Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2017

Menová politika

Neštandardné opatrenia menovej politiky a zvýšenie transparentnosti v programe nákupu aktív

Dňa 26. októbra 2017 Rada guvernérov rozhodla, že čistý nákup aktív v rámci programu nákupu aktív sa od januára 2018 zníži zo súčasného tempa 60 mld. € za mesiac na 30 mld. € za mesiac až do konca septembra 2018, v prípade potreby aj na dlhšie obdobie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. Rada guvernérov rozhodla tiež o tom, že po skončení čistého nákupu aktív bude Eurosystém splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív reinvestovať počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné. Rada guvernérov ďalej rozhodla, že bude pokračovať v realizácii hlavných refinančných operácií a trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, kým to bude nevyhnutné, minimálne však do konca posledného udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2019. Úroková sadzba týchto dlhodobejších refinančných operácií bude stanovená na úrovni priemernej sadzby hlavných refinančných operácií počas doby trvania príslušnej dlhodobejšej refinančnej operácie. Okrem toho Rada guvernérov rozhodla o poskytovaní dodatočných údajov o splácaní ako aj informácií o reinvestíciách a o úlohe programov nákupu aktív súkromného sektora s cieľom podporiť pokračujúci plynulý priebeh nákupu aktív. Bližšie informácie o opatreniach sú k dispozícii na internetovej stránke ECB v súvisiacej tlačovej správe.

Finančná stabilita

Správa o finančných štruktúrach

Dňa 19. októbra 2017 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy ECB o finančných štruktúrach za rok 2017 (ECB Report on financial structures). Správa hodnotí hlavné štrukturálne prvky a vývoj širšieho finančného sektora eurozóny v období rokov 2008 až 2016 a zameriava sa na bankový sektor, poisťovne a penzijné fondy, ako aj na iných nebankových finančných sprostredkovateľov. Slúži na doplnenie polročnej správy ECB o finančnej stabilite (ECB Financial Stability Review), ktorá sa bližšie venuje cyklickým faktorom. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Zmeny usmernenia o systéme TARGET2

Dňa 22. septembra 2017 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2017/28, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2). Zmenami sa vykonávajú predchádzajúce rozhodnutia prijaté Radou guvernérov, napríklad pokiaľ ide o harmonizáciu úročenia záručných fondov infraštruktúr finančného trhu v držbe Eurosystému, a stanovujú sa základy nových postupov, napr. nového postupu vyrovnania v rámci pridruženého systému, ktorý má podporovať vznik celoeurópskeho riešenia pre okamžité platby. Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny rozhodnutia o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní

Dňa 22. septembra 2017 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2017/29, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 z 29. júla 2010 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní. Pozmeňujúce rozhodnutie rozširuje rozsah prístupu k údajom na úrovni jednotlivých transakcií v systéme TARGET2 s cieľom umožniť analýzy týkajúce sa makroprudenciálneho dohľadu, finančnej stability, finančnej integrácie, operácií na trhu, funkcií menovej politiky a jednotného mechanizmu dohľadu. Uľahčuje tiež šírenie súhrnných výsledkov týchto analýz. Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany v tretej krajine

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/39 dňa 4. októbra 2017 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k obmedzeniam platieb v hotovosti na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/40 dňa 6. októbra 2017 na žiadosť cyperského ministra financií.

Stanovisko ECB k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/41 dňa 9. októbra 2017 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/42 dňa 11. októbra 2017 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Bankový dohľad

Správa o výsledkoch analýzy citlivosti zameranej na účinky zmien úrokových sadzieb

Dňa 26. septembra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadnu námietku proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť súhrnné výsledky analýzy citlivosti ECB zameranej na úrokové riziko v bankových knihách (záťažový test z roku 2017), podľa ktorých bolo úrokové riziko vo väčšine európskych bánk riadené dobre. Detailné výsledky sú spolu s tlačovou správou zverejnenou 9. októbra 2017 k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Dodržiavanie odporúčaní EBA týkajúcich sa rovnocennosti režimov dôvernosti

Dňa 2. októbra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadnu námietku proti návrhu Rady pre dohľad, že ECB by mala v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom dodržiavať odporúčania EBA týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti (EBA/REC/2015/01) v znení odporúčaní EBA/REC/2015/02 z 11. septembra 2015 a odporúčaní EBA/REC/2017/01 z 11. januára 2017, a orgánu EBA by túto skutočnosť mala oznámiť.

Rozhodnutia ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

V dňoch 13., 16. a 17. októbra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhom Rady pre dohľad týkajúcim sa významnosti viacerých dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupný na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá