European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

říjen 2017

Měnová politika

Mimořádná opatření měnové politiky a zvýšená transparentnost programu nákupu aktiv

Rada guvernérů rozhodla 26. října 2017 snížit čistý objem nákupů v rámci programu nákupu aktiv (APP) z měsíčního objemu 60 mld. EUR na měsíční objem 30 mld. EUR počínaje lednem 2018 do konce září 2018 nebo podle potřeby i delší dobu a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená setrvalou korekci vývoje inflace, která bude v souladu s jejím inflačním cílem. Rada guvernérů také rozhodla, že Eurosystém bude reinvestovat splátky jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci APP po delší dobu po skončení čistých nákupů aktiv a v každém případě tak dlouho, jak to bude potřebné. Dále Rada guvernérů rozhodla, že budou nadále prováděny hlavní refinanční operace a tříměsíční dlouhodobější refinanční operace jako nabídková řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením tak dlouho, jak to bude nezbytné, a alespoň do konce posledního udržovacího období roku 2019 pro minimální rezervy. Sazby těchto dlouhodobějších refinančních operací budou stanoveny jako průměrná sazba pro hlavní refinanční operace po dobu trvání příslušné dlouhodobější refinanční operace. A konečně, Rada guvernérů rozhodla, že budou poskytovány dodatečné údaje o splácení a dále informace o reinvestování a úloze programů nákupů aktiv soukromého sektoru, aby nákup aktiv nadále probíhal hladce. Tato opatření jsou podrobněji popsána v související tiskové zprávě, která je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita

Zpráva o finančních strukturách

Rada guvernérů schválila 19. října 2017 vydání publikace ECB „Report on financial structures 2017“. Tato zpráva se zabývá hlavními strukturálními rysy a vývojem širšího finančního sektoru v eurozóně v období od roku 2008 do roku 2016, např. bankovním sektorem, pojišťovnami a penzijními fondy i dalšími nebankovními finančními zprostředkovateli. Doplňuje zprávu ECB „Financial Stability Review“, která vychází dvakrát ročně a zaměřuje se spíše na cyklické faktory. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Změny obecných zásad o systému TARGET2

Rada guvernérů přijala 22. září 2017 obecné zásady ECB/2017/28, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2). Tyto změny provádějí rozhodnutí přijatá v minulosti Radou guvernérů, např. pokud jde o harmonizaci úročení garančních fondů infrastruktur finančního trhu držených u Eurosystému, nebo zohledňují nový vývoj, např. postup pro zúčtování v přidruženém systému, který má za cíl podporovat vznik celoevropského řešení okamžitých plateb. Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změny rozhodnutí o přístupu k některým údajům TARGET2 a o jejich použití

Rada guvernérů přijala 22. září 2017 rozhodnutí ECB/2017/29, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/9 ze dne 29. července 2010 o přístupu k některým údajům TARGET2 a o jejich použití. Pozměňující rozhodnutí rozšiřuje přístup k údajům na úrovni jednotlivých transakcí TARGET2 s cílem umožnit analýzy týkající se makroobezřetnostního dohledu, finanční stability, finanční integrace, tržních operací, funkcí měnové politiky a jednotného mechanismu dohledu. Dále usnadňuje sdílení agregovaných výsledků těchto analýz. Rozhodnutí bude v blízké době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí

Rada guvernérů přijala 4. října 2017 stanovisko CON/2017/39 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti na Kypru

Rada guvernérů přijala 6. října 2017 stanovisko CON/2017/40 na žádost kyperského ministra financí.

Stanovisko ECB k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 9. října 2017 stanovisko CON/2017/41 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně

Rada guvernérů přijala 11. října 2017 stanovisko CON/2017/42 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Bankovní dohled

Zpráva o výsledcích citlivostní analýzy vlivů změn úrokových sazeb

Rada guvernérů nevznesla dne 26. září 2017 námitky vůči návrhu Rady dohledu zveřejnit agregované výsledky citlivostní analýzy ECB týkající se úrokového rizika v bankovním portfoliu – zátěžového testu 2017, který ukázal, že většina evropských bank řídí úrokové riziko dobře. Podrobné výsledky jsou společně se související tiskovou zprávou z 9. října 2017 k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Soulad s doporučeními EBA týkajícími se rovnocennosti režimů utajení

Rada guvernérů nevznesla 2. října 2017 námitky vůči návrhu Rady dohledu, aby v případě významných institucí pod přímým dohledem vyhověla ECB doporučením EBA týkajícím se rovnocennosti režimů utajení (EBA/REC/2015/01), ve znění doporučení EBA/REC/2015/02 ze dne 11. září 2015 a doporučení EBA/REC/2017/01 ze dne 11. ledna 2017, a aby o tom informovala EBA.

Rozhodnutí ECB o významu dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 13., 16. ani 17. října 2017 námitky vůči návrhům Rady dohledu, pokud jde o význam několika dohlížených úvěrových institucí. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a k dispozici je na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média