Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. gegužės mėn.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Finansinio stabilumo apžvalga – 2017 m. gegužės mėn.

2017 m. gegužės 17 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2017 m. gegužės mėn.“ (angl. Financial Stability Review – May 2017). Jame apžvelgti pagrindiniai rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo šaltiniai ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti sukrėtimus. Apžvalga bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2017 m. gegužės 24 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Sisteminės svarbos mokėjimo sistemų išsamus vertinimas bei Europos momentinių mokėjimų schemos ir infrastruktūros sprendimo priežiūra

2017 m. gegužės 5 d. Valdančioji taryba patvirtino sistemų TARGET2, EURO1 ir STEP2-T išsamaus vertinimo rezultatus ir susipažino su Banque de France atlikto CORE(FR) išsamaus vertinimo rezultatais. Šios keturios mokėjimo sistemos priskiriamos prie sisteminės svarbos mokėjimo sistemų ir yra vertinamos vadovaujantis Reglamentu ECB/2014/28 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms. Planuojama šią vasarą ECB interneto svetainėje paskelbti šių vertinimų rezultatus apibendrinančią ataskaitą. Be to, Valdančioji taryba nusprendė pavesti ECB vadovauti Europos mokėjimų tarybos SEPA momentinių kredito pervedimų schemos (SCT Inst) ir EBA Clearing momentinio mokėjimo infrastruktūros sprendimo priežiūrai.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos Slovėnijoje

2017 m. gegužės 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/16 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos (angl. Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) 2016 metų ataskaita ir 2017 metų viešųjų pirkimų planas

2017 m. gegužės 5 d. Valdančioji taryba susipažino su EPCO 2016 metų ataskaita ir patvirtino atnaujintą EPCO 2017 metų viešųjų pirkimų planą. Kaip nurodyta ataskaitoje, apskaičiuotoji grynoji finansinė nauda, kurią Eurosistema gauna dėl sudarytų sutarčių, padidėjo 30 %, palyginti su praėjusiais metais.

Bankų priežiūra

ECB rekomendacinis dokumentas bankams apie sandorius su finansiniu svertu

Iki 2017 m. gegužės 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB rekomendacinį dokumentą bankams apie sandorius su finansiniu svertu. ECB rekomendacinis dokumentas apie sandorius su finansiniu svertu, dėl jo vykusių viešų konsultacijų metu gautas pastabas apibendrinantis pareiškimas ir pranešimas spaudai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB parengtas Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovas

Iki 2017 m. gegužės 11 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB parengtą Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovą. Šiame Vadove išsamiau išdėstyta ECB politika, praktika ir procesai, taikomi vertinant svarbių kredito įstaigų valdymo organų narių tinkamumą. Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovas, dėl jo vykusių viešų konsultacijų metu gautas pastabas apibendrinantis pareiškimas ir pranešimas spaudai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Kontaktai žiniasklaidai