Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2016

Operacje rynkowe

Coroczny przegląd akceptowanych rynków nieregulowanych, emitentów zaklasyfikowanych jako wielostronne banki rozwoju lub organizacje międzynarodowe oraz emitentów zaklasyfikowanych jako agencje należące do drugiej kategorii redukcji wartości

14 października 2016 Rada Prezesów dokonała przeglądu listy akceptowanych rynków nieregulowanych dla aktywów dopuszczonych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, listy emitentów zaklasyfikowanych jako wielostronne banki rozwoju lub organizacje międzynarodowe oraz listy emitentów zaklasyfikowanych jako agencje należące do drugiej kategorii redukcji wartości. Pierwsze dwie listy pozostały bez zmian, natomiast do trzeciej dopisano Cassa Depositi e Prestiti. Wszystkie listy można znaleźć w serwisie internetowym EBC; ich aktualizacja nastąpi 1 stycznia 2017.

Kwestie związane z rozszerzonym programem skupu aktywów

8 grudnia 2016 Rada Prezesów postanowiła kontynuować rozszerzony program skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 80 mld euro miesięcznie do końca marca 2017, a od kwietnia 2017 nadal prowadzić skup aktywów netto na kwotę 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Ponadto aby zagwarantować płynną realizację programu, Rada zatwierdziła zmiany niektórych jego parametrów. Wreszcie – w celu zwiększenia efektywności systemu pożyczek papierów wartościowych Rada postanowiła przyjmować zabezpieczenie w gotówce w odniesieniu do takich pożyczek w ramach programu skupu aktywów sektora publicznego. Wszystkie powyższe decyzje wyjaśniono szczegółowo w trzech komunikatach prasowych dostępnych w serwisie internetowym EBC.

Realizacja programu skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

14 grudnia 2016 Rada Prezesów postanowiła, że od 1 kwietnia 2017 program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABSPP) będzie w całości prowadzony przez krajowe banki centralne z Eurosystemu, bez udziału zewnętrznych firm zarządzających aktywami. Więcej informacji podano w komunikacie prasowym dostępnym w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa

Oświadczenie Rady Prezesów w sprawie polityki makroostrożnościowej

14 grudnia 2016 Rada Prezesów zatwierdziła treść oświadczenia w sprawie polityki makroostrożnościowej. Wcześniej tego samego dnia odbyło się Forum Makroostrożnościowe – wspólne posiedzenie wszystkich członków Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru, organizowane cztery razy w roku. Oświadczenie jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności

Aktualizacja dokumentacji dotyczącej systemu banków centralnych korespondentów (CCBM) 2016

12 grudnia 2016 Rada Prezesów zatwierdziła aktualizację dokumentów CCBM Manual of procedures i CCBM Procedures for Eurosystem counterparties. Zaakceptowała także aktualizację odpowiednich wewnętrznych umów Eurosystemu i ESBC. Ponadto Rada zatwierdziła publikację w serwisie internetowym EBC dokumentu CCBM Procedures for Eurosystem counterparties wraz z aneksem technicznym CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie przekazania na rzecz Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland uprawnień do oceny konkurencji na rynku kredytów hipotecznych oraz do wydawania kredytodawcom instrukcji w zakresie zmiennych stóp procentowych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/54 w dniu 17 listopada 2016 na wniosek przewodniczącego parlamentu irlandzkiego, Wspólnego Komitetu ds. Finansów, Wydatków Publicznych i Reform oraz premiera Irlandii.

Opinia EBC w sprawie projektu ustawy znoszącej udzielanie gwarancji państwa w związku z awaryjnym wsparciem płynności w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/55 w dniu 17 listopada 2016 na wniosek prezesa Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Opinia EBC w sprawie stopy rezerwy obowiązkowej na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/56 w dniu 18 listopada 2016 na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie zwrotu kosztów działania centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/57 w dniu 30 listopada 2016 na wniosek Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego).

Opinia EBC w sprawie przekazania zadań publicznych dotyczących monet De Nederlandsche Bank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/58 w dniu 5 grudnia 2016 na wniosek ministra finansów Holandii.

Opinia EBC w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/59 w dniu 13 grudnia 2016 na wniosek ministerstwa finansów Słowenii.

Statystyka

Ochrona poufności zbieranych informacji statystycznych – sprawozdanie za rok 2015

9 grudnia 2016 Rada Prezesów zapoznała się ze sprawozdaniem za rok 2015 na temat ochrony poufności indywidualnych informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 951/2009 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98. Streszczenie sprawozdania ukaże się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Emisja banknotów i monet

Zatwierdzenie wielkości emisji monet

30 listopada 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/43 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet na rok 2017.

Zarządzanie wewnętrzne

Przewodnicząca Komitetu Budżetowego EBC

16 listopada 2016 Rada Prezesów powołała Sharon Donnery, wiceprezes Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, na przewodniczącą Komitetu Budżetowego EBC w miejsce Penttiego Hakkarainena, z dniem 1 stycznia 2017.

Trzyletni przegląd komitetów Eurosystemu i ESBC

14 grudnia 2016 w ramach przeprowadzanego co trzy lata przeglądu mandatów komitetów Rada Prezesów przedłużyła na kolejną kadencję, do 31 grudnia 2019, komitety Eurosystemu i ESBC ustanowione zgodnie z art. 9 ust. 1 regulaminu EBC oraz zatwierdziła ich przewodniczących do 31 grudnia 2019. Wykaz komitetów można znaleźć w Raporcie Rocznym EBC.

Mianowanie członka Rady ds. Nadzoru z ramienia EBC

14 grudnia 2016 Rada Prezesów powołała Penttiego Hakkarainena, wiceprezesa fińskiego banku centralnego Suomen Pankki – Finlands Bank i prezesa fińskiego urzędu nadzoru finansowego Finanssivalvonta – Finansinspektionen, na przedstawiciela EBC w Radzie ds. Nadzoru Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Pentti Hakkarainen obejmie swoją nową funkcję w lutym 2017. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Konsultacje społeczne dotyczące projektu wytycznych w sprawie transakcji lewarowanych

23 listopada 2016 Rada Prezesów postanowiła rozpocząć konsultacje społeczne na temat projektu wytycznych w sprawie transakcji lewarowanych. Konsultacje będą trwały do 27 stycznia 2017 i obejmą warsztaty techniczne dla banków w dniu 16 grudnia 2016 oraz wysłuchanie publiczne w dniu 20 stycznia 2017.

Program oceny nadzorczej na rok 2017 w zakresie kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych oraz zmiany w programie z 2016 roku

5 grudnia 2016 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie, zgodnie z art. 99 dyrektywy CRD IV, programu oceny nadzorczej (SEP) na rok 2017 w zakresie kontroli na miejscu (OSI) i kontroli modeli wewnętrznych (IMI), w tym ukierunkowanego przeglądu modeli wewnętrznych (TRIM).

Publikacja podsumowania priorytetów nadzorczych SSM na rok 2017

8 grudnia 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie podsumowania priorytetów nadzorczych SSM na rok 2017.

Aktualizacja broszury metodycznej na temat procesu SREP

12 grudnia 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie broszury metodycznej na temat procesu SREP – aktualizacja 2016. Zaktualizowana wersja broszury, która dotyczy wprowadzenia zaleceń w ramach filaru II, ukaże się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Zalecenie EBC/2016/44 w sprawie zasad wypłaty dywidend oraz pismo w sprawie zasad dotyczących ustalania wynagrodzeń

13 grudnia 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru w sprawie zalecenia EBC dotyczącego zasad wypłaty dywidend (ECB/2016/44) oraz pisma do prezesów banków na temat procedur w zakresie wynagrodzenia zmiennego. Zalecenie i pismo są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami