Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Οκτώβριος 2017

Νομισματική πολιτική

Μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής και αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού

Στις 26 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το ύψος των μηνιαίων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα μειωθεί από 60 δισεκ. ευρώ σε 30 δισεκ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι το Ευρωσύστημα θα επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει να διενεργεί τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών ως δημοπρασίες με σταθερό επιτόκιο και πλήρη κατανομή για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο και τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της τελευταίας περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του 2019. Το επιτόκιο που θα εφαρμόζεται στις εν λόγω ΠΠΜΑ θα οριστεί ίσο με το μέσο επιτόκιο των ΠΚΑ όπως διαμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης ΠΠΜΑ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις εξοφλήσεις, καθώς και πληροφορίες για τις επανεπενδύσεις και τον ρόλο των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό να στηρίξει τη συνεχή ομαλή εφαρμογή των αγορών στοιχείων ενεργητικού. Τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά σε σχετικό δελτίο Τύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Έκθεση σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές δομές

Στις 19 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης της ΕΚΤ σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές δομές για το 2017. Η έκθεση εξετάζει τα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα στη ζώνη του ευρώ και τις βασικές εξελίξεις σε αυτόν από το 2008 έως το 2016. Καλύπτει τον τραπεζικό τομέα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία συντάξεων, καθώς και άλλους μη τραπεζικούς φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Η έκθεση αυτή λειτουργεί ως συμπλήρωμα της εξαμηνιαίας έκδοσης της ΕΚΤ με τίτλο «Financial Stability Review», η οποία επικεντρώνεται περισσότερο σε κυκλικούς παράγοντες, και διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής για το TARGET2

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2017/28 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2). Με τις τροποποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για παράδειγμα όσον αφορά την εναρμόνιση των όρων τοκισμού των εγγυητικών κεφαλαίων των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών τα οποία τηρούνται στο Ευρωσύστημα ή λαμβάνονται υπόψη νέες εξελίξεις όπως η νέα διαδικασία διακανονισμού σε επίπεδο επικουρικών συστημάτων προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής λύσης για τις στιγμιαίες πληρωμές. Η κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποιήσεις της απόφασης σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET2 και τη χρήση αυτών

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2017/29 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/9 της 29ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET2 και τη χρήση αυτών. Με την τροποποιητική απόφαση επεκτείνεται το πεδίο πρόσβασης σε στοιχεία σε επίπεδο συναλλαγών του TARGET2 με σκοπό να καταστεί δυνατή η διενέργεια αναλύσεων όσον αφορά τη μακροπροληπτική επίβλεψη, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, τις πράξεις αγοράς, τις λειτουργίες νομισματικής πολιτικής και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Διευκολύνεται επίσης η ανταλλαγή των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων αυτών των αναλύσεων. Η απόφαση θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών

Στις 4 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/39, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στην Κύπρο

Στις 6 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/40, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αποζημίωση κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού στη Σλοβενία

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/41, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Στις 11 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/42, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τραπεζική εποπτεία

Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας όσον αφορά τις επιδράσεις των μεταβολών των επιτοκίων

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της ανάλυσης ευαισθησίας που διενέργησε η ΕΚΤ όσον αφορά τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο – της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2017, σύμφωνα με τα οποία η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου ήταν ικανοποιητική στις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα αναλυτικά αποτελέσματα, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις συστάσεις της ΕΑΤ σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου

Στις 2 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου η ΕΚΤ να συμμορφώνεται, όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, με τις συστάσεις της ΕΑΤ σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου (EBA/REC/2015/01), όπως τροποποιήθηκαν από τις συστάσεις EBA/REC/2015/02 στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 και EBA/REC/2017/01 στις 11 Ιανουαρίου 2017, και να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ τη συμμόρφωση αυτή.

Αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη σημασία εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 13, 16 και 17 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε προτάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη σημασία αρκετών εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων επικαιροποιείται τακτικά και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου