Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

prosinac 2016.

Tržišne operacije

Godišnje preispitivanje prihvatljivih neuređenih tržišta, izdavatelja koji su klasificirani kao multilateralne razvojne banke ili međunarodne organizacije te izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II

Upravno vijeće preispitalo je 14. listopada 2016. popis prihvatljivih neuređenih tržišta za imovinu koja je prihvatljiva kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava, popis izdavatelja koji su klasificirani kao multilateralne razvojne banke ili međunarodne organizacije te popis izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II. Prva dva popisa neće se mijenjati, dok će se na popis prihvatljivih agencija u kategoriji korektivnih faktora II dodati Cassa Depositi e Prestiti. Popisi, koji se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a, ažurirat će se u skladu s tom odlukom 1. siječnja 2017.

Pitanja povezana s proširenim programom kupnje vrijednosnih papira

Upravno vijeće odlučilo je 8. prosinca 2016. da će se do kraja ožujka 2017. i dalje provoditi mjesečne kupnje u iznosu od 80 mlrd. EUR u sklopu proširenog programa kupnje vrijednosnih papira te da će se potom neto kupnje vrijednosnih papira u mjesečnom iznosu od 60 mlrd. EUR provoditi od travnja 2017. do kraja prosinca 2017., ali i duže ako to bude potrebno, u svakom slučaju sve dok Upravno vijeće ne zaključi da je došlo do postojane prilagodbe inflacijskih kretanja u skladu s ciljnom razinom stope inflacije. Osim toga, Upravno vijeće odobrilo je izmjene dijela parametara programa kupnje vrijednosnih papira kako bi se osiguralo da njegova provedba teče bez poteškoća. Naposljetku, Upravno vijeće odlučilo je prihvatiti gotovinski kolateral za mogućnosti pozajmljivanja vrijednosnih papira u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora kako bi povećalo djelotvornost okvira pozajmljivanja vrijednosnih papira. Sve su odluke detaljnije objašnjene u trima povezanim priopćenjima za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Provedba programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

Upravno vijeće odlučilo je 14. prosinca 2016. da će program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom od 1. travnja 2017. u potpunosti provoditi nacionalne središnje banke Eurosustava ne oslanjajući se na vanjske upravitelje. Podrobnije informacije dostupne su u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost

Izjava Upravnog vijeća o makrobonitetnim politikama

Upravno vijeće odobrilo je 14. prosinca 2016. svoju izjavu o makrobonitetnim politikama poslije sastanka Makrobonitetnog foruma održanog ranije toga dana. Forum, u kojem sudjeluju svi članovi Upravnog vijeća i Nadzornog odbora ESB-a, sastaje se četiri puta godišnje. Izjava se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Platni sustavi

Izmjene dokumentacije o korespondentnom centralnobankarskom modelu (CCBM) iz 2016.

Upravno vijeće odobrilo je 12. prosinca 2016. ažurirani priručnik o postupcima CCBM-a i ažurirane postupke CCBM-a za druge ugovorne strane Eurosustava. Osim toga, potvrdilo je izmjene povezanih internih ugovora Eurosustava/ESSB-a. Nadalje, Upravno vijeće odobrilo je objavu postupaka CCBM-a za druge ugovorne strane Eurosustava i tehnički dodatak s informacijama za druge ugovorne strane – sažetak pravnih instrumenata koji se upotrebljavaju u europodručju – na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o dodjeli ovlasti središnjoj banci Central Bank of Ireland da procjeni tržišno natjecanje u pogledu hipotekarnih kredita i davanju uputa zajmodavcima o promjenjivim kamatnim stopama

Upravno vijeće donijelo je 17. studenoga 2016. Mišljenje CON/2016/54 na zahtjev predsjednika Odbora za financije, državnu potrošnju i reforme irskog parlamenta (Oireachtas) i irskog predsjednika Vlade (Taoiseach).

Mišljenje ESB-a o prijedlogu zakona kojim se ukida državno jamstvo u vezi s hitnom likvidnosnom pomoći u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 17. studenoga 2016. Mišljenje CON/2016/55 na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique.

Mišljenje ESB-a o stopama pričuve u Mađarskoj

Upravno vijeće donijelo je 18. studenoga 2016. Mišljenje CON/2016/56 na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank.

Mišljenje ESB-a o naknadi troškova za vođenje središnjeg kreditnog registra i registra bankovnih računa u Bugarskoj

Upravno vijeće donijelo je 30. studenoga 2016. Mišljenje CON/2016/57 na zahtjev središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka).

Mišljenje ESB-a o prijenosu javnih zadaća koje se odnose na kovanice središnjoj banci De Nederlandsche Bank

Upravno vijeće donijelo je 5. prosinca 2016. Mišljenje CON/2016/58 na zahtjev nizozemskog ministra financija.

Mišljenje ESB-a o reviziji poslovanja Banke Slovenije

Upravno vijeće donijelo je 13. prosinca 2016. Mišljenje CON/2016/59 na zahtjev slovenskog Ministarstva financija.

Statistika

Povjerljivost zbirke statističkih informacija: godišnje izvješće za 2015.

Upravno vijeće primilo je 9. prosinca 2016. na znanje izvješće o povjerljivosti za 2015. u kojem se ocjenjuje zaštita povjerljivosti pojedinačnih statističkih informacija koje je prikupila Europska središnja banka uz pomoć nacionalnih središnjih banaka u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 951/2009 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2533/98. Sažetak izvješća ubrzo će se objaviti na mrežnim stranicama ESB-a.

Izdavanje novčanica i kovanica

Odobrenje opsega izdanja kovanica

Upravno vijeće donijelo je 30. studenoga 2016. Odluku ESB/2016/43 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2017.

Upravljanje

Predsjednik Odbora ESB-a za proračun

Upravno vijeće imenovalo je 16. studenoga 2016. Sharon Donnery, zamjenicu guvernera središnje banke Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, za predsjednicu Odbora za proračun ESB-a. Tu će dužnost preuzeti od Penttija Hakkarainena 1. siječnja 2017.

Trogodišnji pregled odbora Eurosustava/ESSB-a

U okviru trogodišnjeg pregleda mandata odbora Upravno je vijeće 14. prosinca 2016. odborima Eurosustava/ESSB-a, osnovanima u skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika ESB-a, produljilo mandate za sljedeće razdoblje koje istječe 31. prosinca 2019. te je na isti rok do 31. prosinca 2019. ponovno imenovalo i predsjednike tih odbora. Popis odbora može se pronaći u Godišnjem izvješću ESB-a.

Imenovanje predstavnika ESB-a u Nadzornom odboru

Upravno vijeće imenovalo je 14. prosinca 2016. Penttija Hakkarainena, zamjenika guvernera središnje banke Suomen Pankki – Finlands Bank i predsjednika finskog financijskog nadzornog tijela, za predstavnika ESB-a u Nadzornom odboru Jedinstvenog nadzornog mehanizma. Hakkarainen će novu dužnost preuzeti u veljači 2017. Povezano priopćenje za javnost možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Javno savjetovanje o nacrtu uputa povezanih s transakcijama uz financijsku polugu

Upravno je vijeće 23. studenoga 2016. odlučilo pokrenuti javno savjetovanje o nacrtu uputa o transakcijama uz financijsku polugu. U sklopu savjetovanja, koje će trajati do 27. siječnja 2017., održat će se 16. prosinca 2016. radionica o tehničkim pitanjima za banke i 20. siječnja 2017. javna rasprava.

Program nadzornog ispitivanja za 2017. koji obuhvaća nadzor na licu mjesta i provjere internih modela te izmjene programa za 2016.

Upravno vijeće 5. prosinca 2016. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se odobri Program nadzornog ispitivanja za 2017. koji obuhvaća nadzore na licu mjesta i provjere internih modela, uključujući ciljanu provjeru internih modela, u skladu s člankom 99. Direktive o kapitalnim zahtjevima.

Objava sažetka nadzornih prioriteta SSM-a za 2017.

Upravno vijeće nije 8. prosinca 2016. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi sažetak nadzornih prioriteta SSM-a za 2017.

Ažuriranje priručnika o metodologiji postupka nadzorne provjere i ocjene

Upravno vijeće nije 12. prosinca 2016. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se odobri priručnik o metodologiji postupka nadzorne provjere i ocjene s izmjenama iz 2016. Priručnik je ažuriran kako bi se uzelo u obzir uvođenje uputa u sklopu drugog stupa i objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a.

Preporuka ESB/2016/44 o politikama raspodjele dividendi i pisma koja se odnose na politike varijabilnih primitaka

Upravno vijeće nije 13. prosinca 2016. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora povezan s Preporukom ESB-a (ESB/2016/44) o politikama raspodjele dividendi i pismo upućeno glavnim izvršnim direktorima banaka koje se odnosi na politike varijabilnih primitaka. Preporuka i pismo mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Kontaktni podatci za medije