Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

leden 2017

Tržní operace

Úprava seznamu agentur způsobilých k účasti v programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (PSPP)

Rada guvernérů schválila 21. prosince 2016 změny v seznamu agentur usazených v eurozóně, které emitují cenné papíry způsobilé pro PSPP. Aktualizovaný seznam je dostupný na internetových stránkách ECB.

Provádění rozhodnutí Rady guvernérů přijatých dne 8. prosince 2016 v souvislosti s programem nákupu aktiv v právních předpisech

Rada guvernérů přijala 11. ledna 2017 rozhodnutí ECB/2017/1, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích, rozhodnutí ECB/2017/2, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů, rozhodnutí ECB/2017/3, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy, a rozhodnutí ECB/2017/4, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru. Všechny čtyři právní akty, kterými se provádějí rozhodnutí přijatá Radou guvernérů dne 8. prosince 2016 v souvislosti s programem nákupu aktiv ECB, jsou dostupné na internetových stránkách ECB a budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Platební systémy

Zahájení veřejné konzultace o změnách nařízení o SIPS

Rada guvernérů schválila 16. prosince 2016 zahájení veřejné konzultace o návrhu nařízení ECB, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (nařízení o SIPS), a o návrhu rozhodnutí o metodice pro výpočet sankcí za porušení nařízení o SIPS. Návrh pozměňujícího nařízení obsahuje mj. řadu změn, které se týkají zmírnění rizika likvidity a kybernetické odolnosti, a svěřuje příslušným orgánům další pravomoci (např. právo provádět kontroly na místě a požadovat prošetření nebo nezávislý přezkum některých aspektů systémově významného platebního systému). Dokumentace související s veřejnou konzultací je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB o pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu

Rada guvernérů přijala 15. prosince 2016 stanovisko CON/2016/60 na žádost ministra financí České republiky.

Stanovisko ECB k předloze belgického zákona o dohledu nad zpracovateli platebních transakcí

Rada guvernérů přijala 28. prosince 2016 stanovisko CON/2016/61 na žádost guvernéra Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, jednajícího jménem ministra financí.

Statistika

Obecné zásady, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice

Rada guvernérů přijala 16. prosince 2016 obecné zásady ECB/2016/45, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice. Cílem změny je sladit požadavky na zasílání konsolidovaných bankovních údajů s technickými normami vypracovanými Evropským orgánem pro bankovnictví a zavést zpravodajskou povinnost pro rozvahové položky jednotlivých měnových finančních institucí a statistiku úrokových sazeb. Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece

Rada guvernérů přijala 22. prosince 2016 doporučení ECB/2016/46 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Dodržování obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) týkajících se komunikace s auditory

Rada guvernérů nevznesla 5. ledna 2017 námitku proti návrhu Rady dohledu oznámit Evropskému orgánu pro bankovnictví, že ECB hodlá do 31. prosince 2017 začít se v souvislosti s významnými úvěrovými institucemi pod přímým dohledem ECB řídit obecnými pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví týkajícími se komunikace mezi příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými institucemi a jejich auditory (EBA/GL/2016/05).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média