Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

joulukuu 2016

Markkinaoperaatiot

Hyväksytyt ei-säännellyt markkinat, monenvälisiksi kehityspankeiksi tai kansainvälisiksi organisaatioiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat sekä valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat (aliarvostusluokka II)

EKP:n neuvosto teki 14.10.2016 vuotuisen arvion eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden kannalta hyväksyttävistä ei-säännellyistä vakuuskelpoisten omaisuuserien markkinoista sekä tarkasteli monenvälisiksi kehityspankeiksi tai kansainvälisiksi organisaatioiksi luokiteltujen liikkeeseenlaskijoiden luetteloa ja aliarvostusluokkaan II kuuluvien valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokiteltujen laitosten luetteloa. Arvion perusteella päätettiin, että aliarvostusluokkaan II kuuluvien valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokiteltujen laitosten luetteloon lisätään Cassa Depositi e Prestiti. Muita muutoksia ei tehty. Kaikki luettelot ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilla, ja päivitys julkaistaan 1.1.2017.

Muutoksia laajennettuun omaisuuserien osto-ohjelmaan

EKP:n neuvosto päätti 8.12.2016, että laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa jatketaan 80 miljardin euron suuruisia kuukausittaisia ostoja maaliskuun 2017 loppuun saakka. Huhtikuusta 2017 lähtien ostoja tehdään 60 miljardin euron arvosta kuukaudessa. Näin on tarkoitus toimia joulukuun 2017 loppuun saakka ja tarvittaessa sen jälkeenkin, kunnes EKP:n neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi tavoitteen mukaiseksi. EKP:n neuvosto myös hyväksyi muutoksia osto-ohjelman parametreihin, jotta eurojärjestelmän suorittamat ostot voidaan jatkossakin suorittaa sujuvasti. Lisäksi päätettiin, että julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa hankittuja arvopapereita voidaan vastedes lainata myös käteisvakuuksia vastaan. Näin pyritään tehostamaan arvopaperilainausjärjestelyjä. Päätöksistä kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla julkaistuissa kolmessa lehdistötiedotteessa.

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutus

EKP:n neuvosto päätti 14.12.2016, että 1.4.2017 alkaen omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksessa ei enää käytetä ulkopuolisia varainhoitajia vaan eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit vastaavat toteutuksesta kokonaan itse. Aiheesta on kerrottu tarkemmin EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Rahoitusvakaus

EKP:n neuvoston julkilausuma makrovakauspolitiikasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.12.2016 pidetyn makrovakausfoorumin päätteeksi julkilausuman makrovakauspolitiikasta. Makrovakausfoorumi on EKP:n neuvoston ja valvontaelimen yhteiskokous, joka järjestetään neljä kertaa vuodessa. Julkilausuma on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevien asiakirjojen vuoden 2016 päivitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 12.12.2016 päivitykset kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevaan menettelytapakäsikirjaan, eurojärjestelmän vastapuolille laadittuun menettelykuvaukseen sekä kirjeenvaihtajakeskuspankkimallista tehtyihin eurojärjestelmän/EKPJ:n sisäisiin sopimuksiin. Lisäksi EKP:n neuvosto antoi luvan julkaista EKP:n verkkosivuilla eurojärjestelmän vastapuolille laaditun menettelykuvauksen sekä sen teknisenä liitteenä olevan yhteenvedon sopimuksista/menettelyistä euroalueella.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto kilpailun arviointia kiinnitysluottomarkkinoilla sekä vaihtuvia korkoja koskevien ohjeiden antamista lainanantajille koskevien toimivaltuuksien siirtämisestä Ceannais na hÉireannille / Central Bank of Irelandille

EKP:n neuvosto antoi 17.11.2016 Irlannin parlamentin valtiovarain-, julkismeno- ja uudistusvaliokunnan puheenjohtajan sekä Irlannin pääministerin pyynnöstä lausunnon CON/2016/54.

EKP:n lausunto maksuvalmiuden turvaamiseksi annetun hätärahoituksen yhteydessä annettavan valtiontakauksen poistamisesta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 17.11.2016 Belgian keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2016/55.

EKP:n lausunto velvoiteprosenteista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 18.11.2016 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/56.

EKP:n lausunto keskitetyn luottorekisterin ja pankkitilirekisterin hoitamisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 30.11.2016 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/57.

EKP:n lausunto metallirahoihin liittyvien julkisten tehtävien siirtämisestä De Nederlandsche Bankille

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2016 Alankomaiden valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2016/58.

EKP:n lausunto Banka Slovenijen liiketoiminnan tilintarkastuksesta

EKP:n neuvosto antoi 13.12.2016 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/59.

Tilastot

Vuoden 2015 kertomus tilastotietojen luottamuksellisuudesta

EKP:n neuvosto tarkasteli 9.12.2016 vuoden 2015 kertomusta, jossa arvioidaan Euroopan keskuspankin kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksilöllisten tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi toteutettuja toimia (asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta annetun) neuvoston asetuksen (EY) N:o 951/2009 mukaisesti. Kertomuksesta julkaistaan pian tiivistelmä EKP:n verkkosivuilla.

Setelit ja kolikot

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä

EKP:n neuvosto antoi 30.11.2016 päätöksen EKP/2016/43 vuonna 2017 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä.

Hallinto ja valvonta

Budjettikomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 16.11.2016 Irlannin keskuspankin varapääjohtajan Sharon Donneryn budjettikomitean puheenjohtajaksi Pentti Hakkaraisen tilalle. Donneryn toimikausi puheenjohtajana alkaa 1.1.2017.

Eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden kolmivuotistarkistus

Osana komiteoiden mandaattien kolmivuotistarkistusta EKP:n neuvosto vahvisti 14.12.2016 EKP:n työjärjestyksen artiklan 9.1 nojalla perustettujen eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden mandaatit ja nimitti uudelleen niiden puheenjohtajat 31.12.2019 asti. Luettelo komiteoista on EKP:n vuosikertomuksessa.

Uuden EKP:n edustajan nimittäminen valvontaelimeen

EKP:n neuvosto nimitti 14.12.2016 EKP:n uudeksi edustajaksi yhteisen valvontamekanismin valvontaelimeen Pentti Hakkaraisen, joka toimii tällä hetkellä Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajana ja Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajana. Hakkarainen aloittaa uudessa tehtävässään helmikuussa 2017. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Pankkivalvonta

Julkinen kuuleminen luonnoksesta ohjeiksi riskipitoisesta rahoitustoiminnasta

EKP:n neuvosto päätti 23.11.2016 käynnistää julkisen kuulemisen riskipitoista rahoitustoimintaa koskevasta ohjeluonnoksesta. Vastausaikaa on 27.1.2017 asti. Kuulemismenettelyn yhteydessä järjestetään 16.12.2016 tekninen seminaari pankkien kanssa sekä 20.1.2017 julkinen kuulemistilaisuus.

Paikalla tehtävät tarkastukset ja sisäisen mallin tarkastukset: vuoden 2017 ohjelma ja muutoksia vuoden 2016 ohjelmaan

EKP:n neuvosto jätti 5.12.2016 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisen mallin tarkastuksia koskevan vuoden 2017 valvontatarkkailuohjelman vahvistamisesta vakavaraisuusdirektiivin artiklan 99 mukaisesti. Ohjelmaan kuuluu muun muassa sisäisten mallien erityisarviointi.

Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2017

EKP:n neuvosto jätti 8.12.2016 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta yhteisen valvontamekanismin vuoden 2017 valvontaprioriteettien julkaisemisesta tiivistelmänä.

Valvojan arviointiprosessin menetelmäkuvauksen päivitys

EKP:n neuvosto jätti 12.12.2016 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta valvojan arviointiprosessin menetelmäkuvauksen vuoden 2016 päivityksen vahvistamisesta. Päivityksessä on otettu huomioon pilarin 2 mukaisen pääomaohjeistuksen käyttöönotto. Päivitetty menetelmäkuvaus julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Suositus EKP/2016/44 osingonjakopolitiikasta ja kirjeet palkitsemisen politiikasta

EKP:n neuvosto jätti 13.12.2016 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta osingonjakopolitiikkaa koskevaksi EKP:n suositukseksi (EKP/2016/44) sekä pankkien toimitusjohtajille lähetettäväksi muuttuvan palkitsemisen politiikkaa koskevaksi kirjeeksi. Suositus ja kirje ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt