Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. gruodžio mėn.

Rinkos operacijos

Priimtinų nereguliuojamų rinkų, emitentų, klasifikuojamų kaip daugiašaliai plėtros bankai arba tarptautinės organizacijos, ir emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, metinė peržiūra

2016 m. spalio 14 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo Eurosistemos pinigų politikos operacijoms įkaitu tinkamo turto priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašą. Ji taip pat peržiūrėjo emitentų, klasifikuojamų kaip daugiašaliai plėtros bankai ir tarptautinės organizacijos, ir emitentų, klasifikuojamų, kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, sąrašus. Pirmuosiuose dviejuose sąrašuose pakeitimų nepadaryta, o priimtinų agentūrų, priskirtų prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, sąrašas bus papildytas įtraukiant Cassa Depositi e Prestiti. Sąrašai, paskelbti ECB interneto svetainėje, bus atitinkamai atnaujinti 2017 m. sausio 1 d.

Su išplėstine turto pirkimo programa susiję aspektai

2016 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba nusprendė tęsti turto pirkimą pagal išplėstinę turto pirkimo programą už 80 mlrd. eurų per mėnesį iki 2017 m. kovo pabaigos. Nuo 2017 m. balandžio mėn. iki gruodžio pabaigos arba ilgiau, jei tai bus būtina, tačiau bet kokiu atveju tol, kol Valdančioji taryba įsitikins, kad infliacijos raida vėl tapo tvari ir atitinka siekį, turto ketinama pirkti už 60 mlrd. eurų per mėnesį. Valdančioji taryba taip pat patvirtino kai kurių turto pirkimo programos parametrų pakeitimus, kad programa būtų vykdoma sklandžiai. Galiausiai Valdančioji taryba nusprendė, kad skolinant vertybinius popierius pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą įkaitu gali būti priimami ir grynieji pinigai. Taip siekiama padidinti vertybinių popierių skolinimo sistemos efektyvumą. Visi šie sprendimai išsamiau paaiškinti trijuose ECB interneto svetainėje paskelbtuose pranešimuose spaudai.

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimas

2016 m. gruodžio 14 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad nuo 2017 m. balandžio 1 d. turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą įgyvendins tik Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai, jau be išorinių turto valdytojų pagalbos. Daugiau informacijos apie tai pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Finansinis stabilumas

Valdančiosios tarybos pareiškimas dėl makroprudencinės politikos

2016 m. gruodžio 14 d. Valdančioji taryba patvirtino savo pareiškimą dėl makroprudencinės politikos po tą dieną įvykusio Makroprudencinio forumo posėdžio. Šiame forume, kurio posėdžiai vyksta keturis kartus per metus, dalyvauja visi ECB valdančiosios tarybos ir priežiūros valdybos nariai. Pareiškimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos

2016 m. atnaujinti korespondentinės centrinės bankininkystės modelio (KCBM) dokumentai

2016 m. gruodžio 12 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą KCBM procedūrų vadovo versiją ir atnaujintą KCBM procedūrų Eurosistemos sandorio šalims versiją. Ji taip pat patvirtino atnaujintas susijusių Eurosistemos (ECBS) vidaus susitarimų versijas. Be to, Valdančioji taryba suteikė leidimą ECB interneto svetainėje paskelbti KCBM procedūras Eurosistemos sandorio šalims ir šio dokumento techninį priedą apie KCBM informaciją sandorio šalims – euro zonoje taikomų teisės aktų santrauką.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl įgaliojimų vertinti konkurenciją hipotekos paskolų rinkoje ir teikti skolintojams patarimus dėl kintamųjų palūkanų normų delegavimo Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

2016 m. lapkričio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/54 Airijos nacionalinio parlamento (Oireachtas) Jungtinio finansų, viešųjų išlaidų ir reformų komiteto bei Airijos ministro pirmininko (Taoiseach) prašymu.

ECB nuomonė dėl įstatymo dėl valstybės garantijos, suteiktos skubiai paramai likvidumui padidinti, panaikinimo Belgijoje

2016 m. lapkričio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/55 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdytojo prašymu.

ECB nuomonė dėl atsargų normų Vengrijoje

2016 m. lapkričio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/56 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl centrinio kreditų registro ir bankų sąskaitų registro veiklos sąnaudų kompensavimo Bulgarijoje

2016 m. lapkričio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/57 Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) prašymu.

ECB nuomonė dėl su monetomis susijusių viešųjų uždavinių perleidimo De Nederlandsche Bank

2016 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/58 Nyderlandų finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito

2016 m. gruodžio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/59 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

Renkamos statistinės informacijos konfidencialumas – 2015 metų ataskaita

2016 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba susipažino su 2015 metų ataskaita dėl konfidencialumo; joje vertinama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 951/2009, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2533/98, Europos Centrinio Banko renkamos, padedant nacionaliniams centriniams bankams, statistinės informacijos konfidencialumo apsauga. Ataskaitos santrauka netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Banknotų ir monetų leidimas

Monetų emisijos apimties patvirtinimas

2016 m. lapkričio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2016/43 dėl monetų emisijos apimties 2017 m. patvirtinimo.

ECB valdymas

ECB Biudžeto komiteto pirmininkas

2016 m. lapkričio 16 d. Valdančioji taryba paskyrė Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland pirmininko pavaduotoją Sharon Donnery ECB Biudžeto komiteto pirmininke, 2017 m. sausio 1 d. pakeisiančia dabartinį pirmininką Pentti Hakkarainen.

Kas trejus metus atliekama Eurosistemos (ECBS) komitetų peržiūra

2016 m. gruodžio 14 d. Valdančioji taryba, vykdydama kas trejus metus atliekamą komitetų įgaliojimų peržiūrą, pratęsė Eurosistemos (ECBS) komitetų, įsteigtų vadovaujantis ECB darbo reglamento 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įgaliojimus iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir paskyrė jų pirmininkus kitai kadencijai, pasibaigsiančiai 2019 m. gruodžio 31 d. Komitetų sąrašas paskelbtas ECB metų ataskaitoje.

ECB atstovo Priežiūros valdyboje skyrimas

2016 m. gruodžio 14 d. Valdančioji taryba paskyrė Suomen Pankki – Finlands Bank valdytojo pavaduotoją ir Suomijos finansų priežiūros institucijos pirmininką Pentti Hakkarainen ECB atstovu BPM priežiūros valdyboje. P. Hakkarainen naujas pareigas pradės eiti 2017 m. vasario mėn. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Viešos konsultacijos dėl rekomendacinio dokumento apie sandorius su finansiniu svertu projekto

2016 m. lapkričio 23 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti viešas konsultacijas dėl rekomendacinio dokumento apie sandorius su finansiniu svertu projekto. Konsultacijos vyks iki 2017 m. sausio 27 d. Joms vykstant 2016 m. gruodžio 16 d. numatytas techninis seminaras bankams, o 2017 m. sausio 20 d. – viešas svarstymas.

Patikrinimų vietoje priežiūrinės analizės programa ir vidaus modelių patikrinimai 2017 m.; 2016 m. programos pakeitimai

Iki 2016 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui tvirtinti 2017 m. patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų, įskaitant ir tikslinę vidaus modelių peržiūrą vadovaujantis KRD IV 99 straipsniu, priežiūrinės analizės programą.

2017 m. BPM priežiūros prioritetų santraukos paskelbimas

Iki 2016 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skelbti 2017 m. BPM priežiūros prioritetų santrauką.

Atnaujintas SREP metodikos bukletas

Iki 2016 m. gruodžio 12 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui tvirtinti 2016 m. atnaujintą SREP metodikos bukleto versiją. Atnaujintoje versijoje, kuri bus paskelbta ECB interneto svetainėje, nagrinėjama 2 ramsčio kapitalo rekomendacijų įdiegimo tema.

Rekomendacija ECB/2016/44 dėl dividendų paskirstymo politikos ir laiškai dėl atlyginimo politikos

Iki 2016 m. gruodžio 13 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui dėl ECB rekomendacijos (ECB/2016/44) dėl dividendų paskirstymo politikos ir laiško bankų vadovybei dėl kintamosios atlyginimo dalies politikos. Rekomendacija ir laiškas paskelbti ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai