Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

октомври 2017 г.

Парична политика

Нестандартни мерки по паричната политика и повишена прозрачност на програмата за закупуване на активи

На 26 октомври 2017 г. Управителният съвет взе решение месечният темп на нетните покупки по програмата за закупуване на активи да бъде намален от 60 млрд. евро на 30 млрд. евро от януари 2018 г. до края на септември 2018 г. или след тази дата, ако е необходимо, и във всеки случай, докато Управителният съвет не забележи устойчива корекция на тренда на инфлацията, който да е в съответствие с целта му по отношение на инфлацията. Управителният съвет също така взе решение Евросистемата да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, за продължителен период от време след приключване на нетните покупки на активи и във всеки случай, докато е необходимо. Освен това Управителният съвет взе решение да продължи да провежда основните операции по рефинансиране и тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране като тръжни процедури с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение толкова дълго, колкото е необходимо, и най-малко до края на последния период на поддържане на резервите за 2019 г. Лихвените проценти по тези операции по дългосрочно рефинансиране ще бъдат фиксирани на средното равнище на лихвения процент по основните операции по рефинансиране за срока на съответните операции по дългосрочно рефинансиране. И накрая, Управителният съвет взе решение да предоставя допълнителни данни за изплащанията, както и информация за реинвестициите и ролята на програмите за закупуване на активи от частния сектор, с цел да се осигури гладко осъществяване на покупките на активи и занапред. Мерките са представени подробно в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност

Доклад за финансовите структури

На 19 октомври 2017 г. Управителният съвет одобри публикуването на доклад на ЕЦБ относно финансовите структури – 2017 г. В доклада се прави преглед на основните структурни характеристики и динамиката на финансовия сектор в еврозоната като цяло през периода от 2008 г. до 2016 г., като са обхванати банковият сектор, застрахователните дружества и пенсионните фондове, както и други небанкови финансови посредници. Докладът допълва Прегледа на финансовата стабилност, публикуван от ЕЦБ два пъти годишно, който е съсредоточен повече върху цикличните фактори. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Изменения на Насоките за TARGET2

На 22 септември 2017 г. Управителният съвет прие Насоки EЦБ/2017/28 за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2). Измененията въвеждат в действие предходни решения, приети от Управителния съвет, например по отношение на хармонизацията на олихвяването на държаните при Евросистемата гаранционни фондове на инфраструктури на финансовия пазар, или отразяват нововъведения, например процедурата за сетълмент на спомагателни системи, която подпомага формирането на общоевропейска система за незабавни плащания. Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на Решението относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2

На 22 септември 2017 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/29 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/9 от 29 юли 2010 г. относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2. Решението за изменение разширява обхвата на достъпа до данните от TARGET2 на равнище транзакции с оглед на това да станат възможни анализи в областта на макропруденциалното наблюдение, финансовата стабилност, финансовата интеграция, пазарните операции, функциите на паричната политика и единния надзорен механизъм. Освен това то улеснява споделянето на агрегираните резултати от анализите. Решението ще бъде публикувано скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на централни контрагенти, както и на изискванията за признаване на централни контрагенти от трети държави.

На 4 октомври 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/39 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно ограниченията на плащанията в брой в Кипър

На 6 октомври 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/40 по искане на министъра на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки в Словения

На 9 октомври 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/41 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

На 11 октомври 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/42 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Банков надзор

Доклад за резултатите от анализа на чувствителността във връзка с ефекта от промените в лихвените проценти

На 26 септември 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да публикува агрегираните резултати от извършения от ЕЦБ анализ на чувствителността по отношение на лихвения риск в банковия портфейл – стрес тест 2017 г., който показва, че лихвеният риск е управляван много добре от повечето европейски банки. Подробните резултати и прессъобщение по темата от 9 октомври 2017 г. са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Съответствие с Препоръките на Европейския банков орган относно еквивалентността на режимите на поверителност

На 2 октомври 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за значимите институции под пряк надзор на ЕЦБ тя да изпълни Препоръките на Европейския банков орган относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/REC/2015/01), изменени с EBA/REC/2015/02 на 11 септември 2015 г. и с EBA/REC/2017/01 на 11 януари 2017 г., и да уведоми ЕБО за съответствието.

Решения на ЕЦБ във връзка със значимостта на поднадзорни кредитни институции

На 13, 16 и 17 октомври 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложения на Надзорния съвет относно значимостта на няколко поднадзорни кредитни институции. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и е наличен на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите