Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada janvāris

Tirgus operācijas

Grozījumi aģentūru sarakstā, kuras atbilst dalībai "Valsts sektora aktīvu iegādes programmā" (VSIP)

Padome 2016. gada 21. decembrī apstiprināja grozījumus euro zonā esošo aģentūru, kuru emitētie vērtspapīri atbilst iegādēm VSIP ietvaros, sarakstā. Aktualizētais saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Padomes lēmumu, kas pieņemti 2016. gada 8. decembrī saistībā ar aktīvu iegādes programmu (AIP), juridiskā īstenošana

Padome 2017. gada 11. janvārī pieņēma Lēmumu ECB/2017/1, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu, Lēmumu ECB/2017/2, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu, Lēmumu ECB/2017/3, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu, un Lēmumu ECB/2017/4, ar ko groza Lēmumu (EU) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu. Visi četri tiesību akti, ar kuriem tiek īstenoti Padomes lēmumi, kas pieņemti 2016. gada 8. decembrī saistībā ar ECB AIP, pieejami ECB interneta vietnē un tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Maksājumu sistēmas

Sabiedriskās apspriešanas uzsākšana par grozījumiem SNMS regulā

Padome 2016. gada 16. decembrī atļāva uzsākt sabiedrisko apspriešanu par ECB Regulas, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (SNMS regulu), projektu un Lēmuma par sankciju aprēķināšanas metodoloģiju SNMS regulas pārkāpumu gadījumā projektu. Regulas grozījumu projekts ietver arī vairākus grozījumus saistībā ar likviditātes riska mazināšanu un kiberaizsardzību un piešķir kompetentajām iestādēm papildu pilnvaras (piemēram, tiesības veikt klātienes pārbaudes, kā arī pieprasīt veikt izmeklēšanu vai neatkarīgu pārbaudi attiecībā uz konkrētiem SNMS aspektiem). Sabiedriskās apspriešanas dokumentācija pieejama ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Česká národní banka pilnvarām veikt darījumus finanšu tirgū

Padome 2016. gada 15. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/60 pēc Čehijas Republikas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par likumprojektu, kas attiecas uz maksājumu darījumu apstrādātāju pārraudzību

Padome 2016. gada 28. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/61 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prezidenta, kurš rīkojās finanšu ministra vārdā, lūguma.

Statistika

Pamatnostādne, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku

Padome 2016. gada 16. decembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2016/45, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku. Grozījumu mērķis ir saskaņot prasības attiecībā uz konsolidēto banku datu iesniegšanu ar tehniskajiem standartiem, kurus izstrādājusi Eiropas Banku iestāde, un iekļaut pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz atsevišķiem monetāro finanšu institūciju bilances posteņiem un procentu likmju statistiku. Pamatnostādne pieejama ECB interneta vietnē un tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Korporatīvā pārvaldība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējiem revidentiem

Padome 2016. gada 22. decembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2016/46 Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Atbilstība Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm par komunikāciju ar revidentiem

Padome 2017. gada 5. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu ziņot EBI par ECB apņemšanos līdz 2017. gada 31. decembrim panākt atbilstību EBI pamatnostādnēm par komunikāciju starp kompetentajām iestādēm, kas uzrauga kredītiestādes, un to revidentiem (EBA/GL/2016/05) attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm, kas atrodas ECB tiešā tās uzraudzībā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem