Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Januari 2017

Markttransacties

Wijziging van de lijst van agencies die in aanmerking komen voor deelname aan het programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector ("public sector purchase programme" of PSPP)

Op 21 december 2016 heeft de Raad van Bestuur wijzigingen goedgekeurd in de lijst van effecten uitgevende agencies in het eurogebied die in aanmerking komen voor het PSPP. De geactualiseerde lijst is beschikbaar op de website van de ECB.

Juridische tenuitvoerlegging van de door de Raad van Bestuur op 8 december 2016 genomen besluiten ten aanzien van het programma voor de aankoop van activa (APP)

Op 11 januari 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/1 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten, Besluit ECB/2017/2 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties, Besluit ECB/2017/3 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa en Besluit ECB/2017/4 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector. Alle vier rechtsinstrumenten, waarin uitvoering wordt gegeven aan de door de Raad van Bestuur op 8 december 2016 genomen besluiten ten aanzien het APP van de ECB, zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Betalingsverkeer

Start van een openbare raadpleging betreffende wijzigingen in de SIPS-Verordening

Op 16 december 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de start van een openbare raadpleging betreffende een ontwerp-Verordening van de ECB tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (de zogeheten SIPS-Verordening, waarbij SIPS staat voor "systemically important payment systems") en een ontwerp-Besluit betreffende de berekeningsmethodologie voor de sanctiebedragen voor overtredingen van de SIPS-verordening. In de ontwerpwijzigingsverordening is onder meer opgenomen een aantal wijzigingen met betrekking tot vermindering van liquiditeitsrisico en tot cyberbestendigheid en worden aanvullende bevoegdheden toegewezen aan de bevoegde autoriteiten (bijv. het recht inspecties ter plaatse uit te voeren en een onderzoek of onafhankelijke beoordeling ten aanzien van bepaalde aspecten van een SIPS te eisen). De documentatie ten aanzien waarvan de openbare raadpleging wordt gehouden is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de bevoegdheden van Česká národní banka voor het uitvoeren van financiëlemarkttransacties

Op 15 december 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de minister van Financiën van Tsjechië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/60.

ECB-Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties

Op 28 december 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Gouverneur van de Nationale Bank van België namens de minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/61.

Statistieken

Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken

Op 16 december 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2016/45 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken. De wijzigingen beogen de vereisten voor het indienen van geconsolideerde bankgegevens op een lijn te brengen met de door de Europese Bankautoriteit ontwikkelde technische standaarden en de rapportagevereisten voor balansposten en rentestatistieken van individuele monetaire financiële instellingen op te nemen. Het Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB en zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece

Op 22 december 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2016/46 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Naleving van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) betreffende communicatie met auditors

Op 5 januari 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een door de Raad van Toezicht gedaan voorstel de EBA op de hoogte stellen van het voornemen van de ECB uiterlijk vanaf 31 december 2017 de EBA-richtsnoeren voor de communicatie tussen, enerzijds, bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en, anderzijds, de wettelijke auditor(s) en auditkantoren die de wettelijke controle van de financiële overzichten van kredietinstellingen uitvoeren (EBA/GL/2016/05) na te leven met betrekking tot de onder het directe toezicht van de ECB staande belangrijke kredietinstellingen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media