Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2017

Monetair beleid

Bijzondere monetairbeleidsmaatregelen en grotere transparantie inzake het programma voor de aankoop van activa

Op 26 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de netto aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (APP) zouden worden teruggebracht van een maandelijks bedrag van € 60 miljard naar een maandelijks bedrag van € 30 miljard vanaf januari 2018 tot eind september 2018 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten dat het Eurosysteem de hoofdsommen van vervallen waardepapieren die in het kader van het APP zijn aangekocht voor langere tijd na afloop van zijn netto activa-aankopen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is, zou herinvesteren. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur besloten de basisherfinancieringstransacties (MRO's) en de driemaands langerlopende herfinancieringstransacties (LTRO's) zo lang als noodzakelijk, maar ten minste tot het einde van de laatste reserve-aanhoudingsperiode van 2019, te blijven uitvoeren als vasterentetenders met volledige toewijzing. De rentetarieven bij deze LTRO's zullen worden vastgesteld op de gemiddelde rente bij de MRO's gedurende de looptijd van de betreffende LTRO. Ten slotte heeft de Raad van Bestuur besloten aanvullende gegevens te verstrekken over aflossingen, alsook informatie over herinvesteringen en de rol van de programma's voor aankoop van door de private sector uitgegeven activa, om zo een verdergaande soepele tenuitvoerlegging van de activa-aankoopprogramma's te ondersteunen. De maatregelen worden nader toegelicht in een persbericht hierover dat beschikbaar is op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit

Rapport inzake financiële structuren

Op 19 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het ECB-rapport van 2017 inzake financiële structuren. In het rapport wordt nader ingegaan op de belangrijkste structurele kenmerken en ontwikkelingen in de bredere financiële sector in het eurogebied gedurende de periode 2008-2016, en wordt gekeken naar de banksector, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen alsmede overige financiële intermediairs anders dan banken. Het rapport vormt een aanvulling op de halfjaarlijkse Financial Stability Review van de ECB, die meer is gericht op conjuncturele factoren. Het rapport is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingen

Wijzigingen in het TARGET2-Richtsnoer

Op 22 september 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2017/28 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees "real-time" brutovereveningssysteem (TARGET2). Door middel van de wijzigingen worden in het verleden door de Raad van Bestuur genomen besluiten ten uitvoer gelegd, bijvoorbeeld met betrekking tot de harmonisatie van de rentevergoeding voor de bij het Eurosysteem aangehouden garantiefondsen van financiëlemarktinfrastructuren, of wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen zoals de nieuwe aanvullende systeemafwikkelingsprocedure om het opzetten van een pan-Europese oplossing voor diecte betalingen ("flitsbetalingen") te ondersteunen. Het Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijzigingen in het Besluit inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde TARGET2-gegevens

Op 22 september 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/29 tot wijziging van Besluit ECB/2010/9 van 29 juli 2010 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde TARGET2-gegevens. In het wijzigingsbesluit wordt de toegang tot gegevens op het niveau van TARGET2-transacties uitgebreid om zo analyses met betrekking tot macroprudentieel toezicht, financiële stabiliteit, financiële integratie, markttransacties, monetairbeleidsfuncties en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme mogelijk te maken. Dankzij het besluit wordt tevens het delen van de geaggregeerde uitkomsten van deze analyses gemakkelijker. Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies voor een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 en Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van centrale tegenpartijen uit derde landen

Op 4 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/39.

ECB-advies inzake beperkingen op contante betalingen in Cyprus

Op vrijdag 6 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Cypriotische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/40.

ECB-Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet in Slovenië

Op 9 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/41.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters

Op woensdag 11 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/42.

Bankentoezicht

Verslag betreffende de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse van de effecten van renteveranderingen

Op 26 september 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht over te gaan tot publicatie van de geaggregeerde uitkomsten van de door de ECB uitgevoerde gevoeligheidsanalyse van renterisico die deel uitmaakte van de stresstest van 2017 met betrekking tot renterisico in het bankboek (IRRBB), welke uitkomsten laten zien dat renterisico door de meeste Europese banken goed wordt beheerd. De gedetailleerde uitkomsten zijn, samen met een op 9 oktober 2017 gepubliceerd persbericht hierover, beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Opvolging van de EBA-Aanbevelingen inzake de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen

Op 2 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht dat de ECB wat betreft de onder haar directe toezicht staande belangrijke instellingen de EBA-Aanbevelingen betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen (EBA/REC/2015/01), zoals op 11 september 2015 gewijzigd door EBA/REC/2015/02 en op 11 januari 2017 door EBA/REC/2017/01, zou moeten opvolgen en de EBA van deze opvolging op de hoogte zou moeten stellen.

ECB-besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 13, 16 en 17 oktober heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen voorstellen door de Raad van Toezicht met betrekking tot de significantie van diverse onder toezicht staande kredietinstellingen. De lijst van onder toezicht staande entiteiten wordt regelmatig geactualiseerd en is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media