Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

december 2016

Operácie na trhu

Ročná revízia akceptovateľných neregulovaných trhov, emitentov zaradených medzi multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie a emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II

Dňa 14. októbra 2016 Rada guvernérov vykonala revíziu zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov pre aktíva akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému, zoznamu emitentov zaradených medzi multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie a zoznamu emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II. Prvé dva zoznamy zostávajú bez zmeny. Do zoznamu akceptovaných agentúr v kategórii zrážok II bude zaradený subjekt Cassa Depositi e Prestiti. Zoznamy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a budú zodpovedajúcim spôsobom aktualizované 1. januára 2017.

Otázky súvisiace s rozšíreným programom nákupu aktív

Dňa 8. decembra 2016 Rada guvernérov rozhodla o pokračovaní nákupov v rámci rozšíreného programu nákupu aktív v súčasnom objeme 80 mld. € za mesiac až do konca marca 2017, pričom od apríla 2017 by mal čistý nákup aktív pokračovať tempom 60 mld. € za mesiac až do konca decembra 2017, v prípade potreby aj dlhšie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. V záujme plynulej realizácie programu nákupu aktív Rada guvernérov zároveň schválila zmeny vybraných parametrov. S cieľom zvýšiť účinnosť rámca požičiavania cenných papierov Rada guvernérov tiež rozhodla o akceptovaní hotovostného kolaterálu pri pôžičkách cenných papierov v rámci programu nákupu aktív verejného sektora. Bližšie informácie o jednotlivých rozhodnutiach sa nachádzajú v troch súvisiacich tlačových správach na internetovej stránke ECB.

Realizácia programu nákupu cenných papierov krytých aktívami

Dňa 14. decembra 2016 Rada guvernérov rozhodla, že s platnosťou od 1. apríla 2017 v programe nákupu cenných papierov krytých aktívami prestane využívať podporu externých správcov a program začnú v plnej miere realizovať národné centrálne banky Eurosystému vo vlastnej réžii. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita

Vyhlásenie Rady guvernérov o makroprudenciálnej politike

Dňa 14. decembra 2016 Rada guvernérov po skončení zasadania svojho makroprudenciálneho fóra schválila vyhlásenie o makroprudenciálnej politike. Makroprudenciálne fórum je zložené zo všetkých členov Rady guvernérov a Rady pre dohľad ECB a zasadá štyrikrát za rok. Vyhlásenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy

Aktualizácia dokumentácie modelu korešpondenčnej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM) v roku 2016

Dňa 12. decembra 2016 Rada guvernérov schválila aktualizované znenie príručky postupov CCBM a aktualizovaných postupov CCBM pre zmluvné strany Eurosystému Odsúhlasila i aktualizáciu súvisiacich interných dohôd Eurosystému/ESCB. Rada guvernérov okrem toho schválila zverejnenie postupov CCBM pre zmluvné strany Eurosystému a ich technickej prílohy s informáciami o CCBM pre zmluvné strany – súhrn právnych nástrojov používaných v eurozóne – na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k preneseniu právomocí na zhodnotenie konkurencie na trhu s hypotekárnymi úvermi a vydanie smerníc o pohyblivých úrokových sadzbách pre veriteľov na Central Bank of Ireland

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/54 dňa 17. novembra 2016 na žiadosť predsedu spoločného výboru pre financie, verejné výdavky a reformy írskeho parlamentu a írskeho premiéra.

Stanovisko ECB k návrhu zákona, ktorým sa ruší štátna záruka poskytnutá v súvislosti s núdzovou pomocou na zvýšenie likvidity v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/55 dňa 17. novembra 2016 na žiadosť guvernéra Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB k sadzbám povinných minimálnych rezerv v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/56 dňa 18. novembra 2016 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k náhrade nákladov na prevádzkovanie centrálneho registra úverov a registra bankových účtov v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/57 dňa 30. novembra 2016 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Stanovisko ECB k preneseniu verejných úloh týkajúcich sa mincí na De Nederlandsche Bank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/58 dňa 5. decembra 2016 na žiadosť holandského ministra financií.

Stanovisko ECB k auditu činnosti Banka Slovenije

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/59 dňa 13. decembra 2016 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Štatistika

Zachovávanie dôvernosti pri zbere štatistických údajov – výročná správa za rok 2015

Dňa 9. decembra 2016 Rada guvernérov vzala na vedomie správu o dôvernosti za rok 2015, ktorá hodnotí zachovávanie dôvernosti jednotlivých štatistických údajov zbieraných Európskou centrálnou bankou za podpory národných centrálnych bánk v zmysle nariadenia Rady (ES) 951/2009, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) 2533/98. Skrátená verzia správy bude zverejnená na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí

Schválenie objemu emisie mincí

Dňa 30. novembra 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2016/43 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017.

Správa a riadenie

Predseda rozpočtového výboru ECB

Dňa 16. novembra 2016 Rada guvernérov vymenovala Sharon Donneryovú, viceguvernérku Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, do funkcie predsedníčky rozpočtového výboru ECB, v ktorej s účinnosťou od 1. januára 2017 nahradí súčasného predsedu Penttiho Hakkarainena.

Trojročné hodnotenie výborov Eurosystému/ESCB

Dňa 14. decembra 2016 Rada guvernérov v rámci trojročného hodnotenia mandátov jednotlivých výborov predĺžila platnosť mandátov výborov Eurosystému/ESCB, zriadených v súlade s článkom 9.1 rokovacieho poriadku ECB, o ďalšie funkčné obdobie, tzn. do 31. decembra 2019, a zároveň opätovne vymenovala predsedov jednotlivých výborov na funkčné obdobie do 31. decembra 2019. Zoznam výborov je uvedený vo výročnej správe ECB.

Vymenovanie zástupcu ECB do Rady pre dohľad

Dňa 14. decembra 2016 Rada guvernérov vymenovala Penttiho Hakkarainena, viceguvernéra Suomen Pankki – Finlands Bank a predsedu fínskeho orgánu finančného dohľadu, za zástupcu ECB v Rade pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu. Do funkcie nastúpi vo februári 2017. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Verejná konzultácia o návrhu všeobecných zásad týkajúcich sa dlhovo financovaných transakcií

Dňa 23. novembra 2016 Rada guvernérov rozhodla o otvorení verejnej konzultácie o návrhu všeobecných zásad týkajúcich sa dlhovo financovaných transakcií. Súčasťou konzultácie, ktorá trvá do 27. januára 2017, je technický seminár pre banky dňa 16. decembra 2016 a verejné vypočutie dňa 20. januára 2017.

Program previerok v oblasti dohľadu pozostávajúci z kontrol na mieste a previerok interných modelov v roku 2017 a zmeny programu na rok 2016

Dňa 5. decembra 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad na schválenie programu previerok v oblasti dohľadu na rok 2017, ktorého súčasťou sú kontroly na mieste a previerky interných modelov vrátane cieleného hodnotenia interných modelov v súlade s článkom 99 smernice CRD IV.

Zverejnenie súhrnu priorít dohľadu SSM na rok 2017

Dňa 8. decembra 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť súhrn priorít dohľadu SSM na rok 2017.

Aktualizácia príručky o metodike SREP

Dňa 12. decembra 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť aktualizáciu príručky o metodike SREP z roku 2016. Aktualizácia sa týka zavedenia všeobecných zásad uplatňovania kapitálu druhého piliera a bude zverejnená na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB/2016/44 o prístupe k rozdeľovaniu dividend a listy týkajúce sa zásad odmeňovania

Dňa 13. decembra 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad týkajúcemu sa odporúčania ECB/2016/44 o prístupe k rozdeľovaniu dividend a listu o zásadách variabilného odmeňovania adresovanému výkonným riaditeľom bánk. Odporúčanie i list sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Kontakt pre médiá