Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2017

Polityka pieniężna

Niestandardowe środki polityki pieniężnej i większa przejrzystość w kwestii programu skupu aktywów

26 października Rada Prezesów podjęła decyzję o zmniejszeniu zakupów aktywów netto w ramach programu skupu aktywów (APP) z 60 mld euro miesięcznie do 30 mld euro miesięcznie w okresie od stycznia 2018 do końca września 2018 roku, a w razie potrzeby na dłużej – w każdym razie tak długo, aż stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Rada Prezesów zdecydowała także, że Eurosystem będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Ponadto Rada zdecydowała, że podstawowe operacje refinansujące (MRO) i trzymiesięczne dłuższe operacje refinansujące (LTRO) będą w dalszym ciągu prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, dopóki będzie to konieczne, a co najmniej do końca ostatniego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej w 2019 roku. Stopa operacji LTRO będzie równa średniej stóp operacji MRO za czas trwania danej operacji LTRO. Wreszcie – Rada Prezesów podjęła decyzję o podaniu dodatkowych danych o wykupach, a także informacji o reinwestowaniu i roli programów skupu aktywów sektora prywatnego, w dążeniu do zapewnienia dalszej niezakłóconej realizacji zakupów. Środki te są opisane w komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa

Raport o strukturach finansowych

19 października 2017 Rada Prezesów zatwierdziła do publikacji sporządzony przez EBC Report on financial structures 2017. Omówiono w nim główne cechy strukturalne szeroko rozumianego sektora finansowego strefy euro – obejmującego sektor bankowy, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalno-rentowe i pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego – oraz zmiany, jakie zaszły w nim w latach 2008–2016. Raport ten stanowi uzupełnienie wydawanego co pół roku przez EBC opracowania Financial Stability Review, które skupia się bardziej na czynnikach koniunkturalnych. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiany wytycznych dotyczących TARGET2

22 września 2017 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2017/28 zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2). Celem wprowadzonych zmian jest wdrożenie przeszłych decyzji Rady Prezesów, np. w sprawie ujednolicenia oprocentowania złożonych na rachunkach w Eurosystemie środków gwarancyjnych infrastruktur rynku finansowego, lub uwzględnienie nowych wydarzeń, np. nowej procedury rozliczeniowej dla systemów pomocniczych, która ma pomóc w stworzeniu ogólnoeuropejskiego rozwiązania w zakresie płatności natychmiastowych. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiany do decyzji w sprawie dostępu do określonych danych z systemu TARGET2 i ich wykorzystania

22 września 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/29 zmieniającą decyzję EBC/2010/9 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania. Decyzja zmieniająca rozszerza zakres dostępu do danych transakcyjnych z systemu TARGET2, aby umożliwić prowadzenie analiz na potrzeby nadzoru makroostrożnościowego, stabilności finansowej, integracji finansowej, operacji rynkowych, funkcji polityki pieniężnej i jednolitego mechanizmu nadzorczego. Ułatwia także rozpowszechnianie łącznych wyników tych analiz. Decyzja zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 i rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/39 w dniu 4 października 2017 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/40 w dniu 6 października 2017 na wniosek cypryjskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie środków prawnych przyznanych posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/41 w dniu 9 października 2017 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/42 w dniu 11 października 2017 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Nadzór bankowy

Raport na temat wyników analizy wrażliwości w zakresie skutków zmian stóp procentowych

26 września 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie łącznych wyników analizy wrażliwości w zakresie ryzyka stopy procentowej dotyczącego portfela bankowego, przeprowadzonej przez EBC w ramach testu warunków skrajnych w roku 2017, z których wynika, że większość banków europejskich dobrze zarządza ryzykiem stopy procentowej. Szczegółowe wyniki, wraz z komunikatem prasowym wydanym 9 października 2017, są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zgodność z zaleceniami EUNB dotyczącymi zasad poufności

2 października 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru, by EBC w odniesieniu do instytucji istotnych pod swoim bezpośrednim nadzorem przestrzegał zaleceń EUNB w sprawie równoważności zasad poufności (EBA/REC/2015/01), zmienionych 11 września 2015 zaleceniami EBA/REC/2015/2 i 11 stycznia 2017 zaleceniami EBA/REC/2017/01, oraz by powiadomił EUNB, że ich przestrzega.

Decyzje EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

13, 16 i 17 października 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosków Rady ds. Nadzoru w sprawie istotności kilku nadzorowanych instytucji kredytowych. Wykaz nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowany i dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami