Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2017

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2017

17. mail 2017 andis EKP nõukogu loa avaldada 2017. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaade, milles vaadeldakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid peamisi tegureid ja süsteemi nõrku külgi ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust pidada vastu majandusšokkidele. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 24. mail 2017.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Süsteemselt oluliste maksesüsteemide põhjalik hindamine ning üleeuroopalise kiirmaksete kava ja infrastruktuuri lahenduse järelevaatamine

5. mail 2017 kiitis EKP nõukogu heaks maksesüsteemide TARGET2, EURO1 ja STEP2-T põhjalikud hindamised ning tutvus maksesüsteemi CORE(FR) põhjaliku hindamisega, mille viis läbi Prantsusmaa keskpank. Need neli maksesüsteemi on liigitatud süsteemselt olulisteks maksesüsteemideks, mida hinnatakse kooskõlas määrusega EKP/2014/28 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise nõuete kohta. Hindamistulemuste kokkuvõte avaldatakse EKP veebilehel käesoleval suvel. Ühtlasi otsustas EKP nõukogu määrata Euroopa Maksenõukogu SEPA kiirkreeditkorralduste skeemi ja EBA CLEARING'u kiirmaksete infrastruktuuri lahenduse juhtivaks järelevaatajaks EKP.

Õigusaktid

EKP arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta Sloveenias

12. mail 2017 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/16.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi hangete koordineerimisasutuse (EPCO) 2016. aasta aruanne ja 2017. aasta hankekava

5. mail 2017 tutvus EKP nõukogu EPCO 2016. aasta aruandega ja kiitis heaks EPCO 2017. aasta ajakohastatud hankekava. Aruande kohaselt suurenesid eurosüsteemi hinnangulised netofinantshüved sõlmitud lepingute tulemusel eelmise aastaga võrreldes peaaegu 30%.

Pangandusjärelevalve

EKP suunised pankadele finantsvõimendusega tehingute kohta

5. mail 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP suunised pankadele finantsvõimendusega tehingute kohta. EKP suunised koos tagasiside aruandega, milles esitatakse kokkuvõte asjaomase avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkustest, ja sellekohane pressiteade on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP juhend sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta

11. mail 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP juhend sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta. Juhendi eesmärk on selgitada üksikasjalikumalt EKP kohaldatavaid põhimõtteid, tavasid ja protsesse oluliste krediidiasutuste juhtorganite liikmete sobivuse hindamisel. EKP juhend koos tagasiside aruandega, milles esitatakse kokkuvõte asjaomase avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkustest, on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Kontaktandmed