Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. spalio mėn.

Pinigų politika

Nestandartinės pinigų politikos priemonės ir papildoma informacija apie turto pirkimo programą

2017 m. spalio 26 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad grynojo turto pirkimai pagal turto pirkimo programą (TPP) bus vykdomi už 30 mlrd. eurų per mėnesį sumą (vietoj dabartinės 60 mlrd. eurų sumos) nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. rugsėjo pabaigos arba ilgiau, jei bus būtina, tačiau bet kokiu atveju tol, kol Valdančioji taryba įsitikins, kad infliacijos raida vėl tapo tvari ir atitinka siekį. Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad lėšas, gautas iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, Eurosistema reinvestuos ilgą laiką po to, kai pasibaigs grynojo turto pirkimai, ir bet kokiu atveju tol, kol bus reikalinga. Be to, Valdančioji taryba nusprendė toliau vykdyti pagrindines refinansavimo ir 3 mėn. ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (ITRO) kaip fiksuotųjų palūkanų normų konkursus, paskirstant visą sumą, tol, kol bus reikalinga, bet ne trumpiau kaip iki 2019 m. paskutinio atsargų laikymo laikotarpio pabaigos. Bus nustatyta fiksuota šių ITRO palūkanų norma, lygi vidutinei pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normai visos atitinkamos ITRO operacijos metu. Siekdama užtikrinti, kad turto pirkimo programa ir toliau būtų vykdoma sklandžiai, Valdančioji taryba priėmė sprendimą paskelbti papildomų duomenų apie išpirkimus ir informaciją apie reinvestavimą bei privačiojo sektoriaus turto pirkimo programų vaidmenį. Šie sprendimai išsamiau išdėstyti ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Finansinis stabilumas

Finansinių struktūrų ataskaita

2017 m. spalio 19 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų paskelbta ECB 2017 m. finansinių struktūrų ataskaita (ECB Report on financial structures 2017). Ataskaitoje apžvelgiamos platesnio euro zonos finansų sektoriaus, įskaitant bankų sektorių, draudimo bendroves, pensijų fondus ir kitus finansų tarpininkus (ne bankus), pagrindinės struktūros savybės ir raida 2008–2016 m. Ji papildo du kartus per metus skelbiamą ECB finansinio stabilumo apžvalgą, kurioje daugiau dėmesio skiriama cikliniams veiksniams. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

TARGET2 gairių daliniai pakeitimai

2017 m. rugsėjo 22 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2017/28, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2). Šie daliniai pakeitimai padaryti atsižvelgiant į anksčiau Valdančiosios tarybos priimtus sprendimus dėl, pavyzdžiui, atlygio už Eurosistemoje laikomus finansų rinkos infrastruktūrų garantijų fondus suvienodinimo arba atspindint naujausius pokyčius, tokius kaip naujoji išorinių sistemų atsiskaitymų tvarka, skirta padėti įdiegti Europos momentinių mokėjimų schemą. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Sprendimo dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo daliniai pakeitimai

2017 m. rugsėjo 22 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2017/29, kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. liepos 29 d. Sprendimas ECB/2010/9 dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo. Šiuo naujuoju sprendimu prieiga prie sistemos TARGET2 operacijų duomenų plečiama tam, kad būtų galima analizuoti makroprudencinės priežiūros, finansinio stabilumo, finansinės integracijos, rinkos operacijų, pinigų politikos funkcijų ir Bendro priežiūros mechanizmo sritis. Jis užtikrina ir lengvesnį dalijimąsi šios analizės suvestiniais rezultatais. Sprendimas bus netrukus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 ir Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų

2017 m. spalio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/39 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo Kipre

2017 m. spalio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/40 Kipro finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos Slovėnijoje

2017 m. spalio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/41 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais

2017 m. spalio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/42 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

Bankų priežiūra

Ataskaita dėl palūkanų normos pokyčių poveikio jautrumo analizės rezultatų

Iki 2017 m. rugsėjo 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB palūkanų normos rizikos bankinėje knygoje (IRRBB) jautrumo analizės – 2017 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis suvestinius rezultatus. Jie rodo, kad dauguma Europos bankų palūkanų normos riziką valdo tinkamai. Išsamūs rezultatai ir 2017 m. spalio 9 d. paskelbtas susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

EBI rekomendacijų dėl konfidencialumo tvarkos lygiavertiškumo laikymasis

Iki 2017 m. spalio 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui, kad, vykdydamas tiesioginę svarbių įstaigų priežiūrą, ECB laikytųsi EBI rekomendacijų dėl konfidencialumo tvarkos lygiavertiškumo (EBA/REC/2015/01), kurios buvo iš dalies pakeistos 2015 m. rugsėjo 11 d. rekomendacija EBA/REC/2015/02 ir 2017 m. sausio 11 d. rekomendacija EBA/REC/2017/01, bei informuotų EBI apie šių nuostatų laikymąsi.

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

Iki 2017 m. spalio 13, 16 ir 17 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymams dėl kai kurių prižiūrimų kredito įstaigų svarbos. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų įstaigų sąrašas paskelbtas ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai