Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2016

Markedsoperationer

Årlig gennemgang af godkendte ikkeregulerede markeder, udstedere klassificeret som multilaterale udviklingsbanker eller internationale organisationer og udstedere klassificeret som agencies i haircutkategori II

Den 14. oktober 2016 gennemgik Styrelsesrådet listen over godkendte ikkeregulerede markeder for aktiver, der er godkendt som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer, listen over udstedere klassificeret som multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer og listen over udstedere klassificeret som agencies i haircutkategori II. De to første lister ændres ikke, mens Cassa Depositi e Prestiti medtages på listen over godkendte agencies i haircutkategori II. Listerne er offentliggjort på ECB's websted og vil blive opdateret med denne ændring 1. januar 2017.

Spørgsmål vedrørende det udvidede opkøbsprogram

Den 8. december 2016 besluttede Styrelsesrådet, at det vil fortsætte opkøbene inden for det udvidede program til opkøb af værdipapirer (APP) med et månedligt niveau på 80 mia. euro indtil udgangen af marts 2017, og at det er hensigten at fortsætte nettoopkøbene med et månedligt niveau på 60 mia. euro indtil udgangen af december 2017 − eller om nødvendigt endnu længere − og under alle omstændigheder, indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende justering i inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets inflationsmål. Styrelsesrådet godkendte også ændringer af nogle af parametrene i APP for at sikre en smidig gennemførelse af programmet. Endelig besluttede Styrelsesrådet at acceptere kontant sikkerhedsstillelse i værdipapirudlånsfaciliteter inden for programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor med henblik på at gøre rammen for værdipapirudlån mere effektiv. Der er gjort nærmere rede for alle disse beslutninger i tre pressemeddelelser på ECB's websted.

Gennemførelse af programmet til opkøb af asset-backed securities

Den 14. december 2016 besluttede Styrelsesrådet, at programmet til opkøb af asset-backed securities fra 1. april 2017 gennemføres fuldt ud af de nationale centralbanker i Eurosystemet, i stedet for at der gøres brug af eksterne porteføljeforvaltere. Der er nærmere oplysninger herom i en pressemeddelelse på ECB’s websted.

Finansiel stabilitet

Erklæring fra Styrelsesrådet om den makroprudentielle politik

Den 14. december 2016 godkendte Styrelsesrådet en erklæring om den makroprudentielle politik efter mødet i det makroprudentielle forum samme dag. I dette forum mødes alle medlemmer af ECB's styrelsesråd og tilsynsråd fire gange om året. Erklæringen er offentliggjort på ECB's websted.

Betalingssystemer

2016-opdatering af dokumentationsgrundlaget for korrespondentcentralbankmodellen (CCBM)

Den 12. december 2016 godkendte Styrelsesrådet den opdaterede "CCBM Manual of procedures" og den opdaterede "CCBM Procedures for Eurosystem counterparties". Desuden godkendte det opdateringerne af de dermed forbundne interne Eurosystem-/ESCB-aftaler. Styrelsesrådet godkendte også, at "CCBM Procedures for Eurosystem counterparties" og publikationens tekniske bilag "CCBM information for counterparties − Summary of legal instruments used in the euro area" offentliggøres på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om overdragelsen af beføjelser til Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland til at vurdere konkurrencen på realkreditmarkedet og til at udstede instrukser til udlånere med hensyn til variable renter

Den 17. november 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/54 på anmodning af formanden for Oireachtas' (det irske parlaments) blandede udvalg vedrørende finanser, offentlige udgifter og reformer og Taoiseach (den irske premierminister).

ECB's udtalelse om et lovforslag om ophævelse af den statsgaranti, som gives i forbindelse med likviditetsstøtte i en nødssituation i Belgien

Den 17. november 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/55 på anmodning af direktøren for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB's udtalelse om reservekravskoefficienter i Ungarn

Den 18. november 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/56 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om godtgørelse for udgifterne til driften af det centrale kreditregister og registeret over bankkonti i Bulgarien

Den 30. november 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/57 på anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank).

ECB's udtalelse om overførslen af offentlige opgaver vedrørende mønter til De Nederlandsche Bank

Den 5. december 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/58 på anmodning af den hollandske finansminister.

ECB's udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsmæssige drift

Den 13. december 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/59 på anmodning af det slovenske finansministerium.

Statistik

Fortrolighed i forbindelse med indsamlingen af statistisk information – årsrapport for 2015

Den 9. december 2016 tog Styrelsesrådet "2015 Confidentiality Report" til efterretning. I rapporten vurderes beskyttelsen af fortroligheden af den individuelle statistiske information, der indsamles af Den Europæiske Centralbank med bistand fra de nationale centralbanker, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 951/2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2533/98. Et sammendrag af rapporten vil snarest blive offentliggjort på ECB's websted.

Udstedelse af sedler og mønter

Godkendelse af omfanget af møntudstedelse

Den 30. november 2016 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2016/43 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017.

Corporate governance

Formand for ECB's Budgetudvalg

Den 16. november 2016 udnævnte Styrelsesrådet Sharon Donnery, vicedirektør for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, til formand for ECB's Budgetudvalg. Sharon Donnery erstatter Pentti Hakkarainen med virkning fra 1. januar 2017.

Treårig gennemgang af Eurosystem-/ESCB-komiteer

Den 14. december 2016 forlængede Styrelsesrådet, som led i den treårige gennemgang af komiteernes mandater, mandatet for Eurosystem-/ESCB-komiteerne, der er nedsat i henhold til artikel 9.1 i ECB's forretningsorden, i endnu en periode frem til 31. december 2019. Styrelsesrådet genudnævnte desuden formændene for komiteerne frem til 31. december 2019. En fortegnelse over komiteerne findes i ECB's årsberetning.

Udnævnelse af et ECB-medlem af Tilsynsrådet

Den 14. december 2016 udnævnte Styrelsesrådet Pentti Hakkarainen, vicedirektør i Suomen Pankki – Finlands Bank og formand for det finske finanstilsyn Finanssivalvonta som ECB's repræsentant i Tilsynsrådet for Den Fælles Tilsynsmekanisme. Pennti Hakkarainen overtager den nye rolle i februar 2017. En pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Banktilsyn

Offentlig høring om et udkast til vejledning om lånefinansierede transaktioner

Den 23. november 2016 besluttede Styrelsesrådet at iværksætte en offentlig høring om et udkast til vejledning om lånefinansierede transaktioner. Høringsperioden løber frem til 27. januar 2017 og omfatter en teknisk workshop for banker 16. december 2016 og en offentlig høring 20. januar 2017.

Tilsynsprogram for inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller i 2017 samt ændringer af programmet for 2016.

Den 5. december 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende tilsynsprogrammet for 2017 for inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller, herunder den målrettede gennemgang af interne modeller, i henhold til artikel 99 i kapitalkravsdirektiv IV.

Offentliggørelse af et sammendrag af SSM's tilsynsprioriteter for 2017

Den 8. december 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre sammendraget af SSM's tilsynsprioriteter for 2017.

Opdatering af "SREP Methodology booklet"

Den 12. december 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende "SREP methodology booklet – 2016 update". Den opdaterede folder omhandler indførelsen af søjle 2-vejledning. Den vil blive offentliggjort på ECB's websted.

Henstilling ECB/2016/44 om politikker vedrørende udlodning af udbytte og breve vedrørende aflønningspolitikker

Den 13. december 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag til ECB's henstilling om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2016/44) og et brev til bankernes administrerende direktør vedrørende variable aflønningspolitikker. Henstillingen og brevet er offentliggjort på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser