European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Január 2017

Operácie na trhu

Aktualizácia zoznamu agentúr akceptovateľných v rámci programu nákupu aktív verejného sektora

Dňa 21. decembra 2016 Rada guvernérov schválila zmeny zoznamu agentúr so sídlom v eurozóne, ktoré emitujú cenné papiere akceptovateľné v rámci programu nákupu aktív verejného sektora. Aktualizovaný zoznam je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Právna implementácia rozhodnutí Rady guvernérov prijatých 8. decembra 2016 v súvislosti s programom nákupu aktív

Dňa 11. januára 2017 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2017/1, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu, rozhodnutie ECB/2017/2, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov, rozhodnutie ECB/2017/3, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami a rozhodnutie ECB/2017/4 ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora. Všetky štyri právne akty, ktorými sa vykonávajú rozhodnutia prijaté Radou guvernérov dňa 8. decembra 2016 v súvislosti s programom nákupu aktív ECB, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Platobné systémy

Otvorenie verejnej konzultácie o zmenách nariadenia SIPS

Dňa 16. decembra 2016 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie o návrhu nariadenia ECB, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (nariadenie SIPS), a návrhu rozhodnutia o metodike pre výpočet výšky sankcií za porušenie nariadenia SIPS. Pozmeňujúci návrh okrem iného obsahuje viacero zmien súvisiacich so zmierňovaním likviditného rizika a kybernetickou odolnosťou. Zároveň príslušným orgánom zveruje ďalšie právomoci (napr. právo vykonávať kontroly na mieste a vyžadovať prešetrenie alebo nezávislé hodnotenie určitých aspektov systémovo dôležitých platobných systémov). Dokumentácia, ktorá je predmetom verejnej konzultácie, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k právomoci Českej národnej banky uskutočňovať transakcie na finančnom trhu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/60 dňa 15. decembra 2016 na žiadosť ministra financií Českej republiky.

Stanovisko ECB k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/61 dňa 28. decembra 2016 na žiadosť guvernéra Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konajúceho v mene belgického ministra financií.

Štatistika

Usmernenie, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike

Dňa 16. decembra 2016 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2016/45, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike. Cieľom pozmeňujúceho usmernenia je zladenie požiadaviek na predkladanie konsolidovaných bankových údajov s technickými predpismi vypracovanými Európskym orgánom pre bankovníctvo a zahrnutie požiadaviek na vykazovanie súvahových položiek a štatistík úrokových sadzieb jednotlivých peňažných inštitúcií. Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB a bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece

Dňa 22. decembra 2016 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2016/46 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Dodržiavanie usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo o komunikácii s audítormi

Dňa 5. januára 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) zámer ECB zabezpečiť do 31. decembra 2017 súlad s usmerneniami EBA o komunikácii medzi príslušnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad úverovými inštitúciami a ich audítormi (EBA/GL/2016/05), pokiaľ ide o významné úverové inštitúcie pod priamym dohľadom ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá