Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2017

Denarna politika

Nestandardni ukrepi denarne politike in večja transparentnost glede programa nakupa vrednostnih papirjev

Svet ECB je 26. oktobra 2017 sklenil, da se bodo neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev zmanjšali s sedanjih 60 milijard EUR na mesec na 30 milijard EUR na mesec, in sicer od januarja 2018 do konca septembra 2018 oziroma po potrebi še dlje, vsekakor pa tako dolgo, dokler Svet ECB ne presodi, da se je gibanje inflacije zanesljivo približalo inflacijskemu cilju. Svet ECB je poleg tega sklenil, da bo Eurosistem ponovno investiral glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa, in sicer daljše obdobje po zaključku neto nakupov vrednostnih papirjev, vsekakor pa tako dolgo, dokler bo potrebno. Nadalje je Svet ECB sklenil, da se bodo operacije glavnega refinanciranja in 3-mesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja še naprej izvajale v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, in sicer tako dolgo, kot bo potrebno, vsekakor pa vsaj do konca zadnjega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2019. Obrestne mere v teh dolgoročnejših operacijah bodo fiksirane na ravni povprečne obrestne mere v operacijah glavnega refinanciranja v času trajanja posamezne operacije dolgoročnejšega refinanciranja. In nazadnje, Svet ECB je sklenil, da bodo zagotovljeni dodatni podatki o unovčenju ter informacije o ponovnem investiranju in vlogi programov nakupa vrednostnih papirjev zasebnega sektorja s ciljem, da se zagotovi nadaljnje nemoteno izvajanje nakupov vrednostnih papirjev. Ti ukrepi so podrobneje pojasnjeni v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost

Poročilo o finančni strukturi

Svet ECB je 19. oktobra 2017 odobril objavo poročila ECB o finančni strukturi 2017 (Report on financial structures). Poročilo opisuje glavne strukturne posebnosti in dogajanja v širšem finančnem sektorju euroobmočja v obdobju od leta 2008 do leta 2016 ter zajema bančni sektor, zavarovalne družbe in pokojninske sklade pa tudi druge nebančne finančne posrednike. Poročilo je dopolnilo polletnega pregleda ECB o finančni stabilnosti, ki se bolj osredotoča na ciklične dejavnike. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Spremembe smernice o sistemu TARGET2

Svet ECB je 22. septembra 2017 sprejel Smernico ECB/2017/28 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2). S spremembami se izvajajo pretekli sklepi, ki jih je sprejel Svet ECB, na primer v zvezi s harmonizacijo obrestovanja jamstvenih skladov, ki jih imajo infrastrukture finančnih trgov pri Eurosistemu, ali upoštevajo nova dogajanja, kot je na primer novi postopek poravnave v podsistemu, ki bo omogočil nastanek vseevropske rešitve za takojšnja plačila. Smernica je na voljo na spletnem mestu ECB.

Spremembe sklepa o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi uporabi

Svet ECB je 22. septembra 2017 sprejel Sklep ECB/2017/29 o spremembi Sklepa ECB/2010/9 z dne 29. julija 2010 o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi uporabi. Sklep o spremembi razširja obseg dostopa do podatkov o posameznih transakcijah v sistemu TARGET2, s čimer bodo omogočene analize, ki se nanašajo na makrobonitetni nadzor, finančno stabilnost, finančno integracijo, tržne operacije, funkcije denarne politike in enotni mehanizem nadzora. Omogočena bo tudi lažja izmenjava agregiranih rezultatov teh analiz. Sklep bo kmalu objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 in Uredbe (EU) št.648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja centralnim nasprotnim strankam, in priznanjem centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav

Svet ECB je 4. oktobra 2017 Mnenje CON/2017/39 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o omejitvah gotovinskih plačil na Cipru

Svet ECB je 6. oktobra 2017 Mnenje CON/2017/40 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Mnenje ECB o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank v Sloveniji

Svet ECB je 9. oktobra 2017 Mnenje CON/2017/41 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov

Svet ECB je 11. oktobra 2017 Mnenje CON/2017/42 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Bančni nadzor

Poročilo o rezultatih analize občutljivosti na spremembe obrestnih mer

Svet ECB 26. septembra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi agregirane rezultate analize občutljivosti obrestnega tveganja v bančni knjigi (IRRBB) – stresnega testa 2017, ki ga je izvedla ECB. Rezultati kažejo, da je večina evropskih bank dobro upravljala obrestno tveganje. Podrobni rezultati so skupaj s sporočilom za javnost, ki je bilo objavljeno 9. oktobra 2017, na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s priporočili EBA o enakovrednosti ureditev zaupnosti

Svet ECB 2. oktobra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da naj ECB pri pomembnih institucijah, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, upošteva priporočila EBA o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/01), kot so bila spremenjena s priporočili EBA/REC/2015/02 11. septembra 2015 in s priporočili EBA/REC/2017/01 11. januarja 2017, ter o njihovem upoštevanju obvesti EBA.

Sklepi ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 13., 16. in 17. oktobra 2017 ni ugovarjal predlogom Nadzornega odbora o pomembnosti več nadzorovanih kreditnih institucij. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije