Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Decembrie 2016

Operațiuni de piață

Revizuirea anuală a piețelor nereglementate considerate acceptabile, a emitenților clasificați ca bănci de dezvoltare multilaterală sau organizații internaționale și a emitenților clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare (haircut)

La data de 14 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a revizuit lista piețelor nereglementate considerate acceptabile pentru activele eligibile drept garanție în cadrul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, lista emitenților clasificați ca bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale și lista emitenților clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare (haircut). Primele două liste rămân nemodificate, iar pe lista agențiilor considerate acceptabile în categoria II de marje de ajustare (haircut) va fi inclusă Cassa Depositi e Prestiti. Listele sunt publicate pe website-ul BCE și vor fi actualizate în mod corespunzător la data de 1 ianuarie 2017.

Aspecte legate de programul extins de achiziționare de active

La data de 8 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a decis să continue efectuarea de achiziții în cadrul programului extins de achiziționare de active într-un ritm lunar de 80 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii martie 2017, iar începând cu luna aprilie 2017 se intenționează continuarea achizițiilor nete de active într-un ritm lunar de 60 de miliarde EUR până la finele lunii decembrie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a aprobat modificarea unora dintre parametrii programului de achiziționare de active, pentru a asigura buna implementare a acestuia. În cele din urmă, Consiliul guvernatorilor a decis să accepte garanții sub formă de numerar pentru facilitățile de împrumut de titluri din cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public, în scopul îmbunătățirii eficacității cadrului operațiunilor de împrumut de titluri. Toate aceste decizii sunt explicate mai detaliat în trei comunicate de presă pe această temă, disponibile pe website-ul BCE.

Punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active

La data de 14 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a decis ca programul de achiziționare de titluri garantate cu active să fie pus în aplicare integral de băncile centrale naționale din Eurosistem, fără a se recurge la sprijinul administratorilor externi de active, începând cu data de 1 aprilie 2017. Informații mai detaliate sunt prezentate într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website-ul BCE.

Stabilitate financiară

Declarația Consiliului guvernatorilor privind politicile macroprudențiale

La data de 14 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat declarația privind politicile macroprudențiale, în urma ședinței Forumului macroprudențial, care a avut loc în aceeași zi. Acest forum include toți membrii Consiliului guvernatorilor BCE și ai Consiliului de supraveghere și se reunește de patru ori pe an. Declarația este disponibilă pe website-ul BCE.

Sisteme de plăți

Actualizarea din anul 2016 a documentației referitoare la modelul băncilor centrale corespondente (correspondent central banking model – CCBM)

La data de 12 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat manualul actualizat de procedură al CCBM (CCBM Manual of procedures) și procedurile actualizate ale CCBM pentru contrapartidele Eurosistemului (CCBM Procedures for Eurosystem counterparties). De asemenea, a avizat favorabil actualizările acordurilor interne ale Eurosistemului/SEBC pe aceeași temă. Totodată, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea pe website-ul BCE a procedurilor CCBM pentru contrapartidele Eurosistemului (CCBM Procedures for Eurosystem counterparties) și anexa tehnică privind informațiile referitoare la CCBM pentru contrapartide – Sinteza instrumentelor juridice utilizate în zona euro (Summary of legal instruments used in the euro area).

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la conferirea de competențe către Central Bank of Ireland pentru evaluarea concurenței pe piața creditelor ipotecare și pentru emiterea de orientări către creditori privind ratele variabile ale dobânzilor

La data de 17 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/54, la solicitarea președintelui Comitetului comun pentru finanțe, cheltuieli publice și reformă din cadrul Oireachtas (parlamentul național irlandez) și a Taoiseach (prim-ministrul Irlandei).

Avizul BCE cu privire la un proiect de lege de eliminare a garanției de stat oferite în legătură cu asistența privind lichiditatea în situații de urgență în Belgia

La data de 17 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/55, la solicitarea guvernatorului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Avizul BCE cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii în Ungaria

La data de 18 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/56, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la rambursarea costurilor de funcționare ale registrului central de credit și ale registrului de conturi bancare din Bulgaria

La data de 30 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/57, la solicitarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei).

Avizul BCE cu privire la transferul atribuțiilor publice privind monedele metalice către De Nederlandsche Bank

La data de 5 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/58, la solicitarea ministrului finanțelor din Țările de Jos.

Avizul BCE cu privire la auditarea operațiunilor Banka Slovenije

La data de 13 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/59, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Statistică

Confidențialitatea colectării de informații statistice – raportul anual 2015

La data de 9 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul de confidențialitate 2015 care evaluează protecția confidențialității informațiilor statistice individuale colectate de Banca Centrală Europeană, asistată de băncile centrale naționale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 951/2009 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului. O sinteză a raportului va fi publicată în curând pe website-ul BCE.

Emisiunea de bancnote și monede

Aprobarea volumului emisiunii de monede metalice

La data de 30 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2016/43 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017.

Guvernanță corporativă

Președintele Comitetului pentru buget al BCE

La data de 16 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Sharon Donnery, viceguvernatoarea Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, în funcția de președintă a Comitetului pentru buget al BCE pentru a-l înlocui pe dl Pentti Hakkarainen începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Revizuirea trienală a comitetelor Eurosistemului/SEBC

La data de 14 decembrie 2016, în cadrul revizuirii trienale a mandatelor comitetelor, Consiliul guvernatorilor a prelungit, până la 31 decembrie 2019, mandatele comitetelor Eurosistemului/SEBC înființate în conformitate cu articolul 9.1 din Regulamentul de procedură al BCE și a renumit în funcție președinții acestor comitete, până la aceeași dată. Lista comitetelor este disponibilă în Raportul anual al BCE.

Numirea unui membru al BCE în Consiliul de supraveghere

La data de 14 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Pentti Hakkarainen, viceguvernatorul Suomen Pankki – Finlands Bank și președintele Autorității de Supraveghere Financiară din Finlanda, reprezentant al BCE în Consiliul de supraveghere al Mecanismului unic de supraveghere. Dl Hakkarainen își va prelua noile atribuții în luna februarie 2017. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Consultare publică referitoare la un proiect de linii directoare privind operațiunile cu efect de levier

La data de 23 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze o consultare publică referitoare la un proiect de linii directoare privind operațiunile cu efect de levier. Perioada de consultare expiră la 27 ianuarie 2017 și include un workshop tehnic pentru bănci la data de 16 decembrie 2016 și o audiere publică la data de 20 ianuarie 2017.

Programul de supraveghere prudențială a inspecțiilor la fața locului și a investigațiilor privind modelele interne în 2017 și modificările aduse programului din 2016

La data de 5 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba Programul de supraveghere prudențială (Supervisory Examination Programme – SEP) în 2017 a inspecțiilor la fața locului și a investigațiilor privind modelele interne, inclusiv a analizei țintite a modelelor interne în conformitate cu articolul 99 din CRD IV.

Publicarea unei sinteze a priorităților în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2017

La data de 8 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica sinteza priorităților în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2017.

Actualizarea broșurii privind metodologia PSE

La data de 12 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba broșura privind metodologia PSE – actualizarea din 2016. Broșura actualizată abordează introducerea liniilor directoare din Pilonul 2 și va fi publicată pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE/2016/44 privind politicile de distribuire a dividendelor și scrisori privind politicile de remunerare

La data de 13 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere referitoare la o recomandare a BCE (BCE/2016/44) privind politicile de distribuire a dividendelor și la o scrisoare adresată președinților băncilor privind politicile de remunerare variabilă. Recomandarea și scrisoarea sunt disponibile pe website-ul BCE.

Contacte media