Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń 2017

Operacje rynkowe

Aktualizacja wykazu agencji kwalifikujących się do udziału w programie skupu papierów wartościowych sektora publicznego (PSPP)

21 grudnia 2016 Rada Prezesów zatwierdziła zmiany w wykazie agencji ze strefy euro emitujących papiery wartościowe, które kwalifikują się do programu PSPP. Zaktualizowany wykaz jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Prawne wdrożenie decyzji Rady Prezesów dotyczących programu skupu aktywów (APP) podjętych 8 grudnia 2016

11 stycznia 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/1 zmieniającą decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych; decyzję EBC/2017/2 zmieniającą decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji; decyzję EBC/2017/3 zmieniającą decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami; oraz decyzję EBC/2017/4 zmieniającą decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw. Wszystkie cztery akty prawne, które stanowią implementację decyzji Rady Prezesów z 8 grudnia 2016 dotyczących programu APP prowadzonego przez EBC, są dostępne w serwisie internetowym EBC i zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Systemy płatności

Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rozporządzenia SIPS

16 grudnia 2016 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia EBC zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (rozporządzenie SIPS) oraz projektu decyzji w sprawie metody obliczania sankcji za naruszenia postanowień rozporządzenia SIPS. Projekt rozporządzenia zawiera szereg zmian dotyczących m.in. ograniczania ryzyka płynnościowego, a także odporności na ataki cybernetyczne, oraz nadaje właściwym organom dodatkowe uprawnienia (np. prawo do prowadzenia kontroli na miejscu i do zlecenia kontroli lub niezależnego przeglądu w odniesieniu do pewnych aspektów SIPS). Dokumenty będące przedmiotem konsultacji są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie uprawnień Česká národní banka do prowadzenia transakcji na rynku finansowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/60 w dniu 15 grudnia 2016 na wniosek ministra finansów Czech.

Opinia EBC w sprawie belgijskiego projektu ustawy dotyczącego nadzoru nad podmiotami przetwarzającymi transakcje płatnicze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/61 w dniu 28 grudnia 2016 na wniosek prezesa Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, występującego w imieniu ministra finansów Belgii.

Statystyka

Wytyczne zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej

16 grudnia 2016 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2016/45 zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej. Nowelizacja ma na celu dostosowanie wymogów dotyczących przekazywania skonsolidowanych danych bankowych do standardów technicznych opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz uwzględnienie wymogów sprawozdawczych dotyczących pozycji bilansowych oraz statystyki stóp procentowych wobec poszczególnych monetarnych instytucji finansowych. Wytyczne są dostępne w serwisie internetowym EBC i zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Bank of Greece

22 grudnia 2016 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2016/46 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta banku centralnego Grecji. Zalecenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Zgodność z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) dotyczącymi komunikacji z biegłymi rewidentami

5 stycznia 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o poinformowanie EUNB, że EBC ma zamiar do 31 grudnia 2017 osiągnąć zgodność z wytycznymi EUNB dotyczącymi komunikacji pomiędzy właściwymi organami nadzorującymi instytucje kredytowe a biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi (EBA/GL/2016/05) w odniesieniu do istotnych instytucji kredytowych nadzorowanych bezpośrednio przez EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami