Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2017

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review May 2017

Den 17 maj 2017 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – maj 2017”, som ger en översikt över de viktigaste källorna till risk och sårbarhet för stabiliteten i euroområdets finanssystem och ger en omfattande analys av kapaciteten i euroområdets finanssystem att absorbera chocker. Den ska publiceras på ECB:s webbplats den 24 maj 2017.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Samlad bedömning av systemviktiga betalningssystem (SIPS) och översyn av alleuropeiskt system och infrastrukturlösning för ögonblicksbetalningar

Den 5 maj 2017 godkände ECB-rådet de samlade bedömningarna av TARGET2, EURO1 och STEP2-T och tog del av den samlade bedömningen av CORE(FR) som utförts av Banque de France. Dessa fyra betalsystem klassas som systemviktiga betalningssystem (SIPS) och har bedömts beaktandes förordning ECB/2014/28 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem. En rapport som sammanfattar resultatet av dessa bedömningar planeras att publiceras på ECB:s webbplats i sommar. ECB-rådet har vidare beslutat att ge huvudansvaret för övervakning av Europeiska betalningsrådets system SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) och EBA Clearings infrastrukturlösning för ögonblicksbetalningar till ECB.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om rättsligt stöd för innehavare av kvalificerade bankkrediter i Slovenien

Den 12 maj 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/16 på begäran av det slovenska finansministeriet.

Organisationsstyrning

Eurosystemets centrala upphandlingsenhets (EPCO) årsrapport för 2016 och upphandlingsplan för 2017

Den 5 maj 2017 tog ECB-rådet del av 2016 års årsrapport för EPCO och antog en uppdaterad EPCO upphandlingsplan för 2017. Enligt rapporten ökade, tack vare de befintliga kontrakten, Eurosystemets uppskattade finansiella nettovinster med nästan 30 % från föregående år.

Banktillsyn

ECB:s vägledning om lånefinansierade transaktioner

Den 5 maj 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att offentliggöra ECB:s vägledning till banker om lånefinansierade transaktioner. ECB:s vägledning om lånefinansierade transaktioner, tillsammans med ett feedbackdokument som sammanfattar synpunkterna som emottagits under det till ämnet relaterade offentliga samrådet och ett medföljande pressmeddelande finns att hämta på ECB:s webbplats om banktillsyn.

ECB:s vägledning för lämplighetsbedömningar

Den 11 maj 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera ECB:s vägledning för lämplighetsbedömningar. Syftet med denna vägledning är att mer ingående förklara policy, praxis och förfaranden som ECB använder sig av vid bedömning av personers lämplighet för befattningar i ledningsorgan i betydande kreditinstitut. ECB:s vägledning för lämplighetsbedömningar, tillsammans med ett feedbackdokument som sammanfattar synpunkterna som emottogs under det till ämnet relaterade offentliga samrådet finns att hämta på ECB:s webbplats om banktillsyn.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Kontakt för media