Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2016

Turuoperatsioonid

Vastuvõetavate reguleerimata turgude ning mitmepoolseteks arengupankadeks või rahvusvahelisteks organisatsioonideks ja avaliku sektori finantseerimisasutuseks (II väärtuskärpeklass) liigitatud emitentide iga-aastane läbivaatamine

14. oktoobril 2016 vaatas EKP nõukogu läbi eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide kõlblike tagatisvarade seisukohalt vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu, mitmepoolseteks arengupankadeks ja rahvusvahelisteks organisatsioonideks liigitatud emitentide loetelu ning avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud II väärtuskärpeklassi kuuluvate emitentide loetelu. Kahte esimest loetelu ei muudetud, kolmandasse lisati Cassa Depositi e Prestiti. Loetelud on avaldatud EKP veebilehel ja need ajakohastatakse 1. jaanuaril 2017.

Laiendatud varaostukavaga seotud küsimused

8. detsembril 2016 otsustas EKP nõukogu jätkata laiendatud varaostukava raames tehtavaid igakuiseid oste mahus 80 miljardit eurot kuni 2017. aasta märtsi lõpuni. Alates 2017. aasta aprillist kavatsetakse igakuiseid netovaraoste teha 60 miljardi euro ulatuses kuni 2017. aasta detsembri lõpuni või vajaduse korral kauem ning igal juhul seni, kuni inflatsiooni areng on EKP nõukogu hinnangul püsivalt kohandunud ja kooskõlas nõukogu inflatsioonieesmärgiga. Ühtlasi kiitis EKP nõukogu heaks mõningate parameetrite muudatused varaostukavas, et tagada selle tõhus rakendamine. Peale selle otsustas EKP nõukogu aktsepteerida avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames toimiva väärtpaberilaenuvõimaluse puhul tagatisena sularaha, eesmärgiga parandada väärtpaberilaenuraamistiku tõhusust. Neid otsuseid selgitatakse üksikasjalikumalt kolmes pressiteates, mis on kättesaadavad EKP veebilehel.

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamine

14. detsembril 2016 otsustas EKP nõukogu, et alates 1. aprillist 2017 ei kasutata varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamisel enam väliste varahaldurite tuge, vaid ostukava rakendamise eest vastutavad täiel määral eurosüsteemi keskpangad ise. Täpsemat teavet saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Finantsstabiilsus

EKP nõukogu avaldus makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kohta

14. detsembril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks oma avalduse makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kohta. Seda tehti pärast samal päeval toimunud makrotasandi usaldatavusjärelevalve foorumit. Foorum koguneb neli korda aastas ning sellest võtavad osa kõik EKP nõukogu liikmed ja järelevalvenõukogu liikmed. Avaldus on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid

2016. aasta uuendatud dokumentatsioon keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku (CCBM) kohta

12. detsembril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks ajakohastatud väljaanded „CCBM Manual of procedures” ja „CCBM Procedures for Eurosystem counterparties”. Samuti kinnitas nõukogu seonduvad eurosüsteemi/EKPSi-sisesed ajakohastatud kokkulepped. Ühtlasi kiitis nõukogu heaks otsuse avaldada väljaanne „CCBM Procedures for Eurosystem counterparties” ja selle tehniline lisa „CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area” EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus, mis käsitleb Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandile pädevuse andmist konkurentsi hindamiseks hüpoteeklaenude turul ja juhiste andmiseks muutuva intressimääraga laenude saajatele

17. novembril 2016 võttis EKP nõukogu Iirimaa parlamendi rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformide ühiskomitee esimehe ning Iirimaa peaministri taotlusel vastu arvamuse CON/2016/54.

EKP arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb riigi garantii kaotamist seoses erakorralise likviidsusabiga Belgias

17. novembril 2016 võttis EKP nõukogu Belgia keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/55.

EKP arvamus reservimäärade kohta Ungaris

18. novembril 2016 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/56.

EKP arvamus keskse krediidiregistri ja pangakontode keskregistri käitamisega seotud kulude hüvitamise kohta Bulgaarias

30. novembril 2016 võttis EKP nõukogu Bulgaaria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/57.

EKP arvamus müntidega seotud avalike ülesannete andmise kohta De Nederlandsche Bankile

5. detsembril 2016 võttis EKP nõukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2016/58.

EKP arvamus Banka Slovenije tegevuse auditeerimise kohta

13. detsembril 2016 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/59.

Statistika

Statistilise teabe kogumise konfidentsiaalsus – 2015. aasta aruanne

9. detsembril 2016 tutvus EKP nõukogu 2015. aasta konfidentsiaalsusaruandega, milles hinnatakse Euroopa Keskpanga poolt liikmesriikide keskpankade abiga kogutud statistiliste üksikandmete konfidentsiaalsuse kaitset kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 951/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2533/98. Aruande kokkuvõte avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Pangatähtede ja müntide emiteerimine

Müntide emissioonimahu heakskiitmine

30. novembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/43 müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta.

Üldjuhtimine

EKP eelarvekomitee esimees

16. novembril 2016 nimetas EKP nõukogu alates 1. jaanuarist 2017 EKP eelarvekomitee esimehena ametisse Iirimaa keskpanga asepresidendi Sharon Donnery, kes asendab Pentti Hakkarainenit.

Eurosüsteemi/EKPSi komiteede volituste läbivaatamine iga kolme aasta järel

14. detsembril 2016 otsustas EKP nõukogu iga kolme aasta järel toimuva komiteede volituste läbivaatamise käigus, et kooskõlas EKP kodukorra artikliga 9.1 loodud eurosüsteemi/EKPSi komiteede volitusi pikendatakse 31. detsembrini 2019, ning nimetas sama kuupäevani uuesti ametisse nende komiteede esimehed. Komiteede loetelu on avaldatud EKP aastaaruandes.

EKP liikme nimetamine järelevalvenõukogusse

14. detsembril 2016 nimetas EKP nõukogu Soome keskpanga asepresidendi ja Soome finantsjärelevalveasutuse juhi Pentti Hakkaraineni EKP esindajaks ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogus. Pentti Hakkarainen hakkab uusi ametiülesandeid täitma 2017. aasta veebruaris. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Avalik konsultatsioon finantsvõimendusega tehinguid käsitleva suunise eelnõu kohta

23. novembril 2016 otsustas EKP nõukogu algatada avaliku konsultatsiooni finantsvõimendusega tehinguid käsitleva suunise eelnõu kohta. Konsultatsioon lõpeb 27. jaanuaril 2017 ja selle käigus toimub 16. detsembril 2016 tehniline seminar pankadele ning 20. jaanuaril 2017 avalik kuulamine.

Järelevalvealane kontrolliprogramm kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta 2017. aastal ning 2016. aasta kontrolliprogrammi muudatused

5. detsembril 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga kiita heaks 2017. aasta järelevalvealane kontrolliprogramm kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta (sh sisemudelite sihipärane läbivaatamine) kooskõlas kapitalinõuete direktiivi artikliga 99.

Ühtse järelevalvemehhanismi 2017. aasta järelevalveprioriteetide kokkuvõtte avaldamine

8. detsembril 2016 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada ühtse järelevalvemehhanismi 2017. aasta järelevalveprioriteetide kokkuvõte.

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi metoodikat käsitleva väljaande ajakohastamine

12. detsembril 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks „Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi metoodika” 2016. aasta ajakohastatud väljaanne. Ajakohastatud väljaandes käsitletakse 2. samba soovituslikke nõudeid ja see avaldatakse EKP veebilehel.

Soovitus EKP/2016/44 dividendi jaotamise põhimõtete kohta ja kirjad tasu maksmise põhimõtete kohta

13. detsembril 2016 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule seoses EKP soovitusega (EKP/2016/44) dividendi jaotamise põhimõtete kohta ja pankade tegevjuhtidele saadetava kirjaga muutuvtasu maksmise põhimõtete kohta. Soovitus ja kiri on avaldatud EKP veebilehel.

Kontaktandmed