkinti EBI gairių dėl kredito įstaigų priežiūros kompetentingų institucijų ir audito įmonių, atliekančių kredito įstaigų auditą, ryšių palaikymo reikalavimus, kiek tai susiję su ECB tiesiogiai prižiūrimomis svarbiomis kredito įstaigomis.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai