Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Oktober 2017

Penningpolitik

Extraordinära penningpolitiska åtgärder samt ökad genomlysning av programmet för köp av tillgångar

Den 26 oktober 2017 beslutade ECB-rådet att nettoköpen av tillgångar inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) skulle minska från den nuvarande takten på 60 miljarder euro per månad till 30 miljarder per månad från januari 2018 fram till slutet av september 2018, eller längre om så är nödvändigt, och under alla omständigheter till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med inflationsmålet. ECB-rådet beslutade också Eurosystemet ska återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper som förvärvats inom ramen för APP-programmet under en längre tid efter det att nettoköpen har upphört, och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt. Vidare beslutad ECB-rådet att fortsätta genomföra de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och de långfristiga refinansieringstransaktionerna med en löptid på tre månader i form av fastränteanbud med full tilldelning så länge det behövs, och åtminstone till slutet av den sista uppfyllandeperioden 2019. Räntorna på dessa långfristiga refinansieringstransaktioner kommer att vara desamma som den genomsnittliga räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under hela löptiden för respektive långfristiga refinansieringstransaktion. ECB-rådet beslutade också att ge ytterligare information om inlösen samt även information om återinvesteringar och den roll som spelas av program för köp av tillgångar i den privata sektorn i syfte att ge stöd åt en fortsatt smidig implementering av tillgångsköp. Åtgärderna beskrivs i detalj i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet

Rapport om finansiella strukturer

Den 19 oktober 2017 godkände ECB-rådet publiceringen av ECB:s rapport om finansiella strukturer 2017. I rapporten granskas de viktigaste strukturella kännetecknen för, och utvecklingen i, den bredare finanssektorn i euroområdet från 2008 till 2016. Rapporten behandlar banksektorn, försäkringsbolag och pensionsfonder samt andra finansiella intermediärer än banker. Den tjänar som komplement till ECB Financial Stability Review, som utkommer två gånger om året, och fokuserar mer på cykliska faktorer. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ändringar av riktlinjen för Target2

Den 22 september 2017 antog ECB-rådet riktlinjen ECB/2017/28 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2). Ändringarna implementerar tidigare beslut av ECB-rådet, t.ex. avseende harmonisering av ränta för garantifonder för finansiella marknadsinfrastrukturer som hålls hos Eurosystemet, eller som tillgodoser ny utveckling som det för förfarandet för det nya underordnade systemet som ska stödja uppkomsten av en Europaomfattande lösning för ögonblicksbetalningar. Riktlinjen finns på ECB:s webbplats.

Ändringar till beslutet om tillgång till och användningen av vissa Target2-uppgifter

Den 22 september 2017 antog ECB-rådet beslut ECB/2017/29 om ändring av beslut ECB/2010/9 av den 29 juli 2010 om tillgång till och användning av vissa Target2-uppgifter. Ändringen av beslutet utvidgar användingen av tillgång till Target2-uppgifter på transaktionsnivå i syfte att möjliggöra analyser som rör makrotillsyn, finansiell stabilitet, finansiell integration, marknadsoperationer, penningpolitiska funktioner och den gemensamma tillsynsmekanismen. Det gör det också lättare att dela de aggregerade resultaten av dessa analyser. Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 och förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland

Den 4 oktober 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/39 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Cypern

Den 6 oktober 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/40 på begäran av Cyperns finansminister.

ECB:s yttrande om rättsligt stöd för innehavare av kvalificerade bankkrediter i Slovenien

Den 9 oktober 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/41 på begäran av det slovenska finansministeriet.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister

Den 11 oktober 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/42 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Banktillsyn

Rapport om resultaten av känslighetsanalysen om ränteändringars effekter

Den 26 september 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att offentliggöra de aggregerade resultaten av ECB:s banktillsyn känslighetsanalys av IRRBB – stresstest 2017, vilken visar att ränterisken hanterades väl av de flesta europeiska banker. De detaljerade resultaten och ett pressmeddelande som publicerades den 9 oktober 2017 finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Överensstämmelse med EBA:s rekommendation om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter

Den 2 oktober 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att ECB, för ett antal institut under dess direkta tillsyn, bör uppfylla EBA:s rekommendation om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter (EBA/Rec/2015/01), i dess lydelse enligt EBA/Rec/2015/02 den 11 september 2015 och enligt EBA/Rec/2017/01 den 11 januari 2017 samt underrätta EBA om att den följs.

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt för kreditinstitut

Den 13, 16 och 17 oktober hade ECB-rådet inga invändningar mot förslag från tillsynsnämnden avseende statusen för ett antal kreditinstitut under tillsyn. Listan över finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media