Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada maijs

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2017. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2017. gada 17. maijā atļāva publicēt 2017. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt šokus. Pārskats tiks publicēts ECB interneta vietnē 2017. gada 24. maijā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu (SNMS) visaptverošs novērtējums un Eiropas mēroga ātro maksājumu shēmas un infrastruktūras risinājuma pārraudzība

Padome 2017. gada 5. maijā apstiprināja TARGET2, EURO1 un STEP2-T visaptverošo novērtējumu un pieņēma zināšanai Banque de France veikto CORE(FR) visaptverošo novērtējumu. Šīs četras maksājumu sistēmas tiek klasificētas kā sistēmiski nozīmīgas maksājumu sistēmas (SNMS) un tiek vērtēta to atbilstība Regulai ECB/2014/28 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību. Plānots, ka ziņojums, kurā apkopoti šā novērtējuma rezultāti, tiks publicēts ECB interneta vietnē šajā vasarā. Padome turklāt pieņēma lēmumu iecelt ECB par Eiropas Maksājumu padomes SEPA ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst) sistēmas un EBA CLEARING ātro maksājumu infrastruktūras risinājuma galveno pārraugu.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Slovēnijā

Padome 2017. gada 12. maijā pieņēma Atzinumu CON/2017/16 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja (EPCO) 2016. gada pārskats un 2017. gada iepirkumu plāns

Padome 2017. gada 5. maijā pieņēma zināšanai EPCO 2016. gada pārskatu un apstiprināja aktualizēto EPCO 2017. gada iepirkumu plānu. Saskaņā ar pārskatu tiek lēsts, ka Eurosistēmas tīrais finansiālais ieguvums noslēgto līgumu rezultātā pieauga par gandrīz 30% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Banku uzraudzība

ECB norādījumi par darījumiem, izmantojot aizņemtos līdzekļus

Padome 2017. gada 5. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB norādījumus par darījumiem, izmantojot aizņemtos līdzekļus. ECB norādījumi par darījumiem, izmantojot aizņemtos līdzekļus, kopā ar pārskatu par atbildēm uz attiecīgās sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtajiem komentāriem, kā arī attiecīgais paziņojums presei pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

ECB norādījumi par atbilstības un piemērotības novērtējumu

Padome 2017. gada 11. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB norādījumus par atbilstības un piemērotības novērtējumu. Šo norādījumu mērķis ir sniegt sīkāku skaidrojumu par politiku, praksi un procesiem, ko ECB piemēro, izvērtējot nozīmīgu kredītiestāžu vadības struktūru locekļu piemērotību. ECB norādījumi par atbilstības un piemērotības novērtējumu kopā ar pārskatu par atbildēm uz attiecīgās sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtajiem komentāriem pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Kontaktinformācija presei