SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2017

Pengepolitik

Ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger og større gennemsigtighed, hvad angår opkøbsprogrammet

Den 26. oktober 2017 besluttede Styrelsesrådet, at nettoopkøbene inden for opkøbsprogrammet APP vil blive reduceret fra et månedligt niveau på 60 mia. euro til et månedligt niveau på 30 mio. euro fra januar 2018 indtil udgangen af september 2018 – eller om nødvendigt endnu længere – og under alle omstændigheder indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende ændring i inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets inflationsmål. Styrelsesrådet besluttede også, at Eurosystemet vil geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode, efter at det er ophørt med nettoopkøbene af aktiver, og i hvert fald så længe det er nødvendigt. Endvidere besluttede Styrelsesrådet fortsat at udføre de primære og de 3-måneders langfristede markedsoperationer som auktioner til fast rente med fuld tildeling, så længe det er nødvendigt og i hvert fald indtil udgangen af den sidste reservekravsperiode i 2019. Renten ved de sidstnævnte operationer fastsættes som den gennemsnitlige rente ved de primære markedsoperationer i den respektive langfristede markedsoperations løbetid. Endelig besluttede Styrelsesrådet at tilvejebringe yderligere data om indfrielser samt oplysninger om geninvesteringer og om den rolle, som programmet til opkøb af aktiver udstedt af den private sektor spiller, med henblik på at understøtte en fortsat smidig gennemførelse af aktivopkøb. Foranstaltningerne er beskrevet nærmere i en pressemeddelelse, som findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet

Rapport om finansielle strukturer

Den 19. oktober 2017 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af ECB's Report on Financial Structures 2017. I rapporten gennemgås de vigtigste strukturelle forhold og den vigtigste strukturelle udvikling i den bredt definerede finansielle sektor i euroområdet i perioden 2008-16. Rapporten omhandler banksektoren, forsikringsselskaber og pensionskasser samt andre finansielle formidlere end banker. Den er et supplement til den halvårlige udgivelse ECB Financial Stability Review, der i højere grad fokuserer på cykliske faktorer. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Ændringer af retningslinjen om Target2

Den 22. september 2017 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2017/28 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). Ændringerne gennemfører tidligere afgørelser truffet af Styrelsesrådet, fx med hensyn til harmoniseringen af forrentningen af finansielle markedsinfrastrukturers garantifonde i Eurosystemet, eller tager højde for ny udvikling som fx den nye afviklingsprocedure for afviklingssystemer med henblik på at støtte oprettelsen af en fælleseuropæisk løsning for øjeblikkelige betalinger. Retningslinjen er offentliggjort på ECB's websted.

Ændringer af afgørelsen om adgang til og brug af visse Taget2-data.

Den 22. september 2017 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2017/29 om ændring af afgørelse ECB/2010/9 af 29. juli 2010 om adgang til og brug af visse Target2-data. Den ændrede afgørelse udvider anvendelsesområdet for adgang til Target2-data på transaktionsniveau med henblik på at muliggøre analyser i forbindelse med makroprudentiel overvågning, finansiel stabilitet, finansiel integration, markedsoperationer, pengepolitiske funktioner og Den Fælles Tilsynsmekanisme. Den gør det også lettere at dele aggregerede resultater af disse analyser. Afgørelsen bliver offentliggjort inden længe i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 og forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

Den 4. oktober 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/39 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

Udtalelse om begrænsninger for kontante betalinger i Cypern

Den 6. oktober 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/40 på anmodning af den cypriotiske finansminister.

Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til indehavere af kvalificeret bankkredit i Slovenien

Den 9. oktober 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/41 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre

Den 11. oktober 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/42 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

Banktilsyn

Rapport om resultaterne af følsomhedsanalysen af effekten af renteændringer

Den 26. september 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsrådet om at offentliggøre de samlede resultater af ECB's følsomhedsanalyse af renterisikoen i bankbogen (IRRBB) – stresstest 2017, der viser, at de fleste europæiske banker håndterede renterisikoen godt. De mere detaljerede resultater blev sammen med en pressemeddelelse herom offentliggjort den 9. oktober 2017 på ECB Banktilsyns websted.

Efterlevelse af EBA's henstillinger om ækvivalensen af fortrolighedsordninger

Den 2. oktober 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsrådet om, at ECB, for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, skal efterleve EBA's henstillinger om ækvivalensen af fortrolighedsordninger (EBA/REC/2015/01), som ændret ved EBA/REC/2015/02 den 11. september 2015 og ved EBA/REC/2017/01 den 11. januar 2017, og underrette EBA herom.

ECB's afgørelser om kreditinstitutter under tilsyns signifikans

Den 13., 16. og 17. oktober 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod forslag stillet af Tilsynsrådet vedrørende flere kreditinstitutter under tilsyns signifikans. Listen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt. Den er offentliggjort på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt