Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

toukokuu 2017

Rahoitusvakaus

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – toukokuu 2017

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.5.2017 julkaistavaksi toukokuun 2017 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – May 2017”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä häiriöistä. Selonteko on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 24.5.2017.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Järjestelmäriskin kannalta merkittävien maksujärjestelmien kattava arviointi sekä yleiseurooppalaisen pikamaksujärjestelmän ja infrastruktuurin yleisvalvonta

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.5.2017 TARGET2-, EURO1- ja STEP2-T-järjestelmien kattavat arvioinnit sekä tutustui Ranskan keskuspankin suorittamaan CORE(FR)-järjestelmän kattavaan arviointiin. Kaikki neljä maksujärjestelmää on luokiteltu järjestelmäriskin kannalta merkittäviksi, joten arvioinnin perustana on asetus EKP/2014/28 systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista. Yhteenvetoraportti arviointituloksista julkaistaan EKP:n verkkosivuilla kesällä 2017. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että päävastuun Euroopan maksuneuvoston SEPA-pikatilisiirtojen järjestelmän (SCT Inst) ja EBA CLEARINGin pikamaksuinfrastruktuuriratkaisun yleisvalvonnasta kantaa EKP.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto vaatimusten mukaisten pankkien vastuiden oikeudenhaltijoiden oikeussuojasta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 12.5.2017 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/16.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän hankintatoimiston (EPCO) vuosikertomus vuodelta 2016 ja hankintasuunnitelma vuodelle 2017

EKP:n neuvosto tutustui 5.5.2017 EPCOn vuoden 2016 vuosikertomukseen ja hyväksyi EPCOn päivitetyn hankintasuunnitelman vuodelle 2017. Vuosikertomuksessa eurojärjestelmän voimassa oleviin sopimuksiin liittyvän nettomääräisen taloudellisen hyödyn arvioidaan kasvaneen lähes 30 % edellisvuoteen verrattuna.

Pankkivalvonta

EKP:n ohjeet pankeille riskipitoisesta velkarahoitustoiminnasta

EKP:n neuvosto jätti 5.5.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista EKP:n ohjeet pankeille riskipitoisesta velkarahoitustoiminnasta. Ohjeet, niitä koskeva lehdistötiedote ja yhteenveto kuulemismenettelyssä saadusta palautteesta on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP:n opas sopivuus- ja luotettavuusarvioinnista

EKP:n neuvosto jätti 11.5.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista Sopivuuden ja luotettavuuden arviointiopas. Oppaassa selvitetään yksityiskohtaisesti niitä periaatteita, käytäntöjä ja menettelyjä, joita EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten ylimpään hallintoelimeen nimitettävien jäsenten sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnissa. Sopivuuden ja luotettavuuden arviointiopas ja yhteenveto kuulemismenettelyssä saadusta palautteesta on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Yhteyshenkilöt