Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

prosinec 2016

Tržní operace

Každoroční přezkum akceptovaných neregulovaných trhů, emitentů klasifikovaných jako multilaterální rozvojové banky nebo mezinárodní organizace a emitentů klasifikovaných jako agentury zařazené do kategorie srážek II

Rada guvernérů provedla 14. října 2016 přezkum seznamu akceptovaných neregulovaných trhů aktiv způsobilých jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému, seznam emitentů klasifikovaných jako multilaterální rozvojové banky nebo mezinárodní organizace a seznam emitentů klasifikovaných jako agentury zařazené do kategorie srážek II. První dva seznamy zůstávají beze změny, avšak do seznamu emitentů klasifikovaných jako akceptované agentury zařazené do kategorie srážek II bude zařazena Cassa Depositi e Prestiti. Seznamy jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB a budou v tomto smyslu 1. ledna 2017 aktualizovány.

Témata související s rozšířeným programem nákupu aktiv

Rada guvernérů rozhodla 8. prosince 2016, že její nákupy v rámci rozšířeného programu nákupu aktiv budou pokračovat v měsíčním objemu 80 mld. EUR do konce března 2017 a že od dubna 2017 by čisté nákupy aktiv měly pokračovat v měsíčním objemu 60 mld. EUR do prosince 2017 nebo podle potřeby i delší dobu a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená udržitelnou korekci vývoje inflace, která je v souladu s jejím inflačním cílem. Rada guvernérů také schválila změny některých parametrů programu nákupu aktiv s cílem zajistit jeho hladké provádění. Rada guvernérů také přijala rozhodnutí přijímat hotovost jako zajištění pro zápůjčky cenných papírů v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru s cílem posílit účinnost rámce zápůjček cenných papírů. Všechna rozhodnutí jsou podrobněji vysvětlena ve třech souvisejících tiskových zprávách, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy

Rada guvernérů rozhodla 14. prosince 2016, že program nákupu cenných papírů krytých aktivy (ABSPP) bude od 1. dubna 2017 prováděn v plném rozsahu národními centrálními bankami Eurosystému a nikoli na základě podpory externích správců. Podrobnější informace lze nalézt v související tiskové zprávě, které je k dispozici na internetové stránce ECB.

Finanční stabilita

Prohlášení Rady guvernérů k makroobezřetnostním politikám

Rada guvernérů schválila 14. prosince 2016 své prohlášení k makroobezřetnostním politikám v návaznosti na zasedání makroobezřetnostního fóra, které se konalo tentýž den. Toto fórum zahrnuje všechny členy Rady guvernérů a Rady dohledu ECB a zasedá čtyřikrát ročně. Prohlášení je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy

Model korespondentské centrální banky (MKCB) – aktualizace dokumentace 2016

Rada guvernérů schválila 12. prosince 2016 aktualizovanou příručku postupů MKCB a aktualizované postupy MKCB pro protistrany Eurosystému. Dále odsouhlasila aktualizace souvisejících interních dohod Eurosystému a ESCB. Dále Rada guvernérů schválila zveřejnění postupů MKCB pro protistrany Eurosystému a jejich technické přílohy k informacím MKCB pro protistrany – souhrnu právních nástrojů používaných v eurozóně – na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke svěření pravomocí Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland posuzovat hospodářskou soutěž na trhu s hypotečními úvěry a vydávat pokyny poskytovatelům úvěrů ohledně pohyblivých úrokových sazeb

Rada guvernérů přijala 17. listopadu 2016 stanovisko CON/2016/54 na žádost předsedy Společného výboru pro finance, veřejné výdaje a reformy Irského národního parlamentu (Oireachtas) a irského premiéra (Taoiseach).

Stanovisko ECB k návrhu zákona, kterým se ruší státní záruka poskytnutá v souvislosti s nouzovou pomocí v oblasti likvidity v Belgii

Rada guvernérů přijala 17. prosince 2016 stanovisko CON/2016/55 na žádost guvernéra Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB k sazbám minimálních rezerv v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 18. listopadu 2016 stanovisko CON/2016/56 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k náhradě nákladů na provoz centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 30. listopadu 2016 stanovisko CON/2016/57 na žádost Българска народна банка (Bulharské národní banky).

Stanovisko ECB k přenesení veřejných úkolů týkajících se mincí na De Nederlandsche Bank

Rada guvernérů přijala 5. prosince 2016 stanovisko CON/2016/58 na žádost ministra financí Nizozemska.

Stanovisko ECB k auditu činnosti Banka Slovenije

Rada guvernérů přijala 13. prosince 2016 stanovisko CON/2016/59 na žádost slovinského ministerstva financí.

Statistika

Ochrana důvěrnosti shromažďovaných statistických informací – výroční zpráva 2015

Rada guvernérů vzala 9. prosince 2016 na vědomí zprávu o ochraně důvěrnosti, která hodnotí ochranu důvěrnosti jednotlivých statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou za pomoci národních centrálních bank podle nařízení Rady (ES) č. 951/2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2533/98. Shrnutí zprávy bude v nejbližší době zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Vydávání bankovek a mincí

Schválení objemu emise mincí

Rada guvernérů přijala 30. listopadu 2016 rozhodnutí ECB/2016/43 o schválení objemu emise mincí v roce 2017.

Správa a řízení

Předseda Rozpočtového výboru ECB

Rada guvernérů jmenovala 16. listopadu 2016 Sharon Donneryovou, viceguvernérku Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, předsedkyní rozpočtového výboru ECB. Sharon Donneryová s účinností od 1. ledna 2017 nahradí ve funkci Penttiho Hakkarainena.

Přezkum výborů Eurosystému/ESCB, který je prováděn každé tři roky

Dne 14. prosince 2016 v rámci přezkumu mandátů výborů, který je prováděn každé tři roky, prodloužila Rada guvernérů na další období končící 31. prosince 2019 mandáty výborů Eurosystému/ESCB vytvořených v souladu s článkem 9.1 jednacího řádu ECB a opětovně jmenovala jejich předsedy do 31. prosince 2019. Seznam výborů je uveden ve výroční zprávě ECB.

Jmenování člena ECB do Rady dohledu

Rada guvernérů jmenovala 14. prosince 2016 Penttiho Hakkarainena, viceguvernéra Suomen Pankki – Finlands Bank a předsedu finského Orgánu finančního dohledu (Financial Supervisory Authority), zástupcem ECB v Radě dohledu jednotného mechanismu dohledu. Pentti Hakkarainen se nové funkce ujme v únoru 2017. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Veřejná konzultace k návrhu pokynů k úvěrovaným transakcím

Rada guvernérů rozhodla 23. listopadu 2016 zahájit veřejnou konzultaci o návrhu pokynů k úvěrovaným transakcím. Konzultace poběží do 27. ledna 2017 a její součásti je i technický seminář pro banky 16. prosince 2016 a veřejné slyšení 20. ledna 2017.

Program dohledových šetření kontrol na místě a posouzení interních modelů v roce 2017 a změny programu pro rok 2016.

Rada guvernérů nevznesla 5. prosince 2016 námitky k návrhu Rady dohledu schválit program dohledových šetření (SEP) kontrol na místě (OSI) pro rok 2017 a posouzení interních modelů (IMI) včetně cíleného přezkumu interních modelů (TRIM) v souladu s článkem 99 CRD IV.

Zveřejnění souhrnu priorit dohledu SSM pro rok 2017

Rada guvernérů nevznesla 8. prosince 2016 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit souhrn priorit dohledu SSM pro rok 2017.

Aktualizace příručky o metodice procesu dohledu a hodnocení (SREP)

Rada guvernérů nevznesla 12. prosince 2016 námitky k návrhu Rady dohledu schválit příručku o metodice procesu dohledu a hodnocení – aktualizace 2016. Aktualizovaná příručka se zabývá zavedením pokynů v rámci 2. pilíře a bude zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB/2016/44 o zásadách pro vyplácení dividend a dopisy týkající se zásad odměňování

Rada guvernérů nevznesla 13. prosince 2016 námitky k návrhu Rady dohledu na doporučení ECB (ECB/2016/44) o zásadách pro vyplácení dividend a k dopisu adresovanému výkonným ředitelům bank týkajícímu se zásad pohyblivé složky odměňování. Doporučení a dopis jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média