Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada oktobris

Monetārā politika

Nestandarta monetārās politikas pasākumi un lielāka caurredzamība attiecībā uz aktīvu iegādes programmu

Padome 2017. gada 26. oktobrī pieņēma lēmumu, ka neto iegāžu mēneša apjoms aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros tiks samazināts no 60 mljrd. euro līdz 30 mljrd. euro no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada septembra beigām vai, ja nepieciešams, ilgāk, bet jebkurā gadījumā līdz brīdim, kad Padome būs pārliecinājusies, ka vērojama noturīga inflācijas līmeņa korekcija atbilstoši tās inflācijas mērķim. Padome arī pieņēma lēmumu, ka Eurosistēma atkāroti investēs AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc neto aktīvu iegāžu pārtraukšanas un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams. Turklāt, Padome nolēma, ka galvenās refinansēšanas operācijas (GRO) un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (ITRO) ar termiņu 3 mēneši arī turpmāk tiks veiktas, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, un vismaz līdz 2019. gada pēdējā rezervju prasību izpildes perioda beigām. Procentu likmes šajās ITRO visu attiecīgās ITRO laiku būs fiksētas atbilstoši GRO vidējai procentu likmei. Visbeidzot, Padome pieņēma lēmumu sniegt papildu informāciju par vērtspapīru dzēšanu, kā arī informāciju par atkārtotu investēšanu un privātā sektora aktīvu iegādes programmu lomu, lai nodrošinātu aktīvu iegāžu nepārtrauktu un raitu īstenošanu. Sīkāka informācija par pasākumiem pieejama attiecīgā paziņojumā presei ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte

Ziņojums par finanšu struktūrām

Padome 2017. gada 19. oktobrī apstiprināja publicēšanai ECB 2017. gada ziņojumu par finanšu struktūrām. Ziņojumā aplūkotas plašāka euro zonas finanšu sektora galvenās strukturālās iezīmes un norises laikposmā no 2008. līdz 2016. gadam, un tas ietver banku sektoru, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, kā arī citus nebanku finanšu starpniekus. Tas papildina "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kas iznāk divas reizes gadā un vairāk koncentrējas uz cikliskajiem faktoriem. Pārskats pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET2 pamatnostādnes grozījumi

Padome 2017. gada 22. septembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2017/28, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2). Ar grozījumiem tiek ieviesti Padomes agrāk pieņemtie lēmumi, piemēram, attiecībā uz Eurosistēmā turēto finanšu tirgu infrastruktūru garantiju fondu atlīdzības saskaņošanu, vai ņemtas vērā jaunās norises, piemēram, jaunā papildsistēmas norēķinu procedūra, lai atbalstītu ātro maksājumu risinājuma izveidi visā Eiropā. Pamatnostādne pieejama ECB interneta vietnē.

Lēmuma par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu grozījumi

Padome 2017. gada 22. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2017/29, ar ko groza 2010. gada 29. jūlija Lēmumu ECB/2010/9 par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu. Grozītais lēmums nodrošina plašāku piekļuvi TARGET2 transakciju līmeņa datiem, lai varētu veikt analīzi attiecībā uz makroprudenciālo uzraudzību, finanšu stabilitāti, finanšu integrāciju, tirgus operācijām, monetārās politikas funkcijām un Vienoto uzraudzības mehānismu. Tas arī uzlabo apmaiņu ar šīs analīzes agregētajiem rezultātiem. Lēmums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010 un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz centrālo darījuma partneru atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu centrālo darījuma partneru atzīšanas prasībām

Padome 2017. gada 4. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2017/39 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem Kiprā

Padome 2017. gada 6. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2017/40 pēc Kipras finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par kvalificēta banku kredīta turētājiem piešķirtajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Slovēnijā

Padome 2017. gada 9. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2017/41 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma atlikšanu, ziņošanas prasībām, riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem izvirzāmajām prasībām

Padome 2017. gada 11. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2017/42 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

Banku uzraudzība

Pārskats par procentu likmju pārmaiņu ietekmes jutīguma analīzes rezultātiem

Padome 2017. gada 26. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB 2017. gada stresa testa, kas ietver netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska (IRRBB) jutīguma analīzi, kopējos rezultātus, kas liecina, ka lielākā daļa Eiropas banku labi pārvalda procentu likmju risku. Detalizēti rezultāti kopā ar attiecīgo paziņojumu presei, kas tika publicēts 2017. gada 9. oktobrī, pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība EBI Ieteikumiem par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu

Padome 2017. gada 2. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu, ka ECB attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kuras atrodas tās tiešā uzraudzībā, jānodrošina atbilstība EBI Ieteikumiem par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu (EBA/REC/2015/01), kurā grozījumi veikti ar 2015. gada 11. septembra Ieteikumiem EBA/REC/2015/02 un 2017. gada 11. janvāra Ieteikumiem EBA/REC/2017/01, kā arī nosūta par to paziņojumu EBI.

ECB lēmumi par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2017. gada 13., 16. un 17. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumiem attiecībā uz vairāku uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un ir pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem