Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2017 г.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – май 2017 г.

На 17 май 2017 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – май 2017 г.“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система в еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира неблагоприятни сътресения. Той предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 24 май 2017 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Комплексна оценка на системно важните платежни системи (СВПС) и надзор над общоевропейски схема и инфраструктура за незабавни плащания

На 5 май 2017 г. Управителният съвет одобри комплексните оценки на TARGET2, EURO1 и STEP2T и взе под внимание комплексната оценка на CORE(FR), извършена от Banque de France. Тези четири платежни системи са класифицирани като системно важни платежни системи (СВПС) и се подлагат на оценка съгласно Регламент ЕЦБ/2014/28 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи. Предвижда се доклад, в който се обобщават резултатите от оценките, да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ през лятото. Освен това Управителният съвет реши да възложи на ЕЦБ водещата роля в надзора над схемата на Европейския платежен съвет за SEPA незабавен кредитен превод (SCT Inst) и на инфраструктурата на EBA CLEARING за незабавни плащания.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки в Словения

На 12 май 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/16 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Административно управление

Годишен доклад за 2016 г. и план за обществените поръчки за 2017 г. на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата (EPCO)

На 5 май 2017 г. Управителният съвет взе под внимание годишния доклад за 2016 г. на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата и одобри плана ѝ за обществени поръчки през 2017 г. Според доклада очакваната нетна финансова полза за Евросистемата в резултат от сключените договори е нараснала с почти 30% спрямо предходната година.

Банков надзор

Указания на ЕЦБ към банките относно транзакциите с ливъридж

На 5 май 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува Указания на ЕЦБ към банките относно транзакциите с ливъридж. Указанията, заедно с обобщение на коментарите, получени в рамките на публичната консултация по темата, и придружаващото ги прессъобщение са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Ръководство на ЕЦБ за оценките за надеждност и пригодност

На 11 май 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува Ръководство на ЕЦБ за оценките за надеждност и пригодност. Целта на ръководството е подробно да обясни политиките, практиките и процедурите, прилагани от ЕЦБ при изготвянето на оценка на пригодността на членовете на ръководните органи на значимите кредитни институции. Ръководството на ЕЦБ за оценките за надеждност и пригодност, заедно с обобщение на коментарите, получени в рамките на публичната консултация по темата, са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Данни за контакт за медиите