Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2017

Rahapoliitika

Mittestandardsed rahapoliitilised meetmed ja varaostukava läbipaistvuse suurendamine

26. oktoobril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse, et alates 2018. aasta jaanuarist vähendatakse igakuiseid netovaraoste seniselt 60 miljardilt 30 miljardi euroni kuus. Oste tehakse kuni 2018. aasta septembri lõpuni või vajaduse korral kauem ning igal juhul seni, kuni inflatsiooni areng on EKP nõukogu hinnangul püsivalt kohandunud ja kooskõlas nõukogu inflatsioonieesmärgiga. Samuti otsustas nõukogu, et eurosüsteem reinvesteerib varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid pikema aja jooksul pärast netovaraostude lõppemist ning igal juhul seni, kuni see on vajalik. Ühtlasi otsustas nõukogu jätkata põhiliste refinantseerimisoperatsioonide ja kolmekuuliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teostamist piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlustena niikaua, kui see on vajalik ning vähemalt kuni 2019. aasta viimase arvestusperioodi lõpuni. Nende pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärad kehtestatakse põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmise intressimäära tasemel vastava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kestel. EKP nõukogu otsustas ka avaldada lisateavet väärtpaberite lunastamise, reinvesteeringute ja erasektori varade ostukava kohta, et toetada varaostude jätkuvalt sujuvat teostamist. Rahapoliitilisi meetmeid kirjeldatakse üksikasjalikult pressiteates, mis on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus

Finantsstruktuuride aruanne

19. oktoobril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2017. aasta finantsstruktuuride aruande avaldamise. Aruandes antakse ülevaade kogu euroala finantssektori peamistest struktuurilistest omadustest ja muutustest ajavahemikul 2008–2016. See hõlmab pangandussektorit, kindlustusseltse ja pensionifonde, aga ka pangandussektoriväliseid finantsvahendajaid. Aruanne täiendab kaks korda aastas avaldatavat EKP finantsstabiilsuse ülevaadet, milles keskendutakse eelkõige tsüklilistele teguritele. Aruanne on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

TARGET2 suunise muudatused

22. septembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2017/28, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta. Muudatuste abil viiakse ellu EKP nõukogu varasemad otsused, mis puudutavad näiteks eurosüsteemis hoitavate finantsturgude infrastruktuuride tagatisvahendite tasustamise ühtlustamist. Ühtlasi on tehtud muudatusi seoses edasise arenguga, näiteks lisatakse uus kõrvalsüsteemi arvelduskord, et toetada üleeuroopalise koheste maksete lahenduse arendamist. Suunis on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatused otsuses, mis käsitleb juurdepääsu teatavatele TARGET2 andmetele ja nende kasutamist

22. septembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2017/29, millega muudetakse 29. juuli 2010. aasta otsust EKP/2010/9 teatavatele TARGET2 andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta. Muudatusotsusega laiendatakse juurdepääsu TARGET2 tehinguandmetele, et võimaldada teha analüüse, mis on seotud makrotasandi usaldatavusjärelevalve, finantsstabiilsuse, finantslõimumise, turuoperatsioonide, rahapoliitiliste funktsioonide ning ühtse järelevalvemehhanismiga. Samuti hõlbustab see kõnealuste analüüside koondtulemuste jagamist. Otsus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010 ja määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamisega

4. oktoobril 2017 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/39.

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Küprosel

6. oktoobril 2017 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2017/40.

EKP arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta Sloveenias

9. oktoobril 2017 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/41.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega

11. oktoobril 2017 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/42.

Pangandusjärelevalve

Aruanne intressimääramuutuste mõju käsitleva tundlikkusanalüüsi tulemuste kohta

26. septembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada koondtulemused EKP tundlikkusanalüüsi kohta, mis käsitles pangaportfellide intressiriske. Selle 2017. aasta stressitesti tulemused näitavad, et enamik Euroopa panku tuleb intressiriski haldamisega edukalt toime. Üksikasjalikud tulemused koos 9. oktoobril 2017 avaldatud asjakohase pressiteatega on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Konfidentsiaalsuskordade samaväärsust käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) soovituste järgimine

2. oktoobril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule, et EKP peaks enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul järgima EBA soovitusi (EBA/REC/2015/01) konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta (muudetud 11. septembri 2015. aasta soovitusega EBA/REC/2015/02 ja 11. jaanuari 2017. aasta soovitusega EBA/REC/2017/01) ning EBAt sellest teavitama.

EKP otsused järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

13., 16. ja 17. oktoobril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekutele, mis käsitlevad mitme järelevalvealuse krediidiasutuse staatust olulise krediidiasutusena. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ning see on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid