Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2017

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport o stabilności finansowej – maj 2017

17 maja 2017 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – May 2017, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na wstrząsy. Raport ma zostać opublikowany w serwisie internetowym EBC 24 maja 2017.

Infrastruktura rynku i płatności

Wszechstronna ocena systemów płatności o znaczeniu systemowym oraz nadzór zwierzchni nad ogólnoeuropejskim schematem i rozwiązaniem infrastrukturalnym dla płatności natychmiastowych

5 maja 2017 Rada Prezesów zatwierdziła wszechstronną ocenę systemów TARGET2, EURO1 i STEP2T oraz zapoznała się z wszechstronną oceną CORE(FR) przeprowadzoną przez Banque de France. Wszystkie one mają znaczenie systemowe, a więc są oceniane zgodnie z rozporządzeniem EBC/2014/28 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym. Raport podsumowujący wyniki przeprowadzonych ocen ma zostać opublikowany na stronie internetowej EBC w lecie bieżącego roku. Ponadto Rada Prezesów postanowiła powierzyć EBC nadzór zwierzchni nad schematem SEPA Instant Credit Transfer (SCT-Inst) dla płatności natychmiastowych opracowanym przez Europejską Radę ds. Płatności oraz rozwiązaniem infrastrukturalnym EBA CLEARING dla takich płatności.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie sądowej ochrony praw wynikających z kwalifikowanych zobowiązań w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/16 w dniu 12 maja 2017 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Raport roczny Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu (EPCO) za rok 2016 oraz plan zamówień na rok 2017

5 maja 2017 Rada Prezesów zapoznała się z raportem rocznym EPCO za rok 2016 i zatwierdziła zaktualizowany plan zamówień na rok 2017. Według raportu szacowane korzyści finansowe netto dla Eurosystemu z tytułu aktualnie obowiązujących umów w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o prawie 30%.

Nadzór bankowy

Rekomendacja EBC w sprawie transakcji lewarowanych

5 maja 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację rekomendacji EBC dla banków w sprawie transakcji lewarowanych. Rekomendacja oraz podsumowanie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych i komunikat prasowy są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przewodnik EBC do oceny kompetencji i reputacji

11 maja 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację przewodnika EBC do oceny kompetencji i reputacji. W przewodniku szczegółowo wyjaśniono zasady, praktyki i procedury stosowane przez EBC podczas oceny odpowiedniości członków organów zarządzających instytucji istotnych. Przewodnik wraz z podsumowaniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Kontakt z mediami