Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

декември 2016 г.

Пазарни операции

Годишен преглед на приемливите нерегулирани пазари, емитенти, които са класифицирани като многостранни банки за развитие или международни организации, и емитенти, класифицирани като агенции, в категория за дисконтиране ІI на активите

На 14 октомври 2016 г. Управителният съвет преразгледа списъка на приемливите нерегулирани пазари на активи, допустими като обезпечение в операциите по паричната политика на Евросистемата, списъка на емитентите, класифицирани като многостранни банки за развитие или международни организации, и списъка на емитентите, класифицирани като агенции, в категория за дисконтиране ІІ на активите. Първите два списъка остават непроменени, а в списъка на приемливите агенции в категория за дисконтиране ІІ на активите се включва Cassa Depositi e Prestiti. Списъците са публикувани на уебсайта на ЕЦБ и ще бъдат съответно актуализирани на 1 януари 2017 г.

Въпроси, свързани с разширената програма за закупуване на активи

На 8 декември 2016 г. Управителният съвет взе решение да продължи покупките по разширената програма за закупуване на активи с темп от 80 млрд. евро месечно до края на март 2017 г., а от април 2017 г. се предвижда нетните покупки на активи да продължат с месечен темп от 60 млрд. евро до края на декември 2017 г. или след тази дата, ако е необходимо, и във всеки случай, докато Управителният съвет не забележи устойчива корекция на тренда на инфлацията, който да е в съответствие с целта му по отношение на инфлацията. Управителният съвет също така одобри промени в някои от параметрите на програмата, за да осигури гладкото ѝ осъществяване. Накрая, Управителният съвет реши да приема обезпечения в брой по инструмента за отдаване в заем на ценни книжа в рамките на програмата за закупуване на активи на публичния сектор, като целта е да се повиши ефикасността на рамката за отдаване в заем на ценни книжа. Всички тези решения са обяснени подробно в три тематични прессъобщения, публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Изпълнение на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

На 14 декември 2016 г. Управителният съвет реши от 1 април 2017 г. програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа да се изпълнява изцяло от националните централни банки от Евросистемата, а не да се разчита на подкрепата на външни мениджъри на активи. Подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност

Изявление на Управителния съвет за макропруденциалните политики

На 14 декември 2016 г. Управителният съвет одобри изявление за макропруденциалните политики след заседание на Макропруденциалния форум същия ден. Във форума участват всички членове на Управителния съвет на ЕЦБ и Надзорния съвет. Той провежда заседания четири пъти годишно. Изявлението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи

Актуализация за 2016 г. на документацията за модела на кореспондентски отношения между централните банки (МКОЦБ)

На 12 декември 2016 г. Управителният съвет одобри актуализирания Наръчник с процедури на МКОЦБ и актуализираните Процедури на МКОЦБ за контрагенти от Евросистемата. Той одобри също така свързаните с тях вътрешни споразумения на Евросистемата/ЕСЦБ. Освен това Управителният съвет одобри публикуването на уебсайта на ЕЦБ на Процедурите на МКОЦБ за контрагенти от Евросистемата и техническото приложение към тях относно информацията за контрагенти за МКОЦБ – резюме на правните инструменти, използвани в еврозоната.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти

На 17 ноември 2016 г. Управителният съвет прие Становище СОN/2016/54 по искане на председателя на Съвместната комисия по финанси, държавни разходи и реформи към ирландския национален парламент, както и на ирландския министър-председател.

Становище на ЕЦБ относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност в Белгия

На 17 ноември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/55 по искане на управителя на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Становище на ЕЦБ относно резервните съотношения в Унгария

На 18 ноември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/56 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно възстановяването на разходите за поддържането на централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки в България

На 30 ноември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/57 по искане на Българска народна банка.

Становище на ЕЦБ относно прехвърлянето на публични задачи във връзка с монетите на De Nederlandsche Bank

На 5 декември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/58 по искане на министъра на финансите на Нидерландия.

Становище на ЕЦБ относно одита на дейността на Banka Slovenije

На 13 декември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/59 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Статистика

Поверителност на събирането на статистически данни – Годишен доклад 2015

На 9 декември 2016 г. Управителният съвет отбеляза Доклада за поверителността за 2015 г., в който се подлага на оценка защитата на поверителността на индивидуалните статистически данни, събирани от Европейската централна банка с помощта на националните централни банки (НЦБ) в съответствие с Регламент (ЕО) 951/2009 на Съвета, изменящ Регламент (ЕО) 2533/98 на Съвета. Резюме на доклада ще бъде публикувано скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Емитиране на банкноти и монети

Одобряване на обема на монетната емисия

На 30 ноември 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/43 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 г.

Административно управление

Председател на Бюджетния комитет на ЕЦБ

На 16 ноември 2016 г. Управителният съвет назначи г-жа Шарън Донъри, заместник-управител на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, за председател на Бюджетния комитет на ЕЦБ, на мястото на г-н Пенти Хакарайнен, считано от 1 януари 2017 г.

Тригодишен преглед на комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ

На 14 декември 2016 г., като част от тригодишния преглед на мандатите на комитетите, Управителният съвет поднови до 31 декември 2019 г. мандата на комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ, създадени в съответствие с член 9.1 от Процедурния правилник на ЕЦБ, и преназначи техните председатели, считано до 31 декември 2019 г. Списъкът на комитетите се съдържа в Годишния доклад на ЕЦБ.

Назначаване на представител на ЕЦБ в Надзорния съвет

На 14 декември 2016 г. Управителният съвет назначи г-н Пенти Хакарайнен, заместник управител на Suomen Pankki – Finlands Bank и председател на органа за финансов надзор във Финландия, за представител на ЕЦБ в Надзорния съвет на единния надзорен механизъм. Г-н Хакарайнен ще заеме новата си длъжност през февруари 2017 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Публична консултация по проекта за насоки относно транзакциите с ливъридж

На 23 ноември 2016 г. Управителният съвет реши да започне публична консултация по проект за насоки на ЕЦБ относно транзакциите с ливъридж. Срокът на консултацията е до 27 януари 2017 г. Тя включва технически семинар за банките на 16 декември 2016 г. и публично изслушване на 20 януари 2017 г.

План за извършване на надзорни проверки за проверките на място и проучванията на вътрешни модели през 2017 г. и промени в плана за 2016 г.

На 5 декември 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет за одобрение на Плана за извършване на надзорни проверки през 2017 г., който засяга проверките на място и проучванията на вътрешни модели, включително целевия преглед на вътрешните модели съгласно член 99 от ДКИ ІV.

Публикуване на резюме на надзорните приоритети на ЕНМ за 2017 г.

На 8 декември 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да публикува резюме на надзорните приоритети на ЕНМ за 2017 г.

Актуализация на брошурата за методологията на ПНПО

На 12 декември 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да одобри актуализацията от 2016 г. на брошурата за методологията на ПНПО. Актуализираната брошура засяга въпроса за въвеждането на насоки по Стълб ІІ. Тя ще бъде публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка ЕЦБ/2016/44 относно политиките за разпределяне на дивиденти и писма относно политиките за възнагражденията

На 13 декември 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет за препоръка на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/44) относно политиките за разпределяне на дивиденти, и срещу изпращането на писмо до главните изпълнителни директори на банките относно политиките за променливи възнаграждения. Препоръката и писмото са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите